Stor po­ten­ti­al för re­san­de över Ide­fjor­den

Strömstads Tidning - - Fria ord & Ledare -

Un­der­teck­nad som he­la li­vet job­bat med in­fra­struk­tur­frå­gor har följt de­bat­ten om järn­vä­gen i Bo­hus­län/ Dal i många de­cen­ni­er. Det har bli­vit nå­gon in­sän­da­re ti­di­ga­re men ef­ter för­ra vec­kans in­lägg från po­li­ti­kern Löf­gren kän­ner jag att det är dags att få ner frå­gan till en mer han­ter­bar och re­a­lis­tisk ni­vå. Löf­gren pra­tar om upp­gö­rel­ser på 80-ta­let då re­gi­o­nen in­te fanns – man und­rar hur han skul­le ha ar­gu­men­te­rat om Bo­hus­län fått dub­bel­spå­ret – skul­le då i rätt­vi­sans namn mo­tor­vä­gen till Oslo dras via Troll­hät­tan/ed?

Det sto­ra pro­ble­met i slu­tet av 80-ta­let när man skul­le ut­re­da den fram­ti­da järn­vägs­tra­fi­ken till Nor­ge var emel­ler­tid in­te vad lo­kal-po­li­ti­ker­na hit­ta­de på ut­an det låg li­te hög­re upp och en nyc­kel­roll fick då­va­ran­de lands­höv­ding­en i Vä­ners­borg, Gö­te Fridh, som ihär­digt gick ut med att “lagt spår lig­ger” in­si­nu­e­ra­des att in­te ba­ra Dals­lands­ba­nan (DJ) skul­le för­svin­na ut­an även Bergs­lags­ba­nan. Att Bo­hus­ba­nan skul­le ham­na i skymun­dan ut­an en an­knyt­ning till Nor­ge var ing­et som läns­sty­rel­sen i Gö­te­borg en­ga­ge­ra­de sig i. De ha­de and­ra pri­o­ri­te­ring­ar där nor­ra Bo­hus­län låg långt bort.

I själ­va den tek­niskt eko­no­mis­ka jäm­fö­rel­sen mel­lan al­ter­na­ti­ven så gjor­de man en myc­ket ful åt­gärd som i prin­cip av­gjor­de sa­ken. I Bo­husal­ter­na­ti­vet var det nytt dub­bel­spår he­la vägen Gö­te­borg – Nor­ge me­dan i Dals­lands-al­ter­na­ti­vet var det dub­bel­spår till Mel­le­rud (Skä­le­bol?) och där­ef­ter upp­snab­bat en­kel­spår ge­nom res­ten av Dals­land. Jag minns in­te de­tal­jer­na men det skul­le va­ra dels be­svär­ligt och dels in­te be­hö­vas. Men var­för be­höv­des då dub­bel­spår norr om Ud­de­val­la? Det blev allt­så en jäm­fö­rel­se mel­lan två al­ter­na­tiv med oli­ka prestanda/ka­pa­ci­tet. Bland det förs­ta jag fick lä­ra mig när det gäl­ler in­fra­struk­tur­pla­ne­ring var att all­tid se till att al­ter­na­ti­ven var eko­no­miskt jäm­för­ba­ra.

Nu har åren gått – vi har dub­bel­spår till Öx­ne­red och ut­gå­en­de från den be­slu­ta­de pla­nen så åter­står i så fall dub­bel­spår till strax norr om Brå­lan­da (Skä­le­bol) samt att det går att snab­ba upp yt­ter­li­ga­re på vis­sa sträc­kor fram till nors­ka grän­sen. Pra­tet om att nu är det dags för det ut­lo­va­de dub­bel­spå­ret ge­nom Dals­land ty­der på hi­sto­risk okun­skap – det ingick in­te i den ur­sprung­li­ga pla­nen.

VAD ÄR DÅ be­ho­ven/öns­ke­må­len? Ett akut öns­ke­mål har va­rit att få bort den tunga tra­fi­ken från E6. Det­ta har miss­lyc­kats to­talt och på gam­la DJ så går det idag gods­tåg vars an­tal är mind­re än ena han­dens fing­rar samt un­ge­fär li­ka många per­son­tåg som en­bart stan­nar i Ed. DJ är en av lan­dets minst ut­nytt­ja­de ba­nor med hän­syn till sin ka­pa­ci­tet. Så det hand­lar in­te om ka­pa­ci­tets­brist i Sve­ri­ge – där­e­mot lig­ger Nor­ge ef­ter i si­na sats­ning­ar. Där­e­mot så är DJ en­kel­spå­rig och skall man få över gods­tra­fik så är det vik­tigt att man kan få fram god­set om nå­got hän­der med ba­nan. Men för att lö­sa det­ta be­hövs ing­et dub­bel­spår.

När det gäl­ler vil­ken väg snabb­tåg från Gö­te­borg mot Oslo skall ta så kom­mer det ta de­cen­ni­er att rus­ta Bo­hus­ba­nan så det är bätt­re i nu­va­ran­de si­tu­a­tion att gil­la lä­get och lå­ta de gå via DJ – Ed-bor­na får hop­pas att de stan­nar. Men snabb­tå­gen är till för det lång­vä­ga re­san­det. Det lo­ka­la/re­gi­o­na­la kol­lek­ti­va re­san­det var ald­rig med i pla­ner­na i slu­tet av 80-ta­let men är idag nå­got man mås­te ta med i kal­ky­len. Om man då tit­tar på Nor­ra Bo­hus­län så är det som så att man kan åter pra­ta om det gam­la land­ska­pet Vi­ken. Det finns en myc­ket stor po­ten­ti­al för re­san­de över Ide­fjor­den mel­lan söd­ra Nor­ge och nor­ra Bo­hus­län. Så att byg­ga ihop Bo­hus­ba­nan med Nor­ge är en väl­mo­ti­ve­rad åt­gärd men det bör mo­ti­ve­ras ut­i­från ett mer re­gi­o­nalt per­spek­tiv än var snabb­tå­gen skall gå. In­tres­sant i sam­man­hang­et är att SJ se­dan de­cen­ni­er haft som­mar­för­bin­del­ser Stock­holm – Strömstad vil­ka haft hög be­lägg­ning. Vad skul­le då in­te en för­bin­del­se med Nor­ge (som ju i prak­ti­ken köpt nor­ra Bo­hus­län) in­ne­bä­ra.

Och ge­nom att det då från Hal­den-om­rå­det finns två järn­vä­gar sö­derut gör att man bor­de kun­na at­tra­he­ra mer gods till DJ ef­tersom det finns en al­ter­na­tiv sträck­ning om nå­got hän­der.

Det vik­ti­ga är att den lo­ka­la tåg­tra­fi­ken är snab­ba­re än bil/buss samt att det finns ett re­san­de­un­der­lag. Är det­ta upp­fyllt så har tåget en fram­tid. Se på Skå­ne­tra­fi­ken som rus­tat och elekt­ri­fi­e­rat ba­nan Mal­mö – Ystad – Sim­rishamn och fått folk att åter ta tåget. En ra­di­ell änd-stump helt jäm­för­bar med nor­ra Bo­hus­ba­nan. Mitt för­slag är allt­så att: • nor­ra Bo­hus­ba­nan rustas till en­kel­spår för max 160 kilo­me­ter per tim­me och sam­man­binds med Nor­ge. Lo­kal tåg­tra­fik mel­lan Ud­de­val­la – söd­ra Nor­ge blir hu­vud­upp­gif­ten. Re­serv för DJ.

• DJ ge­nom Dals­land bi­be­hål­ler en­kel­spår men max­has­tig­he­ten höjs till 200 kilo­me­ter per tim­me på rak­sträc­kor. Hu­vud­upp­gift är gods och snabb­tåg Gö­te­borg – Oslo kom­plet­te­rat med viss lo­kal-tra­fik.

• Om det be­hövs för tåg­fö­ring­en så bygg dub­bel­spår Öx­ne­red – Skä­le­bol.

• Söd­ra Bo­hus­ba­nan bör få dub­bel­spår åt­minsto­ne till Stenungs­sund i en förs­ta etapp. Be­hö­ver in­te sam­ord­nas med ovan.

• Med ovan sce­na­rio är in­te läng­re Munke­dal en ort ute i järn­vä­gens pe­ri­fe­ri ut­an en vik­tig knut­punkt om man snabbt vill kom­ma till Nor­ge el­ler sö­derut. Det vill sä­ga helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar för Ly­se­kils­ba­nan än idag. Så ba­nan får in­te av­veck­las ut­an spa­ras för fram­ti­den.

Järn­vä­gen är idag mil­jö­mäs­sigt över­läg­sen bil/ buss men man får ibland hö­ra att på sikt blir ju for­dons­flot­tan el­dri­ven och då be­hövs in­te järn­vä­gen av mil­jöskäl. Jag hål­ler in­te med men skall ovan sats­ning­ar lyc­kas be­hövs en an­slu­tan­de el­dri­ven buss­tra­fik.

Per Nor­berg mång­å­rig tågre­se­när Pro­fes­sor El­kraft­tek­nik

Bild: JA­KOB SI­MON­SON

KAN FÅ EN NY BRO. De­bat­tö­ren an­slu­ter sig till dem som vill se en ny tåg­bro över Ide­fjor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.