Ka­ge­rack

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

in­te helt vid kus­ten.

Jag frå­gar vad sång­er­na hand­lar om och hon sä­ger att det som kän­ne­teck­nar dem är en sorts äkt­het, att de verk­li­gen be­skri­ver nå­got, in­te ba­ra är rim­ma­de ord.

– Sång­en vill be­rät­ta nå­got. Den kan hand­la om kär­lek, om hur man sak­nar nå­gon. Den vill verk­li­gen för­med­la nå­got.

På fre­dag är sce­nen hen­nes i Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack. Hon spe­lar drag­spel och sjung­er och Brö­der­na Palo­mi­no kom­mer att spe­la till­sam­mans med hen­ne.

– Vi vill vi­sa vår mu­sik, den tra­di­tio­nel­la från nor­ra Colom­bia, sä­ger Trad­tio­nell mu­sik från nor­ra Colom­bia. Colom­bi­as kul­tur har drag av in­di­ansk, spansk och af­ri­kansk kul­tur och Val­le­na­to har bland an­nat på­ver­kats av den väst­af­ri­kans­ka gri­ot-tra­di­tio­nen, som kom­bi­ne­rar mu­sik och sång med be­rät­tan­de och ny­hets­för­med­ling. Drag­spel är nu­me­ra ett typiskt in­stru­ment för Val­le­na­to-mu­si­ken. José Palo­mi­no, pre­cis som sin gästar­tist.

– Sam­ti­digt hop­pas vi få in peng­ar till den sto­ra fes­ti­va­len som kul­tur­för­e­ning­en Tay­awik an­ord­nar un­der hös­ten.

NÄR KON­SER­TEN ÄR slut släpps sal­san loss till in­spe­lad mu­sik och det blir em­pa­na­das och an­nat colom­bi­anskt till­tugg i kafé­et.

– Men in­te al­ko­hol. Vi vill att al­la ska va­ra väl­kom­na ut­an ål­ders­grän­ser. När det blir en mix blir det bäst, sä­ger José Palo­mi­no.

Bild: MARITA ADAMSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.