Nil­fe­bern kan snart va­ra här

Strömstads Tidning - - Nyheter -

Var ti­on­de män­ni­ska och var tred­je häst som smit­tats av nil­fe­ber­vi­rus dör. Den myg­gö­ver­för­da sjuk­do­men be­fa­ras kun­na spri­das till Sve­ri­ge re­dan näs­ta som­mar.

Vi­rus­sjuk­do­men nil­fe­ber har på grund av det var­ma­re kli­ma­tet nu spri­dit sig till nor­ra Europa. Och det finns en risk att sjuk­do­men kan nå Sve­ri­ge re­dan näs­ta som­mar, var­nar An­ders Lind­ström, en­to­mo­log och mygg­fors­ka­re vid Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt (SVA).

– Vi kan te­o­re­tiskt sett re­dan ha haft ut­brott utan att vi vet om det hos vil­da fåg­lar.

PÅ TVÅ PLAT­SER i Skå­ne finns re­dan nil­fe­ber­smyg­gan, den myggart som of­ta spri­der vi­ru­set från fåg­lar till män­ni­skor. Den syd­li­ga hu­smyg­gan, som är van­lig över sto­ra de­lar av Sve­ri­ge, kan ock­så va­ra vek­tor (bä­ra­re) av sjuk­do­men, men bi­ter ba­ra fåg­lar.

I Gö­te­borg finns en sär­skild va­ri­ant av den syd­li­ga hu­smyg­gan: tun­nel­ba­ne­myg­gan. Den bi­ter bå­de fåg­lar och dägg­djur, och kan där­för, lik­som nil­fe­ber­smyg­gan, spri­da vi­ru­set till oss.

– Tun­nel­ba­ne­myg­gan har eta­ble­rat sig i Högs­bo­höjd, Ma­jor­na och Kungs­la­du­gård och för­ö­kar sig un­der mar­ken i stads­mil­jö, be­rät­tar An­ders Lind­ström.

– Även Sva­ne­bäck­smyg­gan i Gö­te­borg, som har fått sitt namn efter ga­tan, hit­ta­des för någ­ra år se­dan un­der en käl­la­re. San­no­likt rör det sig om sam­ma myg­ga. Un­der Sva­ne­bäcks­ga­tan går en gam­mal bäck i kul­ver­tar. Det finns fle­ra så­da­na i Ma­jor­na. När det blir torrt vä­der upp­står spric­kor i golv och väg­gar, och myg­gor­na tar sig upp.

MEN MYG­GOR­NA ÄR ofar­li­ga, så länge de in­te smit­tats av nil­fe­ber-vi­rus via fåg­lar. Då för myg­gor­na det i sin tur vi­da­re till djur och män­ni­skor. Sjuk­do­men kan or­sa­ka svår hjärn­hin­ne­in­flam­ma­tion hos män­ni­skor. De fles­ta smit­ta­de får dock en­dast symp­tom som vid en lät­ta­re in­flu­en­sa. All­var­li­gast drab­bas häs­tar – var tred­je smit­tad häst dör.

I år har an­ta­let smit­ta­de sla­git re­kord i söd­ra Europa. EU:S smitt­skydds­in­sti­tut ECDC be­rät­tar att 1 266 fall hos män­ni­ska hit­tills har rap­por­te­rats - fler än un­der de se­nas­te fem åren till­sam­mans. Av des­sa har 124 män­ni­skor dött av sjuk­do­men.

I SOM­MAR HAR man för förs­ta gång­en dess­utom hit­tat smit­ta­de fåg­lar och häs­tar på nio plat­ser i Tyskland. Där­med är ris­ken gans­ka stor att nil­fe­bern spri­der sig till Sve­ri­ge, sä­ger An­ders Lind­ström.

– Ef­tersom vi­ru­set även på­träf­fats i nor­ra Tyskland och över­vint­rar i myg­gor och fåg­lar, be­hö­ver det in­te fär­das långt tills näs­ta som­mar. I tio år har vi sett hur vi­ru­set sak­ta har spri­dit sig norrut, men i år har det ta­git ett stort kliv. Om näs­ta som­mar på­min­ner om årets så finns det en risk att vi­ru­set dy­ker upp även här i Sve­ri­ge.

Men man be­hö­ver in­te va­ra sär­skilt oro­lig i dags­lä­get, sä­ger han.

– För att man ska smit­tas krävs dels att vi­ru­set kom­mer hit, dels att det eta­ble­rar sig. Ju läng­re norrut, desto mil­da­re är ut­brot­ten. Sam­ti­digt över­vint­rar fler syd­li­ga hu­smyg­gor när vint­rar­na blir var­ma­re och kor­ta­re. Då får de snabbt upp vi­rus bland fåg­lar­na. Myg­gor­na bi­ter dess­utom of­ta­re när det är varmt.

BÅ­DE HÄST OCH män­ni­ska är så kal­lad ”de­ad end host”. Det in­ne­bär att de in­te är smitt­fö­ran­de (ut­om vid blod- och or­gan­s­mit­ta) och där­med in­te ut­gör nå­gon smitt­risk för and­ra häs­tar el­ler män­ni­skor. Det finns vac­cin mot nil­fe­ber-vi­rus. Det­ta an­vänds dock in­te i Sve­ri­ge ef­tersom sjuk­do­men än­nu in­te fö­re­kom­mer här.

– Sam­ti­digt ser vi att det kom­mer in nya myggar­ter. Kyr­ko­gård­s­myg­gan och ti­ger­myg­gan spri­der sig ex­em­pel­vis norrut i Tyskland. Us­utu är ett an­nat vi­rus som vand­rar norrut via fåg­lar. Det har va­rit ett stort ut­brott i Tyskland i år. Kli­ma­tet är det som dri­ver allt­sam­mans. Sjuk­do­mar­na är ba­ra symp­tom på ett för­änd­rat klimat, sä­ger An­ders Lind­ström.

Bild: AN­DERS LIND­STRÖM/SVA, PRI­VAT

VIRUSSJUKDOM. Det finns risk att sjuk­do­men når Sve­ri­ge re­dan näs­ta som­mar, var­nar mygg­fors­ka­ren An­ders Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.