In­di­ens gyl­le­ne tri­ang­el

Strömstads Tidning - - Nytta & Noje -

Spe­ci­ellt för Nyt­ta & Nö­jes med­lem­mar. Följ med till In­di­en, lan­det som ald­rig läm­nar sin be­sö­ka­re obe­rörd. Un­der en spän­nan­de vec­ka be­sö­ker vi någ­ra av nor­ra In­di­ens mest be­röm­da se­värd­he­ter till­sam­mans med vår svensk­ta­lan­de gui­de. Vi åker cy­kel­rik­sha i sma­la grän­der i Del­hi och fa­sci­ne­ras av det vack­ra Taj Ma­hal i Ag­ra. Jai­pur bju­der på myll­ran­de folk­liv och pris­värd shop­ping i sta­dens ba­sa­rer. För­läng gär­na re­san med någ­ra da­gars sol och bad i här­li­ga Goa. Avre­sa den 16 ok­to­ber och hem­re­sa den 23 ok­to­ber. Du be­ta­lar en­dast 13 950 kro­nor/per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.