Ögon­blic­ket

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

För bar­nens bäs­ta?

För många för­äld­rar bör­jar små­barns­ti­den med in­lägg på oli­ka so­ci­a­la me­di­er om hur fan­tas­tiskt det skall bli och hur myc­ket man läng­tat ef­ter den som skall kom­ma. Bil­der på ny­föd­da med kom­men­ta­rer som: ”det bäs­ta som hänt”, ”mitt allt” och ”kom­mer gö­ra allt för dig”. I sam­ma fo­rum fort­sät­ter den till sy­nes ljuv­li­ga små­barns­ti­den, men verk­lig­he­ten ser an­norlun­da ut. På re­la­tivt kort tid bör­jar jak­ten för att in­sti­tu­tio­ne­ra bar­net.

Jag har ta­git del av de­bat­ten som rör 15-tim­mars­bar­nen, och det kny­ter sig i ma­gen på mig. För­äld­rar skri­ker högt om att de­ras barn mis­sar pe­da­go­gisk verk­sam­het, mis­sar mål­ti­der och drab­bas av ut­an­för­skap. Otro­ligt att det går att hit­ta på så många ur­säk­ter för att slip­pa um­gås med si­na eg­na barn. Vet ni skri­kan­de för­äld­rar hur pe­da­go­gisk verk­sam­het skil­jer sig från vad ni kan hit­ta på med era barn hem­ma?

Ingen­ting! Det byggs med le­go, bi­lar, doc­kor. Böc­ker lä­ses, bar­nen är ute en sväng, sång och pys­sel. En stor skill­nad dä­re­mot är att bar­net hem­ma in­te be­hö­ver käm­pa för upp­märk­sam­het! Vi pe­da­go­ger pla­ne­rar och till­rät­taläg­ger ak­ti­vi­te­ter. Vi har lång ut­bild­ning för att lä­ra oss var­för vi gör det vi gör, vad det sti­mu­le­rar och ut­veck­lar och hur vi kan se av­vi­kel­ser.

Att få läm­na si­na barn i för­sko­lan fast man själv är hem­ma är ett fan­tas­tiskt er­bju­dan­de, bå­de för de stör­re bar­nen och för för­äld­rar. Men i förs­ta hand be­hö­ver barn si­na för­äld­rar och fa­milj.

EN DAG PÅ för­sko­lan är krä­van­de för de fles­ta barn. Det är många män­ni­skor att för­hål­la sig till. Visst träf­far bar­nen kom­pi­sar där, men det är fak­tiskt in­te en­da stäl­let barn kan få le­ka. För de skri­kan­de för­äld­rar­na de­fi­ni­tivt det enk­las­te. In­te för bar­nens bäs­ta. Gäl­lan­de den omdis­ku­te­ra­de lun­chen är det nog många som in­te för­står hur stres­sig den si­tu­a­tio­nen är för bå­de barn och per­so­nal i för­sko­lan. Visst kan en mat­si­tu­a­tion hem­ma med si­na barn va­ra på­fres­tan­de, men det mås­te än­då jäm­fö­ras med att i för­sko­lan är det van­ligt med 3 pe­da­go­ger på 15-20 barn. Även här spil­ler bar­nen, be­hö­ver hjälp med att ta till sig och de­la ma­ten. Någ­ra har spe­ci­al­kost, al­la skall helst sma­ka på allt, någ­ra är tröt­ta och någ­ra be­hö­ver lugn och ro. Så att stri­da för att bar­nen skall äta i för­sko­lan är för för­äld­rar­nas bäs­ta – in­te för bar­nens bäs­ta! Även om bar­net in­te kan ut­tryc­ka sig, så kan det för­stå. För­stå att det kom­mer i and­ra hand när för­äl­dern in­te kan el­ler vill ha det när­va­ran­de. Be­hö­ver lugn och tid för sig själv el­ler tid för ett nytt sys­kon. Visst kan bar­net få en käns­la av att va­ra job­bigt och på­fres­tan­de. Tänk på att bar­net ock­så läng­tat ef­ter små­sys­ko­net, och det är en na­tur­lig del av li­vet. Här kan vi pra­ta om ut­an­för­skap! Det är ock­så helt nor­malt att en för­äl­der kan va­ra trött och sli­ten med små­barn, men det är ock­så en del av li­vet! Det är ett an­svar man får ta som vux­en, in­te läm­na över det på bar­net.

DE BARN SOM haft en hel­tids­plats, blir in­te av med sin plats ba­ra för att bar­net in­te kom­mer al­la 15 tim­mar­na. Det räc­ker nog med så li­te som en dag i må­na­den för att be­hål­la plat­sen.

Ur för­sko­lans per­spek­tiv är det lätt att se för­de­lar­na med att 15-tim­mars­bar­nen kom­mer 8-11 var­je dag. Flest barn när per­so­naltät­he­ten är störst, lät­ta­re att pla­ne­ra ak­ti­vi­te­ter, mindre barn till lunch och al­la barn får träf­fa varand­ra. Ur de skri­kan­de för­äld­rar­nas per­spek­tiv kan jag lätt för­stå för­de­lar­na med in­di­vi­dan­pas­sa­de ti­der, men för­sko­lans syf­te är in­te att age­ra barn­vakt, ge för­äld­rar egen­tid el­ler att upp­fost­ra.

Så al­la för­äld­rar där ute – ni är det bäs­ta för era barn!

För­tviv­lad pe­da­gog och stolt fler­barns­för­äl­der

Bild: MARITA ADAMSSON

FRILUFTSMUSEET, MÅN­DAG KL18:26. Ma­de­le­ne och Os­kar Nödt­ve­dit på väg till pre­miä­ren på årets Kap­ten Ku­ling-pjäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.