Vem sköt Karl XII?

KUL­TUR: HISTORIKERN BENGT LIL­JE­GREN FÖR FRAM MORDTEORI

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 jakob.simonson@st­nb.se

Da­tu­met för 300-års­min­net av Karl XII:S död vid Fred­riksten när­mar sig. Lun­da­histo­ri­kern Bengt Lil­je­gren kom­mer till Strömstad och pre­sen­te­rar bland an­nat en tro­vär­dig te­o­ri om vem som kan ha hål­lit i mus­kö­ten.

– Fa­sci­na­tio­nen för Karl XII be­står, sä­ger han.

Karl XII:S död den 30 no­vem­ber 1718 är ett av de mest omdis­ku­te­ra­de döds­fal­len i Sve­ri­ges histo­ria. Var det ett mord? Historikern Bengt Lil­je­gren pre­sen­te­rar sin te­o­ri i Strömstad.

Det är den 30 no­vem­ber 1718 och mörk­ret har nyss fal­lit över Fred­rikstens fäst­ning.

I en löp­grav någ­ra hund­ra me­ter ne­dan­för fäst­ning­en står Karl XII. Han har klätt­rat upp längs löp­gra­vens vägg och står med stöv­lar­na in­ki­la­de i jor­den. Sin va­na tro­gen är han i den ab­so­lu­ta front­lin­jen när den svens­ka ar­mén an­fal­ler. Ett lyc­kat över­ta­gan­de av Fred­riksten skul­le in­ne­bä­ra ett stort steg i er­öv­ring­en av Nor­ge.

Karl XII är 36 år och har va­rit i spet­sen för det Sto­ra nor­dis­ka kri­get i 18 år. Men han ver­kar out­trött­lig. Just den här kväl­len har hans när­mas­te män bett ho­nom att vi­la och spa­ra si­na kraf­ter, men som van­ligt av­fär­da­de han al­la om­sor­ger. ”Jag är yng­re än ge­ne­ra­ler­na och or­kar mer än de”, sa han kort.

Nu smy­ger en ge­stalt iklädd ka­ro­li­ne­r­u­ni­form, med en skar­plad­dad mus­köt i han­den, längs en tvär­gå­en­de löp­grav tio me­ter från kung­en. Han vän­tar in ett ka­non­skott från fäst­ning­en så att hans eget skott in­te ska hö­ras. Se­dan av­los­sar han ett per­fekt skott. Dö­den är ögon­blick­lig. Karl XII sjun­ker ihop där han står.

”Her­re Je­sus!” ro­par ge­ne­ra­lad­ju­tant Jo­han Fri­edrich von Kaul­bars. ”Konung­en är skju­ten!”.

DET ÄR EN tro­vär­dig histo­ria Bengt Lil­je­gren be­rät­tar i sin bok ”Kri­gar­kung­en”, ut­gi­ven förs­ta gång­en år 2 000 och nu la­gom till 300-års­min­net av kung­ens död ut­gi­ven i ny upp­la­ga.

För att in­te för­stö­ra läsupp­le­vel­sen ska vi in­te här av­slö­ja vem han pe­kar ut som den skyl­di­ge. Den som än­då är akut ny­fi­ken kan pas­sa på att frå­ga Bengt Lil­je­gren själv. För på ons­dag kväll kom­mer han till Strömstad och fö­re­lä­ser på te­mat ”Mor­det på Karl XII”.

STRÖMSTADS TID­NING FICK en prat­stund med Lun­da­histo­ri­kern på te­le­fon. Hur är det att fors­ka om Karl XII – är det många mot­stri­di­ga käl­lor att ta hän­syn till?

– Ja, fram­för allt det här med Karl XII:S död är ju ett väl­digt snå­rigt fält, mi­ne­rat skul­le man kun­na sä­ga. Folk har ju haft väl­digt skil­da åsik­ter om hur det gick till, och många är bergsäk­ra på sin sak. Så det är kon­tro­ver­si­ellt att stic­ka ut hu­vu­det och kom­ma med en te­o­ri. Men det är ock­så en av de sa­ker som gör det spän­nan­de, att det fort­fa­ran­de ef­ter 300 år är så lad­dat, sä­ger Bengt Lil­je­gren.

Han be­skri­ver Karl XII som en gåt­full per­son. Även för en per­son som när­stu­de­rat hi­sto­ris­ka käl­lor och ögon­vitt­nes­skild­ring­ar är han svår att få grepp om.

– Han ha­de sin makt av Gud och be­höv­de in­te för­kla­ra sig för nå­gon. Han var slu­ten i sig själv och höll sitt in­re liv hem­ligt. Det är för­mod­li­gen hans gåt­full­het, till­sam­mans med hans upp­höj­da sta­tus som en­vålds­härs­ka­re, som har gjort att in­tres­set för ho­nom be­stått ge­nom åren.

KARL XII DOG på väg att in­ta Nor­ge. Men han för­kla­ra­de egent­li­gen in­te för nå­gon var­för han skul­le er­öv­ra Nor­ge i det pres­sa­de lä­ge Sve­ri­ge be­fann sig i, med fem fi­en­der som ho­ta­de lan­det.

– Lä­get var väl­digt pres­sat ef­ter många års krig, och Sve­ri­ge saknade al­li­e­ra­de. Då tänk­te Karl XII som han bru­ka­de, att an­fall är bäs­ta för­svar. Han trod­de att Nor­ge skul­le bli en en­kel er­öv­ring – och ha­de han in­te bli­vit skju­ten ha­de han för­mod­li­gen lyc­kats, sä­ger Bengt Lil­je­gren.

Så fort han blev skju­ten var dock kri­get över. Svens­kar­na drog sig till­ba­ka och stor­makts­ti­den var över. Hur ser in­tres­set ur för Karl XII i dag?

– Fa­sci­na­tio­nen för Karl XII har be­stått – men det är in­te som på 90-ta­let när na­zis­ter hyl­la­de ho­nom. Han läm­par sig in­te för na­tio­na­lis­tisk dyr­kan. Han fick kri­tik i sin sam­tid för att han ha­de för många ut­län­ning­ar i Sve­ri­ges tjänst. Då sva­ra­de han att han in­te bryd­de sig om var folk kom ifrån, ba­ra de gjor­de ett gott ar­be­te, sä­ger Bengt Lil­je­gren.

Bild: PRESSBILD

OM ENVÅLDSHÄRSKAREN OCH HANS DÖD. Bengt Lil­je­gren kom­mer till Strömstad Spa på ons­dag kväll och fö­re­lä­ser om Karl XII.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.