Sta­den kläd­des i fär­ger

STRÖMSTAD IN LIGHT FIRADE SITT FEMTE ÅR SOM STADENS LJUSMÄSSA

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - PONTUS JOHANSSON pontus.johansson@st­nb.se

Men egent­li­gen bör­ja­de det he­la in­nan kväl­lens skym­ning. Med oli­ka sor­ters fö­re­läs­ning­ar un­der ef­ter­mid­da­gen på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack fick åhö­rar­na möj­lig­he­ten att lä­ra sig mer om el­bi­lism, so­le­ner­gi och myc­ket mer, allti­hop i en an­da av håll­bar­het med fo­kus på tek­no­lo­gi– ett äm­ne som kopp­la­de ihop he­la den spek­ta­ku­lä­ra ljus­mäs­san, som åter­i­gen loc­ka­de Strömstads­bor­na ur stu­gor­na.

FÖR NOG GAV de sig ut. Vis­sa på grund av lju­set, and­ra på grund av till­ställ­ning­ar­na av mu­sik och dans runt om­kring, el­ler bå­de och. Även be­sö­ka­re ut­i­från fanns på plats.

Från Tanum ha­de fa­mil­jen Sten­feldt ta­git sig in till Strömstad. Mam­man Su­san­ne Sten­feldt med sin dot­ter Kla­ra Sten­feldt, bå­da kläd­da i syd­väst och en ljusslinga runt mid­jan fast­knu­tet som ett

Dansupp­vis­ning­en skul­le se­na­re vi­sa sig va­ra en av kväl­lens höjd­punk­ter i an­tal be­sö­ka­re

bäl­te, be­rät­tar att den upp­lys­ta lek­plat­sen på Pla­gen var en fa­vo­rit.

– Nu tänk­te vi gå och kol­la på dansupp­vis­ning­en, sä­ger Su­san­ne Sten­feldt.

DANSUPP­VIS­NING­EN SKUL­LE SE­NA­RE vi­sa sig va­ra en av kväl­lens höjd­punk­ter i an­tal be­sö­ka­re, där män­ni­skor stod och tätt in­till varand­ra run­tom den av­sed­da dansy­tan på Pla­gen.

Men ock­så den po­pu­lä­ra kon­ser­ten Hopp fick stor publik­till­ström­ning och kun­de en­kelt fyl­la Ska­ge­rack.

Kon­ser­ten Hopp som på nå­got sätt ock­så in­led­de kväl­len be­stod av blan­dad kom­pott av barn, ung­do­mar och vux­na, un­der led­ning av Si­mon Ljung­man som ha­de trä­nat med Strömstads­e­le­ver­na un­der de­ras höst­lov, och som till­sam­mans sjöng om fram­ti­dens hopp om att räd­da pla­ne­ten, nå­got som stäm­de väl med ljus­mäs­sans egen ut­ta­la­de mil­jöpro­fil.

UN­DER KVÄL­LEN LOCKADES ock­så män­ni­skor för att tit­ta på Ska­ge­rack. Fa­sa­den skif­ta­de mel­lan regn­bå­gens många fär­ger, där troll­grö­na to­ner över­gick i skrik­ro­sa och var­ma­re vi­o­let­ta ny­an­ser till att se­dan skif­ta över till en klar tur­kos färg. Där stod ock­så Mi­hae­la Cur­ca och Va­hid Ha­mi som vil­le bli fo­to­gra­fe­ra­de till det ma­gis­ka lju­set.

DE FÄRGSPRAKANDE ljus­skep­na­der­na och stäm­nings­ful­la ljus­in­stal­la­tio­ner­na, i en ef­fek­tiv be­lys­ning, rör­de sig från Järn­vägstor­get vi­da­re över Pla­gen, upp till Ska­ge­rack och vi­da­re till stads­par­ken och kyr­kan, vars fa­sad män­ni­skor vand­ra­de till men stan­na­de upp för att ta del av ljus­spe­let som lek­te i möns­ter och fär­ger till en lug­nan­de mu­si­ka­lisk slinga, in­till de tän­da all­hel­go­nalju­sen på gra­var­na.

Bild: PONTUS JOHANSSON

LJUSMÄSSA. Strömstad in Light bjöd på in­tres­san­ta ljus­spel och vack­ra ljus­in­stal­la­tio­ner. I bild syns Ska­ge­rack.

LJUSMÄSSA. Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack tän­des upp och lös i ma­gis­ka fär­ger.

Bild: PONTUS JOHANSSON

LYSTE UPP. Kla­ra Sten­feldt med mam­ma Su­san­ne Sten­feldt lös upp i vin­ter­mörk­ret un­der Strömstad in Light.

VAND­RA­DE RUNT. Va­dim Ha­mi och Mi­hae­la Cur­ca vand­ra­de runt sta­den på Strömstad in Light.

KONSERT. Hopp-kon­ser­ten blev en lyc­kad till­ställ­ning på Ska­ge­rack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.