När du dop­par dig

Strömstads Tidning - - Konsument -

Go­pro He­ro

shop.go­pro.com 2 000 kr 10 me­ga­pix­el 1440/60 Wi­fi Ing­en upp­gift / 80 min 10m

Kla­ra fär­ger och skar­pa bil­der. Väl­ex­po­ne­ra­de bil­der.

Myc­ket lätt att an­vän­da bå­de över och un­der vatt­net. Väl­digt få knap­par.

Ja En­dast kos­me­tis­ka. Fu­ji Fi­ne­pix XP 130

fu­ji­film.eu/se 2 500 kr 16 me­ga­pix­el full-hd/60 Wi­fi

240 bil­der / ing­en upp­gift

20m

Plat­ta men skar­pa bil­der. Ni­kon Key mis­sion 170

ni­kon.se 2 000 kr 8 me­ga­pix­el 4k/30, 1080/60 Wi­fi 250 bil­der / 60 min 10m

Trå­ki­ga fär­ger men skar­pa bil­der. Ri­coh WG-50

ri­coh.se 2 500 kr 16 me­ga­pix­el full-hd/30

In­byggd blixt för mak­ro­fo­to­gra­fe­ring

300 bil­der / ing­en upp­gift

14m

Of­ta bra fär­ger di­rekt i ka­me­ran. Svårt med skär­pan i grum­li­ga­re vat­ten.

Jät­tesmå knap­par gör den svår att han­te­ra. Rö­rig och svår­läst me­ny. Rol­lei Sportsline 85

rol­lei.com 700 kr 8 me­ga­pix­el full-hd/15 –

Ing­en upp­gift / ing­en upp­gift

3m

Bru­sigt och gry­nigt. Das­si­ga fär­ger. Cam­link CL-AC40

cam­link.pho­to 800 kr 12 me­ga­pix­el full-hd/60 Många oli­ka fäs­ten in­går Ing­en upp­gift / 90 min 30 m

Trå­ki­ga fär­ger och pix­lig käns­la. * Oav­sett hur bra ka­me­ran är kan bil­der­na all­tid bli bätt­re ge­nom att bild­be­hand­las. Om ka­me­ran har tol­kat fär­ger­na fel vid fo­to­gra­fe­rings­ö­gon­blic­ket kan det en­kelt ju­ste­ras i ef­ter­hand. Sär­skilt om ka­me­ran kan fo­to­gra­fe­ra i ett så kal­lat rå­for­mat är möj­lig­he­ter­na ex­tra sto­ra. * 1. Bör­ja med att stäl­la in vit­ba­lan­sen, allt­så hur varmt el­ler kallt lju­set är. Lät­tast om du har nå­got grått i bil­den, som en våt­dräkt. Dra i reg­la­get tills det ser na­tur­ligt ut. * 2. Ka­me­ran över- el­ler un­der­ex­po­ne­rar lätt un­der vatt­net, så du be­hö­ver san­no­likt gö­ra bil­den li­te mör­ka­re el­ler lju­sa­re för att det ska mot­sva­ra upp­le­vel­sen när bil­den togs. * 3. Du kan ska­pa ef­fekt­ful­la un­der­vat­tens­bil­der ge­nom att änd­ra kon­trast och mätt­nad i bil­den. Men se upp för över­drif­ter, det ser lätt ona­tur­ligt ut. * Han­te­ring och bild­kva­li­tet har tes­tats av dy­ka­re och fo­to­graf. Ka­me­ror­nas vat­ten­tå­lig­het och håll­bar­het har tes­tats på För­sva­rets ma­te­ri­al­verk, FMV, Karls­borg.

* An­vän­dar­vän­lig­het tes­ta­des av fo­to­gra­fer un­der vat­ten. Här be­döm­des hur lätt det var att fil­ma och ta still­bil­der samt änd­ra in­ställ­ning­ar som till ex­em­pel när­bilds­lä­ge och zoom-funk­tion.

* Bild­kva­li­tet för bil­der och fil­mer be­döm­des ut­i­från dy­na­miskt om­fång, skär­pa och de­talj.

* Testet för vat­ten­tå­lig­het ut­för­des i två steg:

1. Al­la ka­me­ror pla­ce­ra­des full­lad­da­de och påslag­na i en vat­ten­fylld över­tryckskam­ma­re. Ef­ter två tim­mar på ett vat­ten­djup mot­sva­ran­de 2,5 me­ter av­slu­ta­des testet och ka­me­ror­nas funk­tion un­der­sök­tes.

2. Al­la ka­me­ror tes­ta­des mot sitt eg­na de­kla­re­ra­de maxdjup. Testet ut­fö­res på sam­ma sätt som ovan.

* Fall­prov ut­för­des ge­nom att ka­me­ror­na släpp­tes från 1,6 me­ter mot en be­tong­plat­ta. Var­je ka­me­ra släpp­tes två gång­er dels mot ett hörn och dels mot an­ting­en fram el­ler bak­si­da. De syn­bart mest käns­li­ga hör­nen el­ler si­dor­na val­des. Ef­ter testet un­der­sök­tes ka­me­ror­nas funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.