Ny jul­mark­nad – med en egen twist

Strömstads Tidning - - Nyheter - PONTUS JOHANSSON

All­de­les eg­na hant­verk gjort på åter­an­vänt ma­te­ri­al är te­mat när Sol­bac­ken Dag­cen­ter till­sam­mans med Integ­ra­tions­cen­ter an­ord­nar en jul­mark­nad på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack.

Tid­ning­en är in­te de förs­ta som är på plats på Ska­ge­rack vid 12ti­den, där den nya jul­mark­na­den öpp­nats för förs­ta gång­en. Re­dan un­der mor­go­nen och för­mid­da­gen har kun­der kom­mit och gått, be­rät­tar de när­va­ran­de från Sol­bac­ken Dag­cen­ter, som re­dan har lyc­kats säl­ja en del av si­na pro­duk­ter som du­kats fram på ett för­sälj­nings­bord. In­te minst som jul­klap­par.

– Vis­sa gre­jer har va­rit li­te svå­ra­re att gö­ra, men man lär sig med ti­den, sä­ger Oli­ver Jo­han­der, del­ta­ga­re på Sol­bac­ken Dag­cen­ter.

Det har va­rit ett or­dent­ligt för­ar­be­te för al­la pro­duk­ter har de gjort själ­va. Oli­ver Jo­han­der har va­rit med och gjort tänd­rul­lar gjor­da av gam­la tid­nings­pap­per som dop­pats i ste­a­rin, som kan an­vän­das i bra­sor el­ler ka­mi­nen. Men har ock­så va­rit med och må­lat gam­la plåt­bur­kar, som de fått av storkö­ken i Strömstad. Och kun­der­na har va­rit im­po­ne­ra­de.

– Vi har fått bra feed­back, sä­ger Oli­ver Jo­han­der.

Al­la de­ras pro­duk­ter är gjor­da av åter­vun­net ma­te­ri­al. Det är stöp­ta ljus av åter­vun­net ste­a­rin som de fått från kyr­kan. Del­ta­gar­na har ock­så fått va­ra i kom­mu­nens snic­ke­ri och till­ver­kat träpro­duk­ter, såsom skär­brä­dor och räk­bac­kar, allti­hop från spill­vir­ke de fått av bygg­nads­fir­mor.

– Jag har sli­pat med ma­ski­nen, * Sol­bac­kens dag­cen­ter och Integ­ra­tions­cent­rets ge­men­sam­ma jul­mark­nad på Kul­tur­hu­set Ska­ge­rack ar­ran­ge­ras för förs­ta gång­en. I mån­dags öpp­na­de den upp. De säl­jer eget hant­verk gjort på åter­vun­net ma­te­ri­al från tyg­kas­sar, träpro­duk­ter och pap­pers­hant­verk. Många pro­duk­ter har ett tyd­ligt jul­te­ma. * Mark­na­den kom­mer va­ra öp­pen fram tills fre­dag. Mån­dag till tors­dag kom­mer mark­na­den va­ra öp­pen från kloc­kan 9 på mor­gon till 14 på ef­ter­mid­dag, på fre­da­gen har de öp­pet en tim­ma ext­ra på ef­ter­mid­da­gen. sä­ger Hild­ring Mac Hugh Tu­o­misto, och vi­sar en tju­sig matt skär­brä­da i halv­mörkt träslag.

Även kas­sar gjor­da av oli­ka åter­vun­na ma­te­ri­al, ex­em­pel­vis pap­per av den­na tid­ning finns ock­så bland pro­duk­ter­na.

Kas­sar och väs­kor är även Integ­ra­tions­cen­ters spe­ci­a­li­tet. Vid sitt bord finns väs­kor i oli­ka fär­ger och mo­tiv, in­te minst jul­mo­tiv såsom jul­gra­nar. Amir Ami­ri är flyk­tinggui­de, han be­rät­tar att in­teg­ra­tions­cent­ret, pre­cis som dag­cent­ret an­vän­der sig åter­an­vänt ma­te­ri­al, men in­te vad det gäl­ler sytråd, ty­ger­na sys se­dan till nya pro­duk­ter, som bli­vit to­talt 400 styc­ken, hu­vud­sak­li­gen väs­kor – som vi­sat sig va­ra po­pu­lä­ra.

– Det har va­rit tre-fy­ra kun­der som har köpt li­te sa­ker, sä­ger Amir Ami­ri.

Bild: VICTOR PETTERSSON

JUL­MARK­NAD. Le­na Si­mo­ne Simonson, Per-olof Lind­blom, Ina Hol­ger­son, Oli­ver Jo­han­der, Su­sann Kumm och Hild­ring Mac Hugh Tu­o­misto på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.