Jazz, strå­kar och ly­rik

Strömstads Tidning - - Kultur & Nöje - MA­RI­TA ADAMSSON

Lok­stal­lets konst­hall fylls i näs­ta vec­ka av mu­sik och poesi.

På mån­dag kom­mer den af­ri­kans­ke slag­ver­ka­ren Frank Paco för att ge kon­sert till­sam­mans med pi­a­nis­ten David Bäck och ba­sis­ten Mar­cus Fenn.

Frank Paco bör­ja­de spe­la trum­mor som 11-åring i Moçam­bi­que, ar­be­tar med jazz och af­ri­kans­ka ryt­mer och har un­der årens lopp sam­ver­kat med ra­der av in­ter­na­tio­nellt kän­da ar­tis­ter. Det mest kän­da nam­net är kanske Mi­ri­am Ma­ke­ba.

Den svens­ke pi­a­nis­ten David Bäck träf­fa­de han i Kapsta­den 2002 och se­dan dess har de sam­ar­be­tat. Ef­ter spel­ning­en i Strömstad vän­tar bland an­nat en ge­men­sam spel­ning på en stor fes­ti­val för af­ri­kansk jazz på den frans­ka ön Réu­ni­on ut­an­för Moçam­bi­que i In­dis­ka oce­a­nen.

– Vi spe­lar moçam­bi­que­ans­ka ryt­mer och folk­sång­er blan­dat med skan­di­na­visk jazz. Det blir så fint till­sam­mans, sä­ger David Bäck.

Frank Pacos Art En­semble­pro­jekt har som mål att ska­pa en käns­la av stolt­het över mu­sikar­vet och ett med­ve­tan­de om att mu­sik för­e­nar män­ni­skor, även om de ta­lar oli­ka språk och har oli­ka kul­tu­rel­la ut­tryck.

I Lok­stal­let för­be­re­der sig se­dan ock­så Dag Vall­berg Trio, med vi­o­li­nis­ter­na Dag Vall­berg och Bengt Andersson sam cel­lis­ten Olof Nord­lund, för en kom­bi­ne­rad kon­ser­toch ly­rikstund på ons­da­gen.

Tri­on spe­lar och från för­e­ning­en Scen­konst Ger­les­borg kom­mer Gu­nil­la Rahm för att lä­sa dik­ter av Ann Smith.

Pla­ne­ta­pris­ta­ga­ren David Bäck är dub­belt ak­tu­ell i Nor­ra Bo­hus­län. Re­dan sön­dag 22 ju­li är han till­ba­ka, nu på Greb­bestad Jazz­fes­ti­val på Skäg­geröd, med de dans­ka mu­si­ker­na Ma­le­ne Mor­ten­sen och Mads Mat­hi­as. Den se­na­re har i år be­lö­nats med Svend Asmundsen­pri­set.

Bild: MZI VAN DER MTOLA

AF­RI­KANS­KA RYT­MER. Slag­ver­ka­ren Frank Paco spe­lar i Lok­stal­let på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.