Abort­mot­stånd sak­nar folk­ligt stöd

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - KARIN PIHL Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

Upp till kamp för den he­te­ro­sex­u­el­la kärn­fa­mil­jen! Så har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas fa­mil­je­po­li­tis­ka re­to­rik tra­di­tio­nellt lå­tit.

SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA. Åt­minsto­ne fram till par­ti­ets se­nas­te lands­da­gar, då de an­tog en mer re­so­ne­ran­de håll­ning. Trots att SD fort­fa­ran­de har kvar skri­vel­ser om mam­ma-pap­pa-barn-kon­stel­la­tio­nen som det mest na­tur­li­ga har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na för­sökt eta­ble­ra sig som ett hbt-vän­ligt par­ti. SD har för­sökt att kopp­la in­vand­rings­po­li­ti­ken till hbt-per­so­ners rät­tig­he­ter, bland an­nat ge­nom att pe­ka på gay­fi­ent­li­ga in­slag i he­derskul­tu­rer.

SAM­TI­DIGT VILL MAN be­hål­la den kon­ser­va­ti­va pro­fil par­ti­et för­knip­pas med. Kon­flik­ten mel­lan SD:S vurm för svens­ka vär­de­ring­ar - som ju of­tast är pro­gres­si­va - och värde­kon­ser­va­tis­men finns i fle­ra frå­gor. Ett tyd­ligt ex­em­pel är ab­ort­frå­gan, som seg­lat upp i de­bat­ten ef­ter att Jim­mie Åkes­son in­ter­vju­a­des i SVT Opi­ni­on un­der Al­me­dals­vec­kan.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vill sän­ka grän­sen för fri ab­ort från da­gens vec­ka 18 till den 12:e vec­kan i gra­vi­di­te­ten. Åkes­son skru­va­de på sig och för­sök­te vif­ta bort skri­vel­sen i par­ti­pro­gram­met. “Det är ing­en av­gö­ran­de frå­ga, det är mer ett

”Det finns ing­en stark folk­lig opi­ni­on för att sän­ka ab­ort­grän­sen. Det är Åkes­son gi­vet­vis med­ve­ten om”

prin­ci­piellt ställ­nings­ta­gan­de”, sa han und­vi­kan­de.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas störs­ta opi­ni­ons­re­la­te­ra­de pro­blem är att de är so­ci­al­kon­ser­va­ti­va na­tio­na­lis­ter i ett av värl­dens mest pro­gres­si­va län­der. De­ras kon­ser­va­tism gör att de tar ställ­ning mot en li­be­ral ab­ort­lag­stift­ning och pri­de­pa­ra­der - sa­ker som är så själv­kla­ra för de all­ra fles­ta svens­kar att de skul­le kun­na be­skri­vas som svens­ka vär­de­ring­ar. Men vur­men för svensk kul­tur gör att de in­te kan av­fär­da pro­gres­si­vis­men helt. “Många and­ra län­der i Eu­ro­pa har vec­ka 10 el­ler 12”, sa Åkes­son i in­ter­vjun. Sve­ri­ge är dock in­te som and­ra län­der i Eu­ro­pa. Det finns ing­en stark folk­lig opi­ni­on för att sän­ka ab­ort­grän­sen. Det är Åkes­son gi­vet­vis med­ve­ten om. Där­av de obe­kvä­ma sva­ren.

FÖR ATT BLI ett renod­lat na­tio­na­lis­tiskt par­ti, som tar hän­syn till att svens­kar­na in­te är sär­skilt värde­kon­ser­va­ti­va, mås­te man i viss mån släp­pa mot­stån­det mot pro­gres­si­va re­for­mer. Sam­ti­digt har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na pro­fi­le­rat sig själ­va som mot­stån­da­re mot det “väns­ter­li­be­ra­la eta­blis­se­mang­et”, och mås­te hål­la ett visst av­stånd mot livsstils­li­be­ra­ler­na på Sö­der­malm, som det bru­kar he­ta. Det­ta är en svår ba­lans­gång för par­ti­et. Att va­ra pro­gres­siv när det är in­vand­ra­re som står för det kon­ser­va­ti­va mot­stån­det, men kon­ser­va­tiv när fi­en­den i stäl­let är de fö­re­ställ­da Sö­der­malms­bor­na, är in­te tro­vär­digt.

Tro­ligt­vis kom­mer SD att fort­sät­ta si­na om­pröv­ning­ar i so­ci­a­la frå­gor. Par­ti­ets vik­ti­gas­te frå­ga är trots allt mot­stån­det mot in­vand­ring. Även om det kan ver­ka osan­no­likt i dags­lä­get bör de eta­ble­ra­de, li­be­ra­la par­ti­er­na ha det­ta i bak­hu­vu­det. Ett SD som pro­fi­le­rar sig i frå­gor som he­ders­för­tryck, slöj­tvång, köns­se­pa­ra­tism och and­ra fö­re­te­el­ser som kom­mit med in­vand­ring­en, och som på många sätt går emot idén om det li­be­ra­la Sve­ri­ge, kan myc­ket väl ta väl­ja­re från de tra­di­tio­nellt li­be­ra­la par­ti­er­na. Oav­sett hur ge­nu­in Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas “pro­gres­si­vism” må va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.