Klas­sisk mil­jö, klas­sisk mu­sik

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - ANTON KVARNBÄCK 0526-62405 anton.kvarn­back@st­nb.se

”Som re­gel när det är ute i na­tu­ren och mitt i som­ma­ren så är folk väl­vil­ligt in­ställ­da till sa­ker och ting.”

Na­tu­ren på Nord­kos­ter pas­sar till det mesta, bland an­nat klas­sis­ka mu­sik­fes­ti­va­ler. Thomas Flo­din är med och hål­ler i trå­dar­na när Kos­ter­havs­fes­ti­va­len lad­dar upp.

Från Kos­ters träd­går­dar, via lok­stal­let - och så nu Nord­kos­ter. Thomas Flo­din bör­jar bli er­fa­ren som ar­ran­gör av Kos­ter­havs­fes­ti­va­len. Årets upp­la­ga sträc­ker sig över 10 da­gar och 14 kon­cer­ter mel­lan 20:e och 30:e juli. Grund­kon­cep­tet är det sam­ma som 2005 när Flo­din till­sam­mans med Mar­tin Ras­ten ar­ran­ge­ra­de förs­ta år­gång­en.

– Det grun­dar sig på klas­sisk mu­sik med unga mu­si­ker i bör­jan av si­na kar­riä­rer.

I skug­gan av de två fy­rar­na på Nord­kos­ter kom­mer ar­tis­ter­na att ta plats, ute i na­tu­ren, mitt på ön. Dess­utom blir det nå­got in­slag från ber­get vid fy­rar­na och ett fram­trä­dan­de i kul­tur­hu­set Ska­ge­rack. Nu hop­pas Thomas Flo­din att det ex­cep­tio­nellt bra som­mar­väd­ret hål­ler i sig, åt­minsto­ne nå­gorlun­da.

– Det bäs­ta väd­ret kanske in­te är två se­kund­me­ter, 28 gra­der och sol, ut­an sna­ra­re fem se­kund­me­ter och li­te moln - så folk vill gö­ra nå­got an­nat än lig­ga vid stran­den.

VIS­SER­LI­GEN UTOMHUS, MEN mindre vä­der­be­ro­en­de tack va­re fes­ti­va­lens bal­da­kin. Den 20 mi­nu­ter långa pro­me­na­den ska in­te va­ra nå­got pro­blem, var­ken för publik el­ler ar­tis­ter med in­stru­ment i oli­ka for­mer och stor­le­kar. Att få ut en fly­gel till mit­ten på Nord­kos­ter är väl in­te hel­ler nå­got att oroa sig över.

– Det är in­te så svårt. Man mås­te ba­ra ha en bra kär­ra, så stäl­ler man den på hög­kant, sä­ger Thomas Flo­din.

– Som re­gel när det är ute i na­tu­ren och mitt i som­ma­ren så är folk väl­vil­ligt in­ställ­da till sa­ker och ting.

Ut­ö­ver 14 kon­ser­ter finns att gö­ra och se i den konstut­ställ­ning som kom­mer hänga i trä­den. Kanske kan man vän­ta sig att vis­sa ryg­gar för en fes­ti­val med fo­kus på klas­sisk mu­sik, men ar­ran­gö­ren är in­te oro­lig.

– Det är in­te så svår­till­gäng­ligt som man tror och det är ett li­tet for­mat. Man sit­ter nä­ra och ser mu­si­ker­na och det är mu­sik som byg­ger på sam­ma ac­kord som pop­mu­si­ken. Det är in­te så kne­pigt.

Dess­utom spän­ner mu­si­ken i årets upp­la­ga över re­la­tivt brett spekt­rum. Det finns in­slag bå­de av sing­er-song­wri­ters och an­knyt­ning­ar till Edith Pi­af.

– Från hardco­re kam­mar­mu­sik till sing­er-song­wri­ter och vi­da­re till ba­rock... Det finns nå­got för de fles­ta, sä­ger Thomas Flo­din.

An­knyt­ning­en till upp­väx­ten i Strömstad skän­ker för­stås en spe­ci­ell käns­la till ar­range­mang­et.

– Det be­ty­der myc­ket att få vi­sa upp den mu­sik man själv hål­ler på med i sin hem­mil­jö.

Nu vän­tar fin­slip och upp­ladd­ning.

– Jag hop­pas att al­la mu­si­ker får gö­ra sitt bäs­ta. Att de får kän­na att den här kon­ser­ten blev rik­tigt, rik­tigt bra. Det är må­let.

Bild: PRIVAT

FESTIVALSTÄMNING. Kos­ter­havs­fes­ti­va­len kic­kar igång 20:e juli (ar­kiv­bild).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.