Pro­me­na­der för­läng­er li­vet

STRÖMSTAD: HJÄRTGYMPA BLEV PROMENADGRUPP

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

I skug­gan vid en bod på par­ke­rings­plat­sen vid Er­landseröd­spå­ret sam­las de, sex stav­för­sed­da vand­ra­re. Det är dags för tis­dags­tu­ren.

Pro­me­na­der­nas histo­ria är lång. Det bör­ja­de i en grupp som ha­de hjärtgympa hos sjuk­gym­nas­ter­na på Strömstads sjuk­hus när sek­let var ungt – 2001-2002.

– Vi ha­de så him­la ro­ligt så vi gick in­te där­i­från fri­vil­ligt, sä­ger Lis­beth Zet­teni­us, som hål­ler ihop grup­pen och va­rit med från bör­jan.

Men grup­pen fyll­des på och fyll­des på och till slut mås­te någ­ra av­knop­pas från den or­ga­ni­se­ra­de trä­ning­en. De ha­de va­rit ute i mo­tions­spå­ret på Er­landseröd och stav­gått med sjuk­gym­nas­ter­na en gång och be­stäm­de sig för att fort­sät­ta där på egen hand.

På det spå­ret är det, bok­stav­li­gen. En kär­na om någ­ra styc­ken är kvar från start, and­ra har till­kom­mit, of­ta se­dan djung­el­te­le­gra­fen gått.

– Al­la är föd­da fö­re and­ra världs­kri­get, sä­ger Jan Hansson.

Lis­beth ska fyl­la 80 och är yngst. Men här är det in­te ål­der som av­gör ut­an dags­form och ork.

SPÅ­RET PÅ ER­LANDSERÖD går ge­nom sko­gen i sling­or och vind­ling­ar med små gen­vä­gar emel­lan, så de tre bas­run­dor­na Et­tan, Två­an och Fy­ran – för li­ka många kilo­me­ter – kan kom­bi­ne­ras och kor­tas ef­ter be­hag och be­hov. Vår grupp de­lar upp sig. Gö­ran Nilsson och Jan Hansson sväng­er av mot den läng­re vägen, me­dan res­ten av gäng­et föl­jer pi­len för Et­tan.

Fåg­lar­na kvitt­rar, gran­sko­gen skyd­dar för det hår­das­te sol­gas­set men lå­ter än­då strå­lar­na le­ta sig in ge­nom gren­ver­ket.

– Det här är livs­kva­li­tet, sä­ger Lis­beth Zet­teni­us. – Och så lö­ser vi världs­pro­ble­men vid fi­kat. Över­sät­ter vi det­ta till häl­so­språk och häl­so­forsk­ning in­ne­bär tu­ren i sko­gen mått­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet, gynn­sam för hjär­ta och kärl samt so­ci­al sti­mu­lans, som ock­så är be­vi­sat häl­so­främ­jan­de, in­te minst för hjär­na och min­ne.

Torsten Pers­son sam­man­fat­tar kort sva­ret

på frå­gan var­för han är med: – Vi blir fris­ka. Ul­ri­ka Tyrén lyf­ter lätt och fint sta­var­na och sä­ger att en för­kla­ring till att grup­pen är så ut­hål­lig med sin mo­tions­form, me­dan många and­ra läg­ger av ef­ter en tid, är sam­man­håll­ning­en.

– Vi må­nar om varand­ra, tu­ras om att ha med kaf­fe.

Vi när­mar oss ”Mörd­ar­bac­ken”, en re­jält brant stig­ning som verk­li­gen sät­ter hjär­ta och and­ning på prov.

Ti­di­ga­re har den va­rit för­rä­diskt full av rötter och sten, nu har den en upp­höjd gång av fint grus och Strömstads Lö­par­klubb får en eloge för sitt ar­be­te med spå­ret.

Vandrar­gäng­et tar sig an bac­ken med gott hu­mör och skrat­tar åt min­net av den gång­en här var halt och be­svär­ligt och en man stre­ta­de upp­för, med Folke Carls­son bakom som sköt på.

OVANFÖR BAC­KEN VIKER ett par av på en av gen­vä­gar­na. Lis­beth Zet­teni­us och Zal­ly Karls­son fort­sät­ter över den lil­la bergs­höj­den och vi­da­re till näs­ta upp­förs­bac­ke. Lö­par­klub­ben får yt­ter­li­ga­re en eloge; ock­så här går vi på en fin sand­bädd.

Att fär­das sam­ma sträc­ka of­ta ger fan­tas­tis­ka chan­ser att föl­ja års­ti­der­nas väx­ling­ar och snart stan­nar vi till för att se hur gra­nen vid si­dan för­änd­rats och le­ta ef­ter blå­bärskart i det ljus­grö­na ri­set.

– Här är Zal­lys rot, be­rät­tar Lis­beth och pe­kar med sta­ven.

På den snubb­la­de Zal­ly en gång och föll. Som tur var kla­ra­de hon sig ut­an ska­dor. Rötter och kot­tar till­hör ut­ma­ning­ar­na för föt­ter och ba­lans.

Så pe­kar de ner mot sko­gen. Där har ele­ver­na i Skee sko­la hängt upp få­gel­hol­kar ovanför de gam­la vack­ra gär­des­går­dar som lö­per ge­nom sko­gen som min­ne av for­na ti­ders jord- och bo­skaps­sköt­sel.

Ovanför sista bac­ken fö­re mål­om­rå­det vän­tar Folke Carls­son och Ul­ri­ka Tyrén i sol­ske­net ef­ter att ha ta­git en del­vis an­nan väg, Nu är det giss­nings­vis 150 me­ter ner till ro­tun­dan, där Torsten du­kat fram fi­ka.

– Vi går för li­vet, sä­ger Jan Hansson.

Bild: MARITA ADAMSSON

TROGNA I SPÅ­RET. Torsten Pers­son, Lis­bet Zet­teni­us och Zal­ly Karls­son ger sig av på mo­tions­sling­an.

START. Den här da­gen ger sig sex stav­gång­a­re ut i Er­landseröds spår.

Bild: MARITA ADAMSSON

Bild: MARITA ADAMSSON

UP­PE. Lis­bet Zet­teni­us har kom­mit upp på ett av fle­ra back­krön.

Bild: MARITA ADAMSSON

UPP­FÖR. På väg att tack­la ”Mörd­ar­bac­ken”.

Bild: MARITA ADAMSSON

IN­FOR­MA­TION. Zal­ly Karls­son och Lis­beth Zet­teni­us stan­nar till och lä­ser om blå­me­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.