Vill in­te rö­ra pav­gif­ter

STRÖMSTAD: BUD­GET­FÖR­SLA­GET HAR ÄNDRATS Par­ke­rings­av­gif­ter är in­te säl­lan ett hett sam­tal­säm­ne. I Strömstad har de dis­ku­te­rats i det på­gåen­de bud­get­ar­be­tet, som gått från ett för­slag om höj­ning­ar till ett med oför­änd­ra­de av­gif­ter.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON

Höj­da p-av­gif­ter i cent­rum in­går in­te läng­re i bud­get­för­sla­get. I stäl­let sä­ger för­sla­get att par­ke­rings­tax­or­na ska läm­nas orör­da. Tek­nis­ka nämn­den kla­rar eko­no­min än­då.

Strömstads kommun ska spa­ra i den kom­man­de bud­ge­ten och nämn­der­na har fått spar­be­ting i oli­ka stor­leks­gra­der. För tek­nis­ka nämn­den är ett al­ter­na­tiv att in­te en­bart spa­ra ut­an ock­så öka in­täk­ter­na.

Ett för­slag som dis­ku­te­rats un­der hös­ten har där­för va­rit att häm­ta in 900 000 kro­nor ge­nom dels höj­da P-av­gif­ter, dels för­änd­rad sä­songs­in­del­ning som skul­le gö­ra som­mar­sä­song­en, som har hög­re par­ke­rings­av­gif­ter, läng­re.

DET HAR IN­TE fal­lit i god jord över­allt. När tid­ning­en ta­lat med köp­män i cen­tra­la Strömstad har kri­tis­ka rös­ter höjts, som va­rit räd­da för att be­sö­ka­re ska fly in­nersta­den till köp­cent­ra med gra­tis par­ke­ring.

Den­na risk dis­ku­te­ra­de ock­så tek­nis­ka för­valt­ning­en i sitt ti­di­ga bud­get­för­slag. Då re­so­ne­ra­de man i ter­mer av att Strömstad hi­sto­riskt haft så stort be­söks­tryck att man kun­de vå­ga ta ris­ken.

”Det var ing­en läng­re dis­kus­sion. Vi tyck­te helt en­kelt in­te att det var nöd­vän­digt ...”

PETER DAFTERYD (C) bud­get­be­red­ning­en

Men lä­get har vänt. Bud­get­be­red­ning­en be­slu­ta­de re­dan i slu­tet av sep­tem­ber att ge tek­nis­ka för­valt­ning­en upp­dra­get att läg­ga ett bud­get­för­slag med sam­ma P-av­gif­ter un­der 2019 som un­der 2018.

De ute­bliv­na in­koms­ter­na kom­pen­se­ras av att det re­dan finns ett över­skott i in­koms­ter från hamn­av­gif­ter, för­kla­rar kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Peter Dafteryd (C).

SIFF­ROR­NA HAR HÄNGT med i pappren ett tag till av miss­tag, för­kla­rar han. Men när bud­get­för­sla­get ham­nar på kom­mun­full­mäk­ti­ges bord 22 no­vem­ber kom­mer det in­te att in­ne­hål­la någ­ra ju­ste­ring­ar alls av av­gif­ter och sä­songs­in­del­ning för par­ke­rings­av­gif­ter­na.

– Det var ing­en läng­re dis­kus­sion i bud­get­be­red­ning­en. Vi tyck­te helt en­kelt in­te att det var nöd­vän­digt att hö­ja ef­tersom det fanns en ju­ste­ring att gö­ra i bud­ge­ten som va­re sig in­ne­bar en be­spa­ring el­ler nå­gon ökad kost­nad för nå­gon, sä­ger Peter Dafteryd och syf­tar på hamn­av­gif­ter­na. Så det hand­la­de in­te om räds­la att be­sö­kar­na skul­le fly cent­rum?

– In­te di­rekt. Men i för­läng­ning­en har vi ju in­fört en förs­ta tim­me gra­tis par­ke­ring vin­ter­tid just för att un­der­lät­ta för fler be­sö­ka­re. Det var ge­nom­tänkt från bör­jan. Nu be­höv­de vi in­te över­vä­ga någ­ra för­änd­ring­ar.

ING­EN SKILL­NAD FÖRESLÅS. När bud­get­för­sla­get dis­ku­te­ras i kom­mun­full­mäk­ti­ge kom­mer det att in­ne­hål­la oför­änd­ra­de P-av­gif­ter.

Bild: JAKOB SIMONSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.