Strömstads­bor får­vård i Hal­den

HAL­DEN: LE­GE­VAK­TEN VÄL­KOM­NAR STRÖMSTADS­BOR­NA

Strömstads Tidning - - Nyheter - JA­KOB SIMONSON 0526-624 10 ja­kob.simonson@st­nb.se

Nu står det klart att le­ge­vak­ten, det vill sä­ga jour­cen­tra­len, i Hal­den öpp­nar dör­rar­na för Strömstads­bor­na. Det är Jour Strömstad som för­hand­lat fram ett av­tal.

– Vi har bli­vit eni­ga om att Strömstads­bor­na kan åka till le­ge­vak­ten i Hal­den och få vård där. Det hand­lar om aku­ta sa­ker som in­te kan vän­ta till näs­ta dag, sä­ger Ste­in Ru­kin, ta­les­per­son för ak­tions­grup­pen Jour Strömstad.

Han har själv ta­git kon­tak­ter­na med sjuk­vår­den i Hal­den, hän­vi­sat till Gräns­sjuk­vårds­för­ord­ning­en och EU:S pa­ti­ent­di­rek­tiv och fått klar­tec­ken från Hal­den. Strömstads­bor­na som re­ser till le­ge­vak­ten för att få vård kom­mer in­te att be­hö­va be­ta­la mer än egen­av­gif­ten, allt­så det­sam­ma som när man sö­ker vård i Sve­ri­ge. Res­ten av kost­na­den står nors­ka sta­ten för. Det hand­lar allt­så in­te om att man ska be­hö­va läg­ga ut peng­ar och få be­talt se­na­re, klar­gör Ste­in Ru­kin.

– Du be­hö­ver in­te läg­ga ut någon­ting, för­u­tom egen­av­gif­ten på ett par hund­ra kro­nor.

I mejl till Ste­in Ru­kin skri­ver Ro­ar Ve­vel­stad, råd­man vid Hal­dens kom­mun:

”SOM NÄMNT HAR le­ge­vak­ten en plikt att ta hand om aku­ta si­tu­a­tio­ner. Det­ta gäl­ler ock­så för and­ra än de som är bo­sat­ta i Hal­den. /.../ vi har haft stor press på le­ge­vak­ten så här långt i som­mar. Myc­ket av det­ta be­ror på tu­ris­ter och ”hyt­te­folk”. Lik­väl kom­mer le­ge­vak­ten att han­te­ra ock­så aku­ta si­tu­a­tio­ner om det kom­mer folk från ut­an­för Hal­den.”

Det finns kla­ra för­de­lar för Strömstads­bor­na med att åka 25 mi­nu­ter norrut till Hal­den i stäl­let för 15 mi­nu­ter sö­derut till Ta­nums­he­de. Le­ge­vak­ten är öp­pen dyg­net om, me­dan jour­cen­tra­len i Ta­num ba­ra är öp­pen till 22 på var­da­gar samt 10-16 lör­da­gar, sön­da­gar och helg­da­gar. Om det be­hövs re­mit­te­rar le­ge­vak­ten till Kal­nes sjuk­hus.

Re­pre­sen­tan­ter från re­gi­o­nen har ti­di­ga­re sagt att man ve­lat tit­ta på ”Nor­ge­spå­ret” för att un­der­lät­ta för Strömstads­bor­na ef­ter ned­mon­te­ring­en av jour­vår­den i Strömstad. Men av det ver­kar det in­te ha bli­vit nå­got, en­ligt Ste­in Ru­kin.

– Nej, en­ligt de jag pra­tat med i Hal­den har de in­te fått nå­gon för­frå­gan från re­gi­o­nen. Jag bru­kar sä­ga att få re­gi­o­nen att gö­ra nå­got för oss är som att för­sö­ka flyt­ta på en kyr­ko­gård – man får in­te myc­ket hjälp från dem som är där.

Att ta sig till le­ge­vak­ten i Hal­den från Strömstad är gans­ka en­kelt. Från Svi­nesunds­vä­gen tar man av till väns­ter när man ser skyl­ten med ett rött kors på. He­la re­san tog cir­ka 25 mi­nu­ter från Oslo­vä­gen när tid­ning­ens re­por­ter tes­ta­de på tors­dags­för­mid­da­gen.

EN­DAST EGENAVGIFT. Nu kom­mer de Strömstads­bor som sö­ker vård i Hal­den en­dast be­hö­va be­ta­la egen­av­gif­ten för vår­den, res­ten står nors­ka sta­ten för.

Bild: JA­KOB SIMONSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.