Pri­ser på bo­stads­rät­ter ökar

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­RI­TA ADAMSSON 0526-624 02 ma­ri­ta.adamsson@st­nb.se

Pri­ser­na på bo­stads­rät­ter i Väst­ra Gö­ta­land har ökat med i snitt 4 pro­cent de se­nas­te tre må­na­der­na, vi­sar sta­tistik från Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling. I Strömstad har de ökat med 10 pro­cent.

Mest har pri­ser­na sti­git i Kungälv (12 pro­cent) och i Sköv­de (11 pro­cent). Strömstad lig­ger på tred­je plats.

– Det är myc­ket ny­pro­du­ce­rat här och det är ge­ne­rellt dy­ra­re än be­gag­nat, sä­ger fas­tig­hets­mäk­la­ren

”Ut­bu­det är mind­re. Det jag hör från kun­der­na är att säl­ja­re av­vak­tar” SO­FIA QVILLBY fas­tig­hets­mäk­la­re

So­fia Qvillby i Strömstad.

Hon är an­sva­rig för för­sälj­ning­en av lä­gen­he­ter i bo­stads­rätts­för­e­ning­en Söd­ra Ham­nen (på top­pen av Väst­ra Klev­ga­tan), med in­flytt­ning näs­ta år, och hon är nöjd med ef­ter­frå­gan. 50 pro­cent av lä­gen­he­ter­na är sål­da.

DÄR­E­MOT UPP­LE­VER HON det som trö­ga­re på be­gag­nat­mark­na­den.

– Ut­bu­det är mind­re. Det jag hör från kun­der­na är att säl­ja­re av­vak­tar.

All­mänt är det så att pri­ser­na är sta­bi­la, men det tar läng­re tid att säl­ja, sä­ger So­fia Qvillby. En för­kla­ring är att lå­ne­pro­ces­sen bli­vit läng­re.

När det gäl­ler vil­lor går det re­la­tivt snabbt att säl­ja hus i stor­leks­klas­sen 3-4 mil­jo­ner, me­dan de dy­ra­re tar läng­re tid. Skic­ket spe­lar ock­så roll. Kö­par­na vill ha fär­digre­no­ve­ra­de hus och lä­gen­he­ter.

– Det har bli­vit svå­ra­re att få lån för re­no­ve­ring, för­kla­rar So­fia Qvillby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.