Ge­ri väx­er till

Strömstads Tidning - - Tanum: Nya Tider I Sannäs - ULF BLOM­GREN 0522-992 39 ub@bo­husla­ning­en.se

På 1960-ta­let fanns pla­ner på en upp­ar­bet­nings­an­lägg­ning för ut­bränt kärn­bräns­le här i San­näs. En så­dan sats­ning ha­de kun­nat öde­läg­ga da­gens ef­ter­frå­gan på stu­gor och hus här, för att in­te ta­la om C. G Karls­sons in­du­stri. Men visst har sam­häl­let svik­tat.

Av de om­kring 400 som bod­de är på 1920-ta­let, var hälf­ten fis­ka­re. Res­ten var stenhuggare el­ler sjö­män.

EN KILO­ME­TER FRÅN ham­nen lig­ger Mjöl­keröds Golf­ba­na in­vid Mjöl­keröds herr­gård, som en gång bygg­des av te­gel från te­gel­bru­ket Skär­bo (ned­lagt 1850) och av le­ra från Ban­kar­na el­ler Da­lar­na mitt i San­näs.

158 år se­na­re har kom­pi­sar­na Carl-er­ic Carls­son, 92, Bengt Dah­lin, 81, Tu­re Öst­berg, 93 och Mar­tin Löf­gren, 81 just av­slu­tat da­gens 18-håls­run­da på golf­ba­nan.

– Det gick ju bra i det fi­na väd­ret, sä­ger Carl-erik, ut­an att av­slö­ja att han fak­tiskt en gång bru­ka­de mar­ken som da­gens golf­ba­na är byggd på.

Det be­rät­tar i stäl­let Bengt, som * Lig­ger längst in i San­näs­fjor­den.

* Var en­ligt skat­te­läng­den be­bott av strand­sit­ta­re re­dan 1610.

* Be­folk­ning­en öka­de un­der sill­pe­ri­o­den på 1600-ta­let.

* När sil­len för­svann flyt­ta­de be­folk­ning­en.

* När sil­len kom till­ba­ka på 1700-1800-ta­let kom fol­ket hit igen.

* 1864 fanns ett an­tal hus ut­med stran­den, varav fle­ra finns kvar.

* I slu­tet av 1800-ta­let kom ste­nin­du­strin igång. I bör­jan av för­ra sek­let bod­de här 300 per­so­ner.

* När ste­nin­du­strin gick ner på 1930-ta­let mins­ka­de be­folk­ning­en igen, ut­an att häm­ta sig.

* In­går se­dan 1971 i Ta­nums kom­mun.

* Har ett ka­pell som ser ut som en rik­tig kyr­ka i mini­for­mat och an­vänds av Svens­ka kyr­kan,

* Är en idyll, med egen båt­hamn och fin golf­ba­na. var med som råd­gi­va­re när golf­ba­nan bygg­des. I dag är den en allt vik­ti­ga­re del av li­vet i San­näs och av den nya ti­den. De fy­ras gäng ver­kar må bra och allt är in­te gol­fens för­tjänst, för Mar­tin vän­ta­de tills han fyllt 70, med att spe­la golf.

– Ja, det­ta är i san­ning ett un­der­bart stäl­le, sä­ger re­vy­pap­pan och text­ma­ka­ren Kjell Krag­he, 80, från Strömstad, där han sit­ter in­ne på gol­frestau­rang­en och smör­jer krå­set.

DOTTERN GIT KRAG­HE Stor­gärds skö­ter kö­ket och golf­klub­bens in­ten­dent Kaj­sa Bur­den gläds åt kän­disin­sla­get på golf­klub­ben. Kjell är kän­dis från TV, med lå­tar som Åle­fis­karns vals på re­per­to­a­ren och har skri­vit tex­ter åt bå­de Kar De Mum­ma och Hag­ge Gei­gert.

Dottern Git har ti­di­ga­re spe­lat re­vy med bland an­nat sin far. Nu är det pla­ne­ring för ett dig­nan­de julbord på golf­ba­nans re­stau­rang som står för dör­ren och li­vet i San­näs går vi­da­re.

Bild: LAS­SE EDWARTZ

ski­vor så­gas till i Ve­ro­na i Ita­li­en, som är nå­got av värl­dens stencent­rum, be­rät­tar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.