Vill er­bju­da mer vård på Strömstads sjuk­hus

STRÖMSTAD: PRAK­TI­KER­TJÄNST VILL ER­BJU­DA MER VÅRD

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - JAKOB SI­MON­SON 0526-624 10 jakob.si­mon­son@st­nb.se

NY­HE­TER: Vid ett mö­te med re­gi­on- och kom­mun­po­li­ti­ker i Strömstad be­rät­ta­de Pa­trik Thu­lin (bil­den), vd för Prak­ti­ker­tjänst När­sjuk­hus, om si­na pla­ner för ut­ö­kad vård på Strömstads sjuk­hus. Idéer­na lan­da­de i god jord hos re­gi­on­po­li­ti­kern To­ny Jo­hans­son (MP).

– Det är ba­ra en frå­ga om hur och när.

På tis­da­gen hölls ett mö­te om sjuk­hu­sets möj­li­ga fram­tid – på sjuk­hu­set.

Det var ak­tions­grup­pen Jour Strömstad som bju­dit in Pa­trik Thu­lin, VD för Prak­ti­ker­tjänst När­sjuk­hus, re­gi­on­po­li­ti­kern To­ny Jo­hans­son (MP) och lo­ka­la Strömstads­po­li­ti­ker: Kent Hans­son från S, An­ders Ek­ström, Sven-åke Pers­son och Peter Nilsson (KD) samt Fredrik Eriks­son (SD). Även Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) var in­bju­den men kunde in­te va­ra med.

Pa­trik Thu­lin från Prak­ti­ker­tjänst höll en drag­ning för po­li­ti­ker­na om si­na pla­ner på att fyl­la Strömstads sjuk­hus med verk­sam­het. Pla­ner­na har ti­di­ga­re pre­sen­te­rats i Strömstads Tid­ning (30/8 2018).

Bland an­nat vill Prak­ti­ker­tjänst er­bju­da jour­vård på sjuk­hu­set kväl­lar och hel­ger, dag­ki­rur­gi samt en åter­öpp­nad di­a­lys­mot­tag­ning. Fö­re­ta­get vill ock­så star­ta kort­tids­bo­en­de med 20–24 plat­ser.

– Jag vill ha mer häl­so­vård med bra kva­li­tet för Strömstads­bor­na. Eko­no­min är för­stås en del i det, vi kan in­te gå med för­lust, men jag ser att det finns en ef­ter­frå­gan på den vård vi skul­le kun­na er­bju­da på sjuk­hu­set, även från norsk si­da. Jag vill ge med­bor­gar­na den sjuk­vård de be­hö­ver, sä­ger Pa­trik Thu­lin.

En för­ut­sätt­ning för allt det­ta är att re­gi­o­nen gör en upp­hand­ling. To­ny Jo­hans­son (MP), som sit­ter som vice ord­fö­ran­de i re­gi­o­nens Häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­se, är efter mö­tet på­fal­lan­de po­si­tiv till de pla­ner som Prak­ti­ker­tjänst och Jour Strömstad pre­sen­te­rar.

– Det här lig­ger väl­digt väl i lin­je

Prak­ti­ker­tjänst vill fyl­la Strömstads sjuk­hus med verk­sam­het. Re­gi­on­po­li­ti­kern To­ny Jo­hans­son (MP) är po­si­tiv: – Det är mest en frå­ga om hur och när.

med den om­ställ­ning av vår­den som re­gi­o­nen har be­stämt att vi ska ge­nom­fö­ra. Vi ska gå ifrån den här Ba­bels hus-mäs­si­ga cent­ra­li­se­ring­en av vår­den och i stäl­let fö­ra mer vård när­ma­re in­vå­nar­na. Du lå­ter väl­digt po­si­tiv till det­ta. Kom­mer du att fö­ra fram de här idéer­na i re­gi­on­po­li­ti­ken?

– Som jag ser det hand­lar det mest om hur och när det­ta ska ge­nom­fö­ras. Se­dan får vi se hur pos­ter­na i de oli­ka nämn­der­na och sty­rel­ser­na för­de­las – det är fort­fa­ran­de in­te helt klart efter valet.

Ste­in Ru­kin, Jour Strömstad, var myc­ket po­si­tiv efter mö­tet med To­ny Jo­hans­son.

– Det­ta kom­mer att bli av un­der 2019, det är jag över­ty­gad om. Jag kan näs­tan ga­ran­te­ra att di­a­lys­mot­tag­ning­en kom­mer att öpp­na igen, sä­ger Ste­in Ru­kin.

– To­ny Jo­hans­son lå­ter ju väl­digt po­si­tiv till de här pla­ner­na. Ska man ut­gå från det han sä­ger, då kan det bli re­a­li­se­rat un­der 2019, sä­ger An­ders Ek­ström (KD). Är du hopp­full över att det­ta ska kun­na bli verk­lig­het?

– Jag har va­rit med och sla­gits för det här, att fyl­la sjuk­hu­set igen, i fle­ra år. Det känns mer po­si­tivt nu än det gjort på länge.

MÖ­TE OM STRÖMSTADS SJUK­HUS. Peter Nilsson (KD) med ryggen mot ka­me­ran, med Kent Hans­son (S), re­gi­on­po­li­ti­kern To­ny Jo­hans­son (MP) och till hö­ger Fredrik Eriks­son (SD).

Bild: JAKOB SI­MON­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.