Sö­ker ny kom­mun­di­rek­tör

Strömstads Tidning - - Nyheter - JAKOB SIMONSON 0526-624 10 jakob.simonson@st­nb.se

Sö­kan­det ef­ter en ny kom­mun­di­rek­tör i Strömstads kommun kan dra ut på ti­den – del­vis på grund av att det po­li­tis­ka lä­get är så oklart.

Ef­ter att Ma­ria Re­in­holds­son slu­ta­de som kom­mun­chef har Pe­ro­lof Her­mans­son job­bat på den pos­ten som in­hyrd av kom­mu­nen – men det är ba­ra en till­fäl­lig lös­ning. Nu sö­ker kom­mu­nen en ny kan­di­dat till job­bet som ”kom­mun­di­rek­tör”, vil­ket är den nya be­teck­ning­en man an­vän­der.

P-O HER­MANS­SON SIT­TER som till­för­ord­nad kom­mun­chef fram till feb­ru­a­ri – med en möj­lig för­läng­ning om Strömstads kommun in­te lyc­kats få en ny kan­di­dat på plats till dess.

– Det kan dra ut li­te på ti­den. Dels är det så att den nya po­li­tis­ka led­ning­en ska va­ra med i re­kry­te­ring­en, men vi vet ju än­nu in­te vem som blir kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Dels har kanske de som sö­ker det här job­bet ett jobb re­dan, så det finns en upp­säg­nings­tid att ta hän­syn till, sä­ger Karin Mell­berg Jans­son, som är Hr-chef (allt­så per­so­nal­chef) i Strömstads kommun.

Kom­mu­nen an­vän­der sig av re­kry­te­rings­fö­re­ta­get Sour­ce execu­ti­ve för att hit­ta lämp­li­ga kan­di­da­ter till job­bet.

Vad ska per­so­nen ni sö­ker ha för kva­li­fi­ka­tio­ner?

– Er­fa­ren­het av lik­nan­de ar­bets­upp­gif­ter, le­dar­skap i en stör­re kom­plex or­ga­ni­sa­tion, är för­stås en för­del. I en stör­re kommun där man har fler spe­ci­a­lis­ter till hjälp kan man kanske re­kry­te­ra en per­son som in­te har er­fa­ren­het från of­fent­lig verk­sam­het. Men i en kommun som Strömstad mås­te man gö­ra myc­ket mer på egen hand som kom­mun­di­rek­tör.

Är det ett tufft jobb?

– Ja, det är klart att man är ju i blick­fång­et he­la ti­den och man har myc­ket att gö­ra. Man ska se till att de po­li­tis­ka be­slu­ten blir ge­nom­för­da, man är nyc­keln mel­lan po­li­ti­ken och för­valt­ning­ar­na på det sät­tet.

Tror du att ni kom­mer ha en kan­di­dat på plats i feb­ru­a­ri?

– Jag hop­pas det, men det är in­te så sä­kert att det kom­mer att va­ra klart re­dan i feb­ru­a­ri.

SÖ­KER KOM­MUN­DI­REK­TÖR. Karin Mell­berg Jans­son, Hr-chef, hop­pas att en ny kom­mun­di­rek­tör ska va­ra på plats till vå­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.