Fak­ta: För­sla­get

Strömstads Tidning - - Nyheter -

* Det­ta ska fin­nas på Strömstads sjuk­hus en­ligt för­sla­get från Jour Strömstad och Prak­ti­ker­tjänst. Någ­ra av funk­tio­ner­na finns re­dan på plats - Prak­ti­ker­tjänst dri­ver t ex den be­fint­li­ga rönt­genav­del­ning­en. Di­a­lys­ut­rust­ning finns men an­vänds in­te i dags­lä­get. * Nära­kut, rönt­gen, kar­di­o­lo­gi, ult­raljud, mel­lan­värd, pal­li­a­tiv av­del­ning, re­hab (Närhälsan), fy­si­o­te­ra­peut, möd­ra­vård, di­a­lys, di­a­be­tes­av­del­ning, ögon­mot­tag­ning, öron­nä­sa­och hals­av­del­ning, vux­enpsyk (Närhälsan), pool (Närhälsan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.