Hur för­kla­rar man mi­ra­kel?

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Mor­gon­da­gens tex­ter för kyr­ko­å­ret har ru­bri­ken ”Kristi för­kla­rings dag” och skild­rar hur Je­sus för­här­li­ga­des. ”Hans an­sik­te lys­te som so­len, och hans klä­der blev vi­ta som lju­set”, lä­ser vi i Mat­teus-evan­ge­li­et. Det be­skri­ver ett slags för­kla­ring.

För­kla­ring i be­ty­del­sen klar­läg­gan­de finns ju ock­så. I ja­nu­a­ri må­nad i år skrev jag i ST­NB nå­got om hur vår tro på Gud kan stär­kas ge­nom hän­del­ser vi kan rå­ka ut för. Jag be­rät­ta­de då om det hjärt­stopp, som drab­ba­de min hust­ru Mo­na för­ra hös­ten. Kanske en och an­nan av den­na tid­nings lä­sa­re minns. Jag åter­kom­mer nu till den upp­le­vel­sen så dra­ma­tisk för hen­ne och öv­ri­ga i fa­mil­jen, och gör nu ett för­sök till för­kla­ring. Jag hop­pas att du or­kar lä­sa, trots vär­me­böl­jan vi er­far den­na som­mar.

Pro­fes­sio­nell vård och ena­stå­en­de om­sorg fick Mo­na upp­le­va när hon be­höv­de liv­räd­dan­de hjälp för­ra hös­ten. Hon är på grund av för­lam­ning i be­nen rull­stols­bu­ren.

Låt det som nu föl­jer bli hen­nes och mitt vitt­nes­börd. Hur för­kla­ra: att en klok sjuk­skö­ters­ka ring­de am­bu­lans för att få gjort en Ekg-kon­troll i vårt hem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.