Han var en av ti­dens po­pu­lä­ras­te ar­tis­ter

Strömstads Tidning - - Insidan -

Mys­tis­ka Pro­fi­len. Vår Pro­fils hus brann upp. Hu­set var värt mil­jo­ner. Näs­tan all­ting blev för­stört.

Det var den 4 ja­nu­a­ri 1943. Al­la män­ni­skor i hu­set kla­ra­de li­vet. Ba­ra coc­ker­spa­ni­eln Tim­my dog i lå­gor­na.

Vår Pro­fil het­te Har­ry. Han var in­te hem­ma, ut­an ha­de åkt bort för att spe­la golf.

Det var strax ef­ter jul. Hans fru Dixie be­stäm­de sig för att kas­ta ut gra­nen och bör­ja­de ploc­ka ner jul­grans­be­lys­ning­en. Men led­ning­en var tra­sig. Och gra­nen var torr som fnös­ke.

Plöts­ligt slog en gnis­ta ut ur led­ning­en. Gra­nen för­vand­la­des till en stor eld­boll. Gar­di­ner­na bör­ja­de brin­na! Ba­ra någ­ra ögon­blick se­na­re var he­la rum­met över­tänt!

Dixie ru­sa­de upp till över­vå­ning­en och väck­te si­na barn. Hon och Har­ry ha­de fy­ra poj­kar. De lyc­ka­des ta sig ut ur hu­set, till­sam­mans med fy­ra an­ställ­da och en kvinn­lig gäst.

VÅR PRO­FIL FICK re­da på vad som hänt och skyn­da­de sig hem. Där möt­tes han av ett stort ka­os. Fy­ra brand­kå­rer fanns på plats för att be­käm­pa el­den. Fle­ra hund­ra åskå­da­re följ­de ar­be­tet från de kring­lig­gan­de ga­tor­na.

Da­gen där­på var dra­mat över. Då kun­de vår Pro­fil och Dixie ta sig en titt på för­öd­el­sen. De­ras 24 rum sto­ra hus ha­de brun­nit upp. Har­ry var en känd ar­tist. Nu ha­de han för­lo­rat många av si­na uni­ka in­spel­ning­ar och näs­tan al­la si­na fi­na pri­ser.

Men han gav in­te upp. Si­tu­a­tio­nen kun­de ha va­rit vär­re. Det som hänt drab­ba­de in­te nå­gon fat­tig. Hu­set var för­säk­rat. Och vår Pro­fil var för­mögen. Han var en av Hol­ly­woods po­pu­lä­ras­te ar­tis­ter. Så han skaf­fa­de sig snabbt ett nytt hem.

Har­ry var en gu­da­be­nå­dad sång­a­re. Och han ha­de tur i li­vet. Re­dan som ung blev han upp­täckt av den kän­de or­kes­ter­le­da­ren Pa­ul Whi­te­man, vil­ket bi­drog till att hans kar­riär sköt fart. År 1930 spe­la­de han in sin förs­ta film ”King of Jazz”. Den gjor­de suc­cé, vil­ket led­de till att vår Pro­fil blev be­römd.

Vår Pro­fil var gift två gång­er. Hans förs­ta fru het­te Dixie. De gif­te sig i sep­tem­ber 1930. Då var Har­ry 27 år gam­mal. Dixie var 18. Bröl­lo­pet blev en snabb af­fär, med ba­ra någ­ra få gäs­ter. In­te ens Dixi­es mam­ma ha­de anat vad som var på gång.

Dixie var skå­de­spe­lers­ka. Hon ha­de ett kon­trakt med film­bo­la­get Fox. När de gif­te sig var hon till och med mer känd än vår Pro­fil. Men hon drog sig till­ba­ka från fil­mens värld för att bli hem­ma­fru. De fick fy­ra barn till­sam­mans, al­la poj­kar.

Vår Pro­fil blev tvung­en att gå på många oli­ka fes­ter. Det led­de till att han bör­ja­de dric­ka för myc­ket. Dixie tog tag i pro­ble­met. Hon lyc­ka­des få Har­ry att dric­ka mind­re. Sam­ti­digt in­träf­fa­de nå­got trå­kigt. Dixie bör­ja­de själv att dric­ka och fick pro­blem. Så små­ning­om blev hon rik­tigt sjuk. I slu­tet av 1952 dog hon i can­cer, ba­ra 40 år gam­mal. När­ma­re 600 per­so­ner kom till hen­nes be­grav­ning.

Har­ry be­höv­de en ny fru. Han fast­na­de för en söt skå­de­spe­lers­ka som het­te Kat­hryn. Hon var 30 år yng­re än han själv. Det gif­te sig 1957 och fick tre barn till­sam­mans.

Vår Pro­fil blev oer­hört po­pu­lär. Han sjöng i or­kest­rar, spe­la­de med i fil­mer, fram­träd­de i tv och var värd för ett eget ra­di­o­pro­gram.

Många film­hjäl­tar är sto­ra sta­di­ga ty­per. Men Har­ry var gans­ka kort i roc­ken. Han var ba­ra 171 cm lång och väg­de 67 kg.

Han ha­de tre hob­bi­es: Fis­ke, häst­kapp­löp­ning­ar och golf. Sär­skilt gol­fen var myc­ket vik­tig. Där­för dog ock­så vår Pro­fil stil­en­ligt på en golf­ba­na ut­an­för Madrid på hös­ten 1977. Han ha­de just spe­lat fär­digt de 18 hå­len och vil­le ha en Coca-co­la, när han drab­ba­des av en hjärt­at­tack.

AL­LA VAR ÖVERTYGADE om att Har­ry ha­de va­rit en hy­vens prick. Där­för väck­te det stort upp­se­en­de när hans älds­ta sin Ga­ry gav ut en bok, en tid ef­ter fa­derns död. I boken be­rät­ta­de Ga­ry hur vår Pro­fil bru­kat aga si­na barn rik­tigt or­dent­ligt, som ett led i de­ras upp­fost­ran.

Vår Pro­fil ha­de sju barn. Al­la ha­de oli­ka syn­punk­ter på hans upp­fost­rings­me­to­der. Hur ha­de han va­rit som far? Äm­net kom att stö­tas och blö­tas i många år i oli­ka tid­ning­ar. Nå­got som ock­så kom att le­va kvar i många år var vår Pro­fils sång­er och oli­ka skiv­in­spel­ning­ar. Sär­skilt sång­en ”White Christ­mas” blev en verk­lig slag­dänga och spe­las fort­fa­ran­de i många län­der var­je jul, trots att det nu är så länge se­dan som vår Pro­fil dog.

Vem var han?

FÖRRA VECKANS PRO­FIL: Fred­rik I av Hes­sen. Föd­des i Kas­sel i Tyskland den 28 april 1676. Gif­te sig 1715 med Karl XII:S sys­ter Ul­ri­ka Ele­o­no­ra d y. Var kung i Sve­ri­ge 1720–1751. Dog i Stock­holm d25 mars 1751.

FÖRRA VECKANS VINNARE: Ewa Björ­ne­myr, Lill­bräc­ke­ga­tan 27, 457 72 Ud­de­val­la.

TÄV­LING

Vinn en triss­lott. Vi vill ha ditt svar se­nast ons­dag 7 no­vem­ber kl 17 till Strömstads Tid­ning, Ud­de­valla­vä­gen 3, 452 31 Strömstad. En­ligt Svens­ka Spels reg­ler mås­te vin­na­ren ha fyllt 18 år.

Pro­fi­len är:

LÖS VECKANS SUDOKU

Fyll i siff­ror­na som fat­tas. Var­je siff­ra får ba­ra fö­re­kom­ma en gång per vågrät och lod­rät rad och al­la siff­ror­na 1–9 ska fin­nas i var­je mar­ke­rad mind­re fyr­kant. Skic­ka in din lös­ning se­nast ons­dag 7 no­vem­ber kl 17 till Strömstads Tid­ning, Ud­de­valla­vä­gen 3, 452 31 Strömstad och du kan vin­na en Ti­a­lott. Märk ku­ver­tet ”Sudoku”. En­ligt Svens­ka Spels reg­ler mås­te vin­na­ren ha fyllt 18 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.