Träd som togs ned blev en ma­ka­lös upp­vis­ning

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Ett in­tres­sant skå­de­spel på Swe­den­borgs­ga­tan vi­sa­des upp un­der fre­da­gen 19 ok­to­ber. Det kun­de knap­past bli mer spän­nan­de. Två väl­di­ga björ­kar på 15-20 me­ters höjd skul­le tas ner. De var an­grip­na av rö­ta och det syn­tes tyd­ligt. Ut­an tve­kan var det stor risk att de skul­le kun­na blå­sa ner och gö­ra sto­ra ska­dor på fas­tig­he­ter­na in­till. Mar­kä­ga­ren ha­de upp­märk­sam­mat det­ta och an­li­tat fö­re­ta­get Träd­kro­nan.

Un­der fre­da­gen job­ba­de träd­spe­ci­a­lis­ten (ar­bo­ris­ten) Jesper Car­lan­der till­sam­mans med Mat­ti­as Carls­son som med sin sto­ra trak­tor med last­vagn tog hand om al­la gre­nar och stam­mar.

Un­der lång tid stod jag med ka­me­ran och följ­de ar­be­tet och fa­sci­ne­ra­des av hur Jesper job­ba­de med den suc­ces­si­va fäll­ning­en av de bå­da mäk­ti­ga björk­stam­mar­na. Jag blev helt fa­sci­ne­rad av Jes­pers han­te­ring av bå­de egen sä­ker­het och mo­tor­såg där han he­la ti­den styr­de fal­lan­de de­lar av björ­kar­na på ett helt su­ve­ränt sätt. Inga lä­gen tyck­tes va­ra be­svär­li­ga men det gäll­de att he­la ti­den va­ra upp­märk­sam på hur och var de oli­ka de­lar­na av björ­kar­na skul­le fal­la så att inga ska­dor skul­le upp­stå på hu­set som låg gans­ka nä­ra. Sam­ti­digt läm­na­des ing­et åt slum­pen när det gäll­de den per­son­li­ga sä­ker­he­ten. Det var många oli­ka tam­par att hål­la re­da på, sam­ti­digt som det he­la ti­den gäll­de att få bra fäs­te och rätt an­grepps­vin­kel för näs­ta såg­ning.

Det var en ma­ka­lös upp­vis­ning!

Jörn Evers

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.