Vin­dar­na var tuf­fa på Öland

Strömstads Tidning - - Sport - HAS­SE SJÖGREN

Da­ni­el Berg­gren var snab­bas­te Slk-del­ta­ga­re vid ter­räng-sm på Öland i hel­gen. – Jag kom i en bra klunga där vi hjälp­tes åt, sä­ger han.

Öland ar­ran­ge­ra­de åter­i­gen ter­räng-sm. För­ra gång­en var det på Bö­da Sand och nu i Eke­rum just sö­der om Borg­holm, där det bjöds på hård blåst, ett en­ve­tet reg­nan­de och nå­gon en­sta­ka vär­me­grad.

Det fanns för­hopp­ning­ar om att Strömstads LK skul­le kom­ma till start i her­rar­nas tolv kilo­me­ter med ett lag in­ne­hål­lan­de tri­on Mi­kael Ekvall, Da­ni­el Berg­gren samt Pe­ter Gross. Men ty­värr blev det ba­ra två av tre som kom till start. Ing­en Ekvall på start­lin­jen på grund av svik­tan­de form.

ISTÄL­LET BLEV DET Da­ni­el Berg­gren som fick se till att bli bäs­ta del­ta­ga­re från Lö­par­klub­ben och han gjor­de en bra in­sats med en 17:e plats bland de 49 del­ta­gar­na.

– Jag kom i en bra klunga och kän­de att jag kla­ra­de av att häng med, sa Da­ni­el Berg­gren, som in­te ba­ra häng­de med ut­an ock­så var den som un­der långa de­lar höll far­ten i grup­pen.

Men som den ma­ra­ton­lö­pa­re han är, blir det pro­blem se­dan när det blir en far­tök­ning på slu­tet.

– Det kanske lå­ter kons­tigt när jag sä­ger att jag är nöjd med lop­pet, när jag får stryk av fle­ra i spur­ten, men det är jag.

Da­ni­el gör ti­den 39.24 och har ba­ra 1.13 fram till en fjär­de­plats på tolv kilo­me­ter. Vil­ket in­ne­bär så li­te som dry­ga sex se­kun­der per kilo­me­ter.

det en 42:a plats

FÖR GROSS BLEV på 42.57.

Vann lop­pet gjor­de Na­po­le­on Solo­mon från Tu­re­berg som till­sam­mans med två lö­pa­re bil­da­de en topp­trio re­dan ti­digt i lop­pet.

Och som han se­dan läm­na­de bakom sig på slu­tet av lop­pet. Det gav ho­nom dubb­la Sm-guld.

Även på dam­si­dan blev det dubb­la Sm-guld och då till Bo­hus­län och Häl­les Me­raf Bah­ta. På den långa sträc­kan fanns Re­bec­ka Andersson från Strömstads LK. Re­bec­ka Andersson sprang in på 29:e plats i lop­pet. Hon sprang sista var­ven en­sam ef­ter att ha läm­nat den klunga hon un­der bör­jan av lop­pet haft led­ning­en i – och då ock­så va­rit den som ta­git vin­den. Det kos­ta­de ener­gi.

Bild: THO­MAS WINDESTAM

HÖLL FAR­TEN. Da­ni­el Berg­gren, Strömstads LK, var den som tog vind bit­vis un­der lop­pet. De öv­ri­ga sök­te skydd bakom för att spa­ra ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.