För­bud nä­ra för Spin­na­ren

Strömstads Tidning - - Nyheter - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 marita.adamsson@st­nb.se STRÖMSTAD

Äga­ren till fas­tig­he­ten Spin­na­ren 1 vid Norr­tulls­ga­tan kan få ut­hyr­nings­för­bud vid miljö- och bygg­nämn­dens mö­te i dag tors­dag.

För­sla­get mo­ti­ve­ras med att in­om­hus­mil­jön med­för häl­so­ris­ker och att fas­tig­hets­ä­ga­ren trots fle­ra fö­re­läg­gan­den in­te vid­ta­git de åt­gär­der som behövs för att ska­pa bätt­re för­hål­lan­den.

OM NÄMN­DEN GÅR på mil­jö­in­spek­tö­rens för­slag blir det för­bud mot att hy­ra ut lä­gen­he­ter och rum som bo­stad. För­bu­det bör­jar gäl­la tre må­na­der efter att fas­tig­hets­ä­ga­ren ta­git del av be­slu­tet, ef­tersom häl­so­ris­ker­na in­te be­döms va­ra så sto­ra att man mås­te

Man har kon­sta­te­rat bland an­nat bris­ter i el­sä­ker­het och att hu­set har fukt­ska­dor

in­fö­ra ett ome­del­bart för­bud utan i stäl­let kan ge fas­tig­hets­ä­ga­ren tid att sä­ga upp hy­res­gäs­ter och skaf­fa er­sätt­nings­bo­stä­der.

Ett för­bud skjuts där­e­mot in­te upp vid en even­tu­ell över­kla­gan. Det kopp­las ock­så till ett vi­te på 150 000 kro­nor om fas­tig­hets­ä­ga­ren in­te föl­jer be­slu­tet.

EN FÖRS­TA AN­MÄ­LAN om pro­blem med bo­stads­mil­jön kom till kom­mu­nen i maj i år. Där­ef­ter har fle­ra oli­ka in­spek­tio­ner ge­nom­förts och man har kon­sta­te­rat bland an­nat bris­ter i el­sä­ker­het och att hu­set har fukt­ska­dor. Trots fö­re­läg­gan­den har den fukt- och mö­gelut­red­ning som kom­mu­nen krä­ver in­te in­kom­mit.

Strömstads Tid­ning har vid fle­ra till­fäl­len skri­vit om pro­ble­men på Spin­na­ren och av bak­grunds­hand­ling­ar­na till miljö- och bygg­nämn­dens ären­de fram­går att hy­res­gäs­ter­na har haft häl­so­pro­blem som hudut­slag och hos­ta, att det läc­ker regn­vat­ten ge­nom hål i ta­ket in i bo­stads­rum och att råt­tor har setts i lä­gen­he­ter­na un­der vin­ter­halv­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.