När Karl XII bod­de i Strömstad

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se

I sitt fö­re­drag flyt­ta­de Ha­rald Si­mon­son åhö­rar­na till­ba­ka till 1718 och hur det var att le­va i nöd och um­bä­ran­den nä­ra kri­gets front­lin­je, och med Karl XII i sta­den.

Vit­lyc­ke Per­for­ming Arts som dri­ver dan­s­cent­ret på Vit­lyc­ke gård hör till de nya mot­ta­gar­na av re­gi­o­nens treå­ri­ga kul­turstra­te­gis­ka stöd.

– Vi tyc­ker att de har va­rit bra och vi vill för­nya oss li­tet. Det är lätt att ba­ra fort­sät­ta med dem som fått för­ut vi vill ha in nya ock­så, sä­ger Lars Nord­ström (L), kul­tur­nämn­dens vice ord­fö­ran­de.

Be­slu­tet in­ne­bär att dan­s­cent­ret får 500 000 kro­nor per år i tre år, med start 2019. När nämn­den har valt ut mot­ta­ga­re av bi­dra­gen har den lagt sär­skild vikt vid åt­gär­der som syf­tar till att vid­ga del­ta­gan­det i kul­tur­ak­ti­vi­te­ter, va­ra ny­ska­pan­de och bi­dra till öka­de in­ter­na­tio­na­li­se­ring.

Ko­re­o­gra­fen och dan­sa­ren Fran­ce­sco Sca­vet­ta öpp­na­de dan­s­cent­ret på Vit­lyc­ke gård för fem år se­dan för att er­bju­da per­for­man­ce- och dansar­tis­ter en miljö för kre­a­tivt ska­pan­de, trä­ning och ut­bild­ning. I an­slut­ning till att oli­ka ar­tis­ter vis­tas på går­den bru­kar de ock­så er­bju­da fö­re­ställ­ning­ar för all­män­he­ten.

Må­let är att pre­sen­te­ra nor­dis­ka, eu­ro­pe­is­ka och in­ter­na­tio­nel­la pro­jekt för den lo­ka­la publi­ken och ge in­syn i de nya för­sök som görs att an­vän­da per­for­man­ce och dra­ma­tur­gi och att ar­be­ta med många oli­ka di­sci­pli­ner ge­nom att an­vän­da nya tek­ni­ker och ar­be­ta med med­ve­ten­het om bland an­nat kön­sa­spek­ter och so­ci­a­la aspek­ter.

CENTRET HAR OCK­SÅ ett sam­ar­be­te med oli­ka sko­lor. När­mast kom­mer till ex­em­pel Ta­num­s­e­le­ver att åka till Vit­lyc­ke i slu­tet av näs­ta vec­ka för att se Zagreb Dan­ce Com­pa­ny som fram­för Sta­ging a play: Tar­tuf­fe, kom­pa­ni­ets tolk­ning av Mo­li­e­res komedi, Den vi­sas ock­så of­fent­ligt lör­dag 17 no­vem­ber.

Fö­re­ställ­ning­en är gjord av ko­re­o­gra­fen Ma­ti­ja Fer­lin, som är ut­bil­dad i Ams­ter­dam och har ar­be­tat i Ber­lin, in­nan han åter­vän­de till Kro­a­ti­en för att äg­na sig åt forsk­ning in­om scen­konst och and­ra me­di­er, bland an­nat kort­film, vi­deo och ut­ställ­ning­ar.

När han om­ska­pat Tar­tuf­fe från lit­te­rärt till ko­re­o­gra­fe­rat verk för dans­kom­pa­ni­et har han pla­ce­rat nio dan­sa­re i kon­struk­ti­vis­tis­ka ko­sty­mer på sce­nen för att er­sät­ta det lit­te­rä­ra språ­ket med ett fy­siskt och ska­pa en ny form av upp­le­vel­se för sin­ne­na.

ZAGREB DAN­CE COM­PA­NY har tur­ne­rat i de fles­ta eu­ro­pe­is­ka län­der samt i Ryss­land, Syd­ko­rea, Is­ra­el, Egyp­ten, Do­mi­ni­kans­ka re­pu­bli­ken och Mex­i­ko.

På pro­gram­met efter det kro­a­tis­ka gäst­spe­let står Fran­ce­sco Sca­vet­tas på­gåen­de in­ter­na­tio­nel­la pro­jekt Sur­pri­sed Bo­dy, en works­hop på tur­né, som om­fat­tar 27 dan­sa­re från 14 län­der. Det om­for­mas stän­digt i mö­tet med nya dan­sa­re och nya dan­stra­di­tio­ner.

Från 19 no­vem­ber till 2 de­cem­ber på­går works­ho­pen på Vit­lyc­ke. Den av­slu­tas med en in­for­mell vis­ning.

Lok­stal­let har in­te sökt treå­rigt bi­drag utan ettå­rigt. Tas upp på nämnd­mö­tet i de­cem­ber.

Bild: MARITA ADAMSSON

WORKS­HOP. Ko­re­o­gra­fen Ben­no Vo­or­ham med ny­an­län­da Ta­num­s­e­le­ver på Vit­lyc­ke dan­scen­ter 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.