Vik­tigt med re­serv­vat­ten­täkt

Strömstads Tidning - - Nyheter - JAKOB SI­MON­SON

Vid läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­land ser man en stor va­ri­a­tion i hur kom­mu­ner­na ar­be­tar med kli­ma­tan­pass­ning. Strömstads kom­mun får en re­kom­men­da­tion – eta­ble­ra en re­serv­vat­ten­täkt.

Prak­tis­ka åt­gär­der för kli­ma­tan­pass­ning lig­ger hos kom­mu­ner­na. På läns­sty­rel­sen har man till upp­gift att ord­na fram rikt­lin­jer och re­kom­men­da­tio­ner, kun­skaps­un­der­lag till kom­mu­ner­na samt kom­pe­tens­ut­veck­ling för kom­mu­ner­nas med­ar­be­ta­re.

AN­NA GEORGIEVA LAGELL, kli­ma­tan­pass­nings­sam­ord­na­re på läns­sty­rel­sen, sä­ger att kom­mu­ner­na i Väst­ra Gö­ta­land kom­mit väl­digt oli­ka långt i sitt ar­be­te med kli­ma­tan­pass­ning.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att kom­mu­ner som re­dan haft myc­ket pro­blem med ex­em­pel­vis över­sväm­ning­ar job­bar mer ak­tivt med det. I Väst­ra Gö­ta­land gäl­ler det fram­för allt Gö­te­borg och Ud­de­val­la, sä­ger hon. Vad bor­de kom­mu­ner som Strömstad och Ta­num, som är ut­präg­la­de kust­kom­mu­ner, tän­ka på?

– Dels hand­lar det om hav­s­ni­vå­höj­ning­en på lång sikt. Där hand­lar det om att an­pas­sa bå­de be­fint­lig och pla­ne­rad be­byg­gel­se till den ris­ken. Dels är dricks­vat­ten­för­sörj­ning en vik­tig frå­ga. Att ha en re­serv­vat­ten­täkt är bra, det gäl­ler att ha en ge­ne­rell ro­bust­het i vat­ten­för­sörj­ning­en.

Strömstad har ing­en re­serv­vat­ten­täkt.

– Då bör man fun­de­ra på det.

Hur kan hav­s­ni­vå­höj­ning­en se ut de närms­ta de­cen­ni­er­na längs Bo­hus­kus­ten?

– Glo­balt räk­nar man med att ha­vet kom­mer att hö­jas med en me­ter fram till år 2100. Men det blir en mind­re höj­ning här de när­mas­te de­cen­ni­er­na på grund av land­höj­ning­en, sä­ger An­na Georgieva Lagell.

– Det är vik­tigt att man in­te­gre­rar kli­ma­tan­pass­ning­en i det or­di­na­rie ar­be­tet i kom­mu­ner­na, så att det finns med i all pla­ne­ring och in­te blir en sa­tel­lit vid si­dan av or­di­na­rie verk­sam­het, tilläg­ger hon.

LARS WESTHOLM, HANDLÄGGARE för kli­ma­tan­pass­ning vid läns­sty­rel­sen, be­skri­ver hur plan- och bygg­la­gen har fått en änd­ring med an­led­ning av kli­mat­ho­tet.

– Nu in­går det en skri­vel­se i pla­noch bygg­la­gen om att al­la kom­mu­ner ska gö­ra en ris­ka­na­lys över hur över­sväm­ning­ar, jord­skred och ero­sion kan drab­ba be­byg­gel­sen i kom­mu­ner­na, och så ska man ar­be­ta in det i si­na över­sikts­pla­ner. Bland an­nat be­hö­ver man be­dö­ma hur vik­ti­ga funk­tio­ner som sko­lor, kom­mun­hus och el­för­sörj­ning kan ut­sät­tas för ex­em­pel­vis över­sväm­ning­ar, och gö­ra en risk- och kon­se­kven­sa­na­lys av det.

”Glo­balt räk­nar man med att ha­vet kom­mer att hö­jas med en me­ter fram till år 2100. Men det blir en mind­re höj­ning här de när­mas­te de­cen­ni­er­na på grund av land­höj­ning­en.”

AN­NA GEORGIEVA LAGELL

NÄS­TA ÅR KOM­MER läns­sty­rel­sen att ha någ­ra ak­ti­vi­te­ter där man in­for­me­rar kom­mu­ner­na om hur de ska för­hål­la sig till de här nya reg­ler­na i PBL.

– När väl hav­s­ni­vå­höj­ning­ar­na bör­jar mär­kas har kom­mu­ner­na längs kus­ten för­hopp­nings­vis rus­tat sig väl för att han­te­ra dem, sä­ger Lars Westholm.

Bild: MARITA ADAMSSON

KLI­MAT­FÖR­ÄND­RING­AR. Nu­me­ra in­går det i plan- och bygg­la­gen att al­la kom­mu­ner ska gö­ra en ris­ka­na­lys för hur över­sväm­ning­ar, jord­skred och ero­sion kan drab­ba kom­mu­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.