Skatt­kis­tan har fått en ny äga­re

Strömstads Tidning - - Nyheter - PONTUS JOHANSSON

Den an­ri­ka de­sign- och hant­verks­bu­ti­ken Skatt­kis­tan i cen­tra­la Strömstad har fun­nit en ny äga­re. Ef­ter 16 år i bu­ti­ken på Skol­ga­tan läm­nar nu An­nic­ka och An­ders Torstens­son över till Per­nil­le Silfver­berg, som ska dri­va den i sam­ma an­da som ti­di­ga­re – plus li­te av si­na eg­na pro­duk­ter.

Den an­ri­ka de­sign- och hant­verks­bu­ti­ken Skatt­kis­tan i cen­tra­la Strömstad har fun­nit en ny äga­re. Ef­ter 16 år i bu­ti­ken på Skol­ga­tan läm­nar nu An­nic­ka och An­ders Torstens­son över till Per­nil­le Silfver­berg, som ska dri­va den i sam­ma an­da som ti­di­ga­re – plus li­te av si­na eg­na pro­duk­ter.

Den an­ri­ka hant­verks­bu­ti­ken på Skol­ga­tan har i när­ma­re 35 år haft ex­klu­sivt hant­verk och de­sign, som smi­de, väv­da mat­tor och ke­ra­mik till för­sälj­ning. För­u­tom kund­kret­sen på hem­ma­plan har den ge­nom åren väx­an­de dag­tu­ris­men in­ne­bu­rit en kund­till­ström­ning från Vest­fold, Oslo och Øst­fold, som hit­tat den pit­to­res­ka bu­ti­ken mitt i cen­tra­la Strömstad.

MEN EF­TER 16 år som äga­re har An­nic­ka och An­ders Torstens­son be­stämt sig för att gå i pen­sion och läg­ga ut bu­ti­ken till för­sälj­ning. Den som nu tar över är ett be­kant an­sik­te för nord­bo­hus­lä­ning­ar­na: an­go­ra­ka­nin­upp­fö­da­ren och bo­hus­stic­ka­ren Per­nil­le Silfver­berg, som van­ligt­vis hål­ler till en mil sö­der om Strömstad på går­den Rör­myr.

– Det är så för­en­ligt med mi­na eg­na pro­duk­ter, sä­ger hon.

Det är från och med den 1 ja­nu­a­ri hon tar över bu­ti­ken. När tid­ning­en kom­mer till bu­ti­ken på fre­da­gen har par­ter­na skri­vit på av­tal och Per­nil­le Silfver­berg pre­cis över­fört hand­pen­ning­en. Och i ett av bu­tik­s­hör­nen syns fle­ra av hen­nes eg­na pro­duk­ter – som nu­me­ra blir ett in­slag i bu­ti­ken till­sam­mans med pro­duk­ter Skatt­kis­tan ti­di­ga­re haft till för­sälj­ning. Vad tän­ker du då om att ha en bu­tik i cent­rum?

– Jag vet in­te hur ord­språ­ket är på svens­ka, men på dans­ka sä­ger vi: ”Vå­gar man ing­et kan man ing­et vin­na”. Jag kän­ner ing­en oro fak­tiskt. Det gör jag in­te, sä­ger hon.

AM­BI­TIO­NEN ÄR ATT dri­va bu­ti­ken i sam­ma an­da som ti­di­ga­re. I en över­gångs­pe­ri­od kom­mer man fort­satt få se An­nic­ka Torstens­son i bu­ti­ken. Hon kom­mer hjäl­pa Per­nil­le Silfver­berg att bli varm i klä­der­na. Och bå­de An­nic­ka och An­ders Torstens­son är gla­da att det är just Per­nil­le som tar över.

– Jag kan in­te tän­ka mig en vär­di­ga­re ef­ter­trä­da­re, sä­ger An­ders Torstens­son.

– Vi hör var­je dag folk sä­ga vil­ken fin bu­tik och vad ro­ligt det är att den blir kvar. Där­för är det ext­ra ro­ligt att kun­na läm­na över till nå­gon vi tyc­ker är vär­dig. Hon står för kva­li­té, sä­ger An­nic­ka Torstens­son.

Och ing­en är gla­da­re än de för­ra ägar­na att bu­ti­ken in­te be­hö­ver läg­gas ner.

– Det känns väl­digt skönt att vi in­te be­hö­ver be­gra­va Skatt­kis­tan.

Bild: PONTUS JOHANSSON

NY ÄGA­RE. An­ders Torstens­son, Per­nil­le Silfver­berg (ny äga­re) och An­nic­ka Torstens­son på Skatt­kis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.