Vård över grän­sen – men in­te i Bo­hus­län

STRÖMSTAD: VÅRDSAMARBETE ÖVER GRÄN­SEN

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JAKOB SIMONSON

NYHETER: I Re­gi­on Jämt­land­här­je­da­len har man nu fått till ett sam­ar­be­te med Nor­ge som in­ne­bär att de bo­en­de i Funäs­da­len ska få re­mit­te­ras till vård på nors­ka si­dan i stäl­let för att åka än­da till Ös­tersund.

I nor­ra Bo­hus­län finns lik­nan­de för­ut­sätt­ning­ar – men ing­et så­dant sam­ar­be­te.

Nu star­tar ett sam­ar­be­te över grän­sen för här­je­da­ling­ar. – Det­ta är nå­got vi skul­le be­hö­va, sä­ger Mar­ga­re­ta Fredriksson (L), ny­vald le­da­mot i re­gi­on­full­mäk­ti­ge.

Från Funäs­da­len i väst­ra Här­je­da­len till när­mas­te svens­ka sjuk­hus, i Ös­tersund, är det cir­ka 240 kilo­me­ter. Be­tyd­ligt när­ma­re blir det om man tit­tar över grän­sen.

Det har man gjort i Re­gi­on Jämt­land-här­je­da­len. Nu genomförs ett sam­ar­be­te med Nor­ge där de bo­en­de i väst­ra Här­je­da­len får möj­lig­het till pla­ne­rad vård på Röros sjuk­hus, 70 kilo­me­ter från Funäs­da­len. Allt sker in­om ra­mar­na för den nor­ma­la vård­ap­pa­ra­ten – de svens­ka pa­ti­en­ter­na blir re­mit­te­ra­de till Röros i Nor­ge. Det­ta gäl­ler allt­så pla­ne­rad vård.

– Vårt fo­kus är att med­bor­gar­na i vår re­gi­on ska få en bätt­re vård, och ge­nom att ta bort hind­ret som grän­sen ut­gör så ger det en hög­re kva­li­té för vå­ra med­bor­ga­re, sä­ger Gö­ran Hall­man, folk­häl­so­po­li­tisk stra­teg vid Re­gi­on Jämt­land-här­je­da­len.

Sa­m­ar­be­tet gäl­ler i förs­ta hand dem som är lis­ta­de på Funäs­da­lens vård­cen­tral. Det hand­lar om drygt 2 100 per­so­ner.

– De har väl­digt långt till Ös­tersund, som är närms­ta sjuk­hus. Men vi kom­mer in­te att ak­tivt stop­pa folk som bor i när­he­ten av det här om­rå­det från att åka till Röros, sä­ger Gö­ran Hall­man.

NÄR DEN SVENS­KA pa­ti­en­ten är i Nor­ge be­trak­tas den ad­mi­nist­ra­tivt som en norsk pa­ti­ent. Jour­nalin­for­ma­tio­nen skic­kas se­dan från Röros till Funäs­da­lens vård­cen­tral.

Upp­täc­ker man se­dan på sjuk­hu­set i Röros att det krävs mer avan­ce­rad vård akut så kan pa­ti­en­ten re­mit­te­ras vi­da­re till Trond­heims uni­ver­si­tets­sjuk­hus.

Dis­kus­sio­nen om ett vårdsamarbete över grän­sen har på­gått i om-

kring tio år i re­gi­o­nen.

– Se­dan be­stäm­de man sig på po­li­tisk ni­vå för att ta tag i det­ta på all­var och tit­ta på hur vi kan ge­nom­fö­ra ett sam­ar­be­te. Det­ta är ett ut­veck­lings­pro­jekt som ska på­gå i tre år och se­dan ut­vär­de­ras, sä­ger Gö­ran Hall­man.

Var det krång­ligt att ge­nom­fö­ra den här riv­ning­en av grän­sen?

– Nej, det var egent­li­gen in­te svårt. Pro­ble­met satt till en bör­jan i folks hu­vu­den – al­la sa att det var omöj­ligt. Men när vi väl bör­ja­de ar­be­ta med det här så lös­te knu­tar­na upp sig.

– Vi har dis­ku­te­rat ad­mi­nist­ra­ti­va pro­blem och kom­mit fram till prag­ma­tis­ka lös­ning­ar.

FRÅN STRÖMSTAD TILL Troll­hät­tan el­ler Ud­de­val­la är det när­ma­re 100 kilo­me­ter. Till Kal­nes är det mind­re än hal­va vägen. Kan det va­ra möj­ligt med ett lik­nan­de sam­ar­be­te som Jämt­land-här­je­da­len fick till, för de bo­en­de i nor­ra Bo­hus­län?

Ron­nie Brors­son (S) är vid si­dan av att va­ra ny­vald kom­mun­full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de även er­sät­ta­re i re­gi­on­full­mäk­ti­ge. Han tyc­ker att av­ta­let mel­lan Här­je­da­len och Nor­ge ver­kar in­tres­sant.

– Vi har ju re­dan av­tal med Nor­ge när det gäl­ler BB och akut vård i sam­band med till ex­em­pel bi­lo­lyc­kor. Vi vill gär­na ut­ö­ka de här av­ta­len, om vi kan un­dan­rö­ja gräns­hind­ren i vår­den så är det bra.

Han näm­ner ut­bild­ning som en sek­tor där det i dag in­te finns någ­ra gräns­hin­der.

– I dag kan man ju som Strömstads­bo plug­ga på hög­sko­lan i Hal­den till ex­em­pel. Jag tyc­ker att det bor­de fin­nas ett stör­re in­tres­se av att tit­ta över grän­sen även när det gäl­ler vård­frå­gan.

MAR­GA­RE­TA FREDRIKSSON (L) är ny­vald le­da­mot från Strömstad i re­gi­on­full­mäk­ti­ge.

– Jag tyc­ker att vi bor­de kun­na få till ett lik­nan­de sam­ar­be­te som i Här­je­da­len, det­ta är nå­got vi verk­li­gen skul­le be­hö­va i den här de­len av re­gi­o­nen, sä­ger hon.

Tror du att det finns en po­li­tisk vil­ja till ett så­dant sam­ar­be­te?

– Ja, det tror jag verk­li­gen. Det lig­ger i häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sens upp­drag att ut­ö­ka sa­m­ar­be­tet med Nor­ge.

SJUKHUSVÅRD. Nu kan bo­en­de i väst­ra Här­je­da­len re­mit­te­ras till Röros på nors­ka si­dan. Är det­ta en mo­dell som även kan ap­pli­ce­ras på in­vå­na­re nä­ra grän­sen i Bo­hus­län?

Bild: STE­FAN BENNHAGE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.