Kom­mu­nen an­mäl­de sig själv för miss­tänkt da­tabrott

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - PONTUS JO­HANS­SON pontus.jo­hans­son@st­nb.se

Strömstads kom­mun har an­mält sig själv till Da­ta­in­spek­tio­nen. Det­ta ef­ter att ett pri­vat Fa­ce­book-in­lägg som häng­er ut per­son­upp­gif­ter om två miss­tänk­ta tju­var spri­dit sig till kom­mu­nens of­fi­ci­el­la Fa­ce­book­si­da. Den nya Gd­pr-la­gen för­plik­ti­gar of­fent­li­ga or­gan att an­mä­la miss­tänk­ta da­tabrott.

Kom­mu­nen har an­mält sig själv till Da­ta­in­spek­tio­nen ef­ter att ett in­lägg som häng­er ut per­so­ner ska ha fått sprid­ning i kom­mu­nens egen Fa­ce­book­ka­nal, vil­ket P4 Väst var först med att be­rät­ta. Sprid­ning­en kan va­ra ett brott mot nya Gd­pr-la­gen.

Det var en kom­mu­nan­ställd som via sin pri­va­ta Fa­ce­book skrev ett in­lägg, där per­son och for­don syns i bild i sam­band med ett be­sök vid en kom­mu­nal an­lägg­ning. In­läg­get av­såg vad som upp­fat­ta­des va­ra ett för­sök till stöld av fö­re­mål på an­lägg­ning­en. Det spreds se­dan vi­da­re av en tred­je part som la upp den på kom­mu­nens of­fi­ci­el­la Fa­ce­book­si­da, frå­gan­de hur kom­mu­nen ställ­de sig till det he­la.

– Där kan vi ha bi­dra­git till sprid­ning helt oöns­kat och oav­sikt­ligt. I och med att vi har den här ka­na­len mås­te vi an­mä­la det, sä­ger Ma­ria Kvarn­bäck, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Strömstads kom­mun.

HÄN­DEL­SEN KAN VA­RA ett brott mot den nya och om­ta­la­de Gd­prla­gen, data­skydds­för­ord­ning­en, som träd­de i kraft i maj må­nad och som in­ne­bär att en­skil­da per­so­ner mås­te sam­tyc­ka till att få si­na per­son­upp­gif­ter sprid­da i di­gi­ta­la ka­na­ler – ett sätt att skyd­da de en­skil­da per­so­ner­na. Bå­de fö­re­tag och myn­dig­he­ter är skyl­di­ga att an­mä­la om per­son­upp­gif­ter in­te han­te­ras kor­rekt.

– Vi var snab­ba på bol­len och tog bort det­ta di­rekt. Jag tror egent­li­gen att ska­dan är mi­ni­mal men så här ska det gö­ras, sä­ger Ma­ria Kvarn­bäck.

KOM­MU­NEN HAR ÄVEN ti­di­ga­re va­rit skyl­dig att ta bort dy­li­ka in­lägg men de har in­te ti­di­ga­re be­hövt an­mä­la hän­del­ser som des­sa till Da­ta­in­spek­tio­nen, nå­got som allt­så är nytt på grund av Gd­pr-la­gen. Kom­mu­nen är ock­så nu­me­ra skyl­dig att ha en an­ställd el­ler en ex­tern in­hyrd part som ut­ö­var till­syn över han­te­ring­en av per­son­upp­gif­ter. Strömstads kom­mun har en in­hyrd ju­rist­fir­ma.

– I grun­den är lag­stift­ning­ens in­ten­tion god – man ska vär­na en­skil­das in­tegri­tet på nä­tet. Vi har lagt myc­ket tid på att ut­bil­da och sät­ta ru­ti­ner för att det­ta ska fun­ka i prak­ti­ken med det sto­ra flö­de av in­for­ma­tion som finns i oli­ka ka­na­ler, sä­ger Ma­ria Kvarn­bäck.

Om kom­mu­nen har bru­tit mot GD­PR prö­vas nu av Da­ta­in­spek­tio­nen. Lag­brott kan in­ne­bä­ra bö­ter.

– Det blir in­tres­sant att hö­ra vad Da­ta­in­spek­tio­nen sä­ger, hur an­svars­frå­gan ser ut, sä­ger Ma­ria Kvarn­bäck.

In­läg­get som spreds har ta­gits bort från så­väl den an­ställ­das fa­ce­book som kom­mu­nens.

Bild: MA­RI­TA ADAMSSON

NYA RU­TI­NER. Kom­mu­nen har an­mält sig själ­va till Da­ta­in­spek­tio­nen, en del av de nya ru­ti­ner­na ef­ter den nya Gd­pr-la­gen träd­de kraft i sam­band med per­son­upp­gifts­sprid­ning, för­kla­rar kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef Ma­ria Kvarn­bäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.