Lex Sa­rah-an­mä­ler sig ef­ter döds­fal­let

Strömstads Tidning - - Nyheter - PON­TUS JO­HANS­SON

Lss-bo­en­det som lig­ger i en nord­bo­hus­länsk kom­mun har an­mält sig själ­va till IVO, In­spek­tio­nen till vård och omsorg, en­ligt Lex Sa­rah ef­ter att en bo­en­de hit­tats av­li­den på ett av de­ras rum.

Det pri­va­ta fö­re­ta­get som upp­hand­lats av den ak­tu­el­la kom­mu­nen, och som till­han­da­hål­ler bo­en­de­plat­ser en­ligt LSS (la­gen om stöd och ser­vice till vis­sa funk­tions­hind­ra­de), har Lex Sa­rah-an­mält sig självt till IVO, In­spek­tio­nen till vård och omsorg, ef­ter att en 20årig bo­en­de på­träf­fats av­li­den i ett av bo­en­dets rum ti­di­ga­re i ok­to­ber må­nad.

Po­li­sen har ef­ter ob­duk­tions­rap­por­ten kun­nat av­skri­va si­na miss­tan­kar om brott.

ENHETSCHEFEN PÅ DET ak­tu­el­la bo­en­det be­kräf­tar an­mä­lan och för­kla­rar att Lex Sa­rah-an­mä­lan till IVO är ett sätt att grans­ka den eg­na verk­sam­he­ten. Bo­en­det ar­be­tar ock­så in­ternt med att föl­ja upp hän­del­ser, där av­vi­kel­ser skrivs upp och dis­ku­te­ras.

– Av­vi­kel­ser­na kan ibland be­hö­va ut­re­das mer än van­ligt och om man kom­mer fram till att det har va­rit frå­ga om missköt­sam­het, då gör man en an­mä­lan en­ligt Lex Sa­rah, sä­ger enhetschefen på bo­en­det, och fort­sät­ter:

– Men ibland vid all­var­li­ga­re fall kan man an­mä­la di­rekt en­ligt Lex Sa­rah.

INGÅNGEN I DEN ak­tu­el­la an­mä­lan lu­tar åt det sist­nämn­da. Enhetschefen tilläg­ger ock­så att fö­re­ta­get/ verk­sam­he­ten och IVO strä­var ef­ter sam­ma sak.

– Vill IVO kom­ma på in­spek­tion ef­ter en an­mä­lan är de­ras fo­kus ock­så att vi ska ut­veck­las och få en bätt­re kva­li­té i verk­sam­he­ten, om de har någ­ra syn­punk­ter på den.

”All­var­li­ga­re fall kan man an­mä­la di­rekt en­ligt Lex Sa­rah”

Bild: PON­TUS JO­HANS­SON

LEX SA­RAH. Lss-bo­en­det har an­mält sig till IVO ef­ter döds­fal­let ti­di­ga­re i ok­to­ber. Po­li­sen ute­slu­ter brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.