Så hit­tar du den per­fek­ta avo­ka­don

Strömstads Tidning - - Konsument - LE­NA STRÖMBERG le­na.strom­berg@gp.se

Den van­li­gas­te avo­ka­don änd­rar färg i oli­ka sta­di­er från omo­gen till mo­gen. Det gäl­ler att hand­la för var­je till­fäl­le och att be­hand­la avo­ka­don rätt för bäs­ta re­sul­tat. Svårt? Nä då.

Ro­land Nils­son har ar­be­tat med frukt och grön­sa­ker se­dan han var 13 år. Det var far­far som star­ta­de He­bes Frukt & Grönt i Gö­te­borg och barn­bar­net är nu vd. Han vill på ing­et vis kal­la sig för avo­ka­do­ex­pert, men ”gär­na jord­gubb­s­ex­pert”. Sys­tern på kon­to­ret sä­ger än­då att an­ting­en är det Ro­land, ”el­ler så får ni åka till Spa­ni­en och pra­ta med nå­gon där”.

Och han lig­ger i, äter två avo­ka­dor om da­gen som mel­lan­mål un­der si­na kon­trol­ler av le­ve­ran­ser­na, bland an­nat tem­pe­ra­tu­ren som han vill ska lig­ga på två till åt­ta gra­der. Så här års kom­mer de än så länge från Syd­af­ri­ka, Kenya och Mex­i­ko som är störst i värl­den på avo­ka­do. Fat­tas ba­ra an­nat, gu­aca­mo­lens hem­land. I no­vem­ber är det dags för Ma­roc­ko och Spa­ni­en att le­ve­re­ra av sin skörd. * 1 173 li­ter vat­ten går det åt för att få fram ett ki­lo avo­ka­do. Det fick den dans­ka mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­watch att re­a­ge­ra 2017, vil­ket bland an­nat led­de till att dans­ka bu­ti­ker slu­ta­de säl­ja avo­ka­do­fruk­ter från od­ling­ar med konst­be­vatt­ning, där flo­der torr­lagts. Be­folk­ning­en drab­ba­des i sin var­dag och en del od­la­re i en chi­lensk pro­vins döm­des för brott mot vat­ten­la­gar­na. * Re­dan 2010 för­kla­ra­de FN att det är en mänsk­lig rät­tig­het att få till­gång till rent vat­ten och sa­ni­tet. Re­so­lu­tio­nen stöds av bland and­ra Chi­le.

* Fruk­ten, som är ett en­fr­ö­igt bär, och pä­ron­for­mig är 10–15 cen­ti­me­ter lång, med skrov­ligt, grönt till svart­grönt skal. Fruk­ten kan in­ne­hål­la upp till 30 pro­cent omät­tat fett och dess­utom myc­ket pro­te­in och B-vi­ta­min.

Un­der 2017 kon­su­me­ra­de eu­ro­pé­er­na drygt 510 mil­jo­ner ki­lo avo­ka­do, vil­ket var en ök­ning med drygt 20 pro­cent från året fö­re.

– Spa­ni­en sat­sar stort nu, ef­tersom det är mer peng­ar i det än ci­trus­fruk­ter. Ef­ter­frå­gan är stör­re än till­gång­en på avo­ka­do i värl­den i dag, sä­ger Ro­land Nils­son.

AVO­KA­DON ÄR IN­TE ”ät­fär­dig”, när den skör­das. Dä­re­mot går det att kö­pa ät­fär­dig avo­ka­do, till ett hög­re pris. Den ska ätas in­om max tre da­gar. Då har mog­nads­pro­ces­sen över­va­kats fram till pack­sta­di­et. An­nars får man hål­la koll hem­ma ef­ter in­köp, el­ler le­ta ef­ter mog­na fruk­ter.

– Pro­ble­met är att fär­gen skif­tar i lå­dor­na som le­ve­re­ras ef­tersom fruk­ter­na mog­nar oli­ka fort. Där­för får man job­ba med det själv.

Allt­så, hål­la koll. Mer om det li­te läng­re ner.

Hass he­ter den avo­ka­do vi of­tast får här i Sve­ri­ge. Den är omo­gen och grön när den skör­das, skif­tar se­dan till en grågrön­svart färg i ska­let för att bli li­la­s­vart som mo­gen. Al­la and­ra sor­ter, ut­om en till, är grö­na he­la ti­den.

– Det är myc­ket lät­ta­re i dag än ba­ra för tre år se­dan att få tag i bra avo­ka­do. An­ta­let re­kla­ma­tio­ner från bu­ti­ker­na till oss är i dag näs­tan obe­fint­ligt och det be­ror på att han­te­ring­en har bli­vit bätt­re he­la vägen.

In­nan du har avo­ka­don i din ägo är det en­da rät­ta att läg­ga den i hand­fla­tan och för­sik­tigt kram­kläm­ma den. Ska­let ska sit­ta tajt mot frukt­köt­tet.

Upp­le­vel­sen ska va­ra att avo­ka­don är späns­tig, släp­per ef­ter men se­dan kom­mer till­ba­ka till sin ur­sprung­li­ga stor­lek. Som en li­ten gum­mi­boll, un­ge­fär. Gör den det är det dags att läg­ga den i ky­len hem­ma.

– Där hål­ler den sig i en vec­ka, sä­ger Ro­land Nils­son.

Vill du se­dan ha en ex­tra ga­ran­ti för att den mog­nat fär­digt hem­ma går det att pil­la bort skaft­fäs­tet på den sma­la än­den av fruk­ten. Fär­gen i hå­let ska va­ra vit­grön el­ler ljus­grön. Är den brun är avo­ka­don över­mo­gen.

DEN SOM HAND­LAR avo­ka­do som fort­fa­ran­de är grön i ska­let får hål­la sig i fem da­gar in­nan den är ät­mo­gen och kan läg­gas in i ky­len.

– Lägg den i rumstem­pe­ra­tur,

HAN SALUFÖR HEL­LER in­te ”äpp­le­me­to­den”, det vill sä­ga att läg­ga avo­ka­don till­sam­mans med ett mo­get äpp­le el­ler en to­mat som ut­sönd­rar ety­len och hjäl­per avo­ka­don att mog­na. Slö­se­ri med en an­nan frukt el­ler grön­sak, tyc­ker han. – Ät den i stäl­let! Den me­del­ål­ders avo­ka­don som be­fin­ner sig mitt i mog­nads­pro­ces­sen och fått fär­gen grågrön­svart har två da­gar kvar tills det är dags för kram­kol­len. Här be­hövs ing­et om­lin­dat tid­nings­pap­per för att hjäl­pa den att bli ät­fär­dig, det vill sä­ga mjuk.

– Men gil­lar man hår­da­re kon­si­stens el­ler ska skä­ra den till en sal­lad är den re­dan ät­klar.

An­nars får man vän­ta tills den drar åt li­la. Dä­re­mot, se upp så att ska­let in­te hin­ner skrump­na. Det kän­ne­teck­net är att den ser skrynk­lig ut. Var­för äter vi så myc­ket avo­ka­do?

– För att nu vet vi att den är nyt­tig. För­ut var det som en lyx.

Ro­land Nils­son är som en kock med al­la sin­nen lad­da­de in­för en ny avo­ka­do. På bor­det fram­för sig skär han itu frukt ef­ter frukt och klas­si­fi­ce­rar sma­ker­na, som skil­jer sig åt trots att det är sam­ma sort al­li­hop. Hass.

– Jag tän­ker hur den ska sma­ka in­nan jag skär i den och när den sma­ken träf­far den verk­li­ga sma­ken så blir jag lyck­lig som ett barn.

Bil­der: AN­NA VON BRÖMSSEN

LÄR DIG KNEPEN. I lå­dor­na finns avo­ka­dor i oli­ka mog­nads­grad och där­för be­hö­ver man ve­ta när den ska ätas och hur den ska han­te­ras fram till dess. Ro­land Nils­son på He­bes Frukt & Grönt an­ser att det är lät­ta­re i dag än ba­ra för tre år se­dan att få tag i bra avo­ka­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.