Rå­sjöllörda­gen

Strömstads Tidning - - Nyheter - THOBIAS NILS­SON 0526-62400 tid­ning­en@st­nb.se

En hant­ver­ka­re var på plats för att säl­ja sin egen­gjor­da me­tall­konst i al­la oli­ka for­mer och fi­gu­rer. Pre­cis mitt emot stod en sam­ling folk och ko­ka­de äpp­le­ski­vor samt gril­la­de marsh­mal­lows, vil­ket var po­pu­lärt hos bå­de barn och vux­na i den kal­la vin­den.

JU LÄNG­RE NER mot bryg­gor­na man kom desto tä­ta­re med folk blev det. Mitt i allt stod två av Greb­bestads så kal­la­de prin­sar i en pro­per kläd­sel be­stå­en­de av frack, vi­ta skjor­tor, flu­ga och hatt. Prins Roger XXXII Olsson och Prins Rolf XIV Wald­ner, och de­ras när­va­ro ver­ka­de myc­ket upp­skat­tad av de and­ra mark­nads­be­sö­kar­na.

– Vi är Greb­bestads­prin­sar. Vi går runt här och säl­jer lot­ter. Vi job­bar för Grebbestad och vill för­skö­na sam­häl­let med li­te väl­gö­ren­het, eve­ne­mang och an­nat, sä­ger Roger Olsson.

De ha­de även ett eget bord där de be­rät­ta­de om vil­ka de är och vad de vill gö­ra för Greb­bestads­bor­na.

DET FINNS FÖR­MOD­LI­GEN ett bord för al­la på den­na mark­nad, och den er­bju­der ett brett ut­bud av pry­lar. Vill man till ex­em­pel kö­pa en hand­gjord fen­der så går det ut­märkt. Rå­sjöllörda­gen är en gam­mal tra­di­tion då dräng­ar­na och pi­gor­na fick en le­dig lör­dag att ”rå sig själ­va”. I Grebbestad har da­gen fort­satt att fi­ras i slu­tet av ok­to­ber var­je år.

På en stol sit­ter Bengt Pet­ter­son med si­na verk­tyg, och han får det att se le­kan­de lätt ut när han an­vän­der ur­gam­la hant­verks­me­to­der för att till­ver­ka fend­rar av rep.

– Det jag gör nu det sista kal­las att splej­sa, man går över med ena re­pet och un­der med and­ra. Sen kom­mer än­dar­na ut i bot­ten. Det­ta har jag hål­lit på med ett tag och jag har va­rit myc­ket ute på ha­vet i mi­na da­gar. Var­je fen­der tar un­ge­fär fy­ra tim­mar att gö­ra och det har bli­vit någ­ra styc­ken ge­nom åren, sä­ger Bengt Pet­ter­son.

Bild: THOBIAS NILS­SON

HANTVERK. Bengt Pet­ter­son har fullt upp med att splej­sa en fen­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.