Be­vatt­nings­för­bud i Strömstads kom­mun

Strömstads Tidning - - Nyheter - ANTON KVARNBÄCK 0526-62405 anton.kvarn­back@st­nb.se

Ex­trem­tor­kan har lett till sjun­kan­de vat­ten­ni­vå­er i Fä­ring­en. Nu ut­fär­dar kom­mu­nen be­vatt­nings­för­bud, nå­got som ris­ke­rar att bli allt van­li­ga­re i fram­ti­den.

Kom­mu­na­la re­strik­tio­ner. För­bud mot be­vatt­ning av träd­går­dar, gräs­mat­tor och fot­bolls­pla­ner, för­bud mot att fyl­la upp el­ler by­ta vat­ten i poo­ler och för­bud mot att an­vän­da hög­tryckstvätt för att tvät­ta bi­lar och hus­väg­gar.

Den 10:e juli in­för­des ett be­vatt­nings­för­bud i Strömstads kom­mun. Sam­man­ta­get in­ne­bär det att dricks­vat­ten in­te får an­vän­das till nå­got an­nat än mat, dryck och per­son­lig hy­gi­en. Sam­ma pro­blem finns i res­ten av lä­net och läns­sty­rel­sen upp­ma­nar till lik­nan­de åt­gär­der. En­ligt kom­mu­nen är det förs­ta gång­en det­ta hän­der in­ne över land.

– Det kom­mer att be­hö­va reg­na ett bra tag in­nan vi kan upp­hä­va det, sä­ger Jeanette An­ders­son på Strömstad kom­mun.

SJÖN FÄ­RING­EN SOM är den kom­mu­na­la vat­ten­käl­lan li­der av sjun­kan­de vat­ten­ni­vå­er i och med den rå­dan­de ex­trem­tor­kan. Den an­nars sta­bi­la vat­ten­käl­lan har sjun­kit över en halv­me­ter un­der nor­mal­vat­ten­stånd. På kom­mu­nen tror man att för­hål­lan­den som des­sa kan bli van­li­ga­re i fram­ti­den med var­ma­re kli­mat och mindre ne­der­börd.

Jeanette An­ders­son tror att en lös­ning kan va­ra att in­vå­na­re privat sam­lar regn­vat­ten un­der ne­der­börd­stä­ta­re pe­ri­o­der. Det­ta kan se­dan an­vän­das till be­vatt­ning el­ler and­ra ak­ti­vi­te­ter.

– Egent­li­gen tyc­ker vi all­tid att dricks­vat­ten ba­ra ska an­vänds till mat, dryck och per­son­lig hy­gi­en.

Att se över sin vat­ten­för­bruk­ning och li­kaså sin re­la­tion till dricks­vat­ten kan bli nöd­vän­digt i fram­ti­den.

– Men dit har vi in­te kom­mit än, sä­ger Jeanette An­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.