Nytt bo­lag för tåg mel­lan Oslo-gö­te­borg

Strömstads Tidning - - Nyheter - ANDERS LÖWSTEDT

Ett nytt bo­lag kom­mer att bil­das för järn­vägs­pro­jek­tet Oslo-gö­te­borg. Det kom fram vid en järn­vägs­kon­fe­rens i Oslo på tors­da­gen. En av ägar­na blir Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

För någ­ra vec­kor se­dan sam­la­de Bo­hus­bi­en­na­len runt tre hund­ra del­ta­ga­re för att dis­ku­te­ra ut­veck­ling­en av Bo­hus­ba­nan. Nu har Norsk-svensk Han­dels­kam­mer i Oslo hål­lit en järn­vägs­kon­fe­rens med ru­bri­ken ”Snab­ba­re järn­väg mel­lan Nor­ge och Sve­ri­ge, för in­no­va­tion, kon­kur­rens­kraft och in­teg­ra­tion”.

Den fö­re det­ta nors­ke topp­di­plo­ma­ten Kai Eide, som ba­sar för norsk-svens­ka han­dels­kam­ma­ren i Oslo, sam­la­de del­ta­ga­re från politik, fi­nans­sek­torn och ut­re­dar­na. Han pe­ka­de på ris­ker­na med att stå ut­an­för ett väl sam­man­bun­det järn­vägs­nät sö­derut med Eu­ro­pa.

– Det finns en enorm kraft i det här. Tar vi in­te tag i det­ta nu kom­mer det kos­ta oss ge­nom att vi ham­nar i pe­ri­fe­rin, sä­ger han.

Nå­gon som har ta­git tag i sin frå­ga är so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke Öre­bro­po­li­ti­kern (S) och nu­me­ra vd:n Jonas Karls­son, med bo­la­get Stock­holm Oslo 2.55 AB. Äga­re är re­gi­o­ner och kom­mu­ner längs en tänkt sträck­ning mel­lan Oslo och Stock­holm. Jonas Karls­sons upp­gift är att på­skyn­da ut­bygg­na­den av bätt­re tåg­tra­fik.

– Vi har valt att in­te sit­ta och vän­ta på vår tur ut­an ta­git tag i det själ­va, sä­ger han.

Han be­rät­tar att bo­la­get har kun­nat vi­sa på en sam­hälls­e­ko­no­misk lön­sam­het i en ut­bygg­nad. Ti­digt har de ta­git kon­takt med kon­sul­ter och fi­nan­siä­rer för att få fart och ska­pa tyd­lig­het.

– Vi har va­rit tyd­li­ga i bud­ska­pet och vi­sar på att det finns sta­bil enig­het bland vå­ra kom­mu­ner och re­gi­o­ner, sä­ger Jonas Karls­son. Norsk-svensk Han­dels­kam­mer

Det är in­te kons­tigt om de del­ta­ga­re på kon­fe­ren­sen som fö­re­trä­der idén om ut­bygg­nad mel­lan Oslo och Gö­te­borg av­und­sjukt lyss­nar på Jonas Karls­son. Stock­holm Oslo 2.55 AB star­ta­de för drygt två år se­dan och har re­dan fått in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth att sät­ta upp pro­jek­tet som en pri­o­ri­te­rad frå­ga.

– Jo, det har gått fort. Vå­ra ti­di­ga kon­tak­ter på fi­nan­sie­rings­si­dan har va­rit av­gö­ran­de, sä­ger Jonas Karls­son.

BÖR­JE LUNDVALL FRÅN Nor­dis­ka In­ve­ste­rings­ban­ken in­ty­gar det­ta och be­rät­tar att pro­jek­tet var tyd­ligt och lätt att nap­pa på.

– Vi ser nu en för­änd­ring på fi­nan­sie­rings­si­dan. Nor­den är at­trak­tivt för in­ter­na­tio­nel­la sto­rin­ve­ste­ra­re med lång­sik­ti­ga av­kast­nings­krav. Kor­rup­tions­ris­ken är väl­digt låg, vi har stark lag­stift­ning och vi har haft en lång po­li­tisk sta­bi­li­tet, sä­ger han.

Han be­rät­tar att vi går mot mer kom­mer­si­el­la mo­del­ler med de­la­de ris­ker. Fi­nan­sie­ring­en är ing­en be­grän­san­de fak­tor, sä­ger Bör­je Lundvall.

Där­för är det vik­tigt med po­li­tisk enig­het, an­ser Ni­na Sol­li som är re­gi­on­di­rek­tör för Nä­rings­li­vets Ho­ve­d­or­ga­ni­sa­sjon (NHO) i Nor­ge. Hon kan in­ty­ga att det i Nor­ge, pre­cis som i Sve­ri­ge, va­rit rö­rigt när det gäl­ler hur ut­bygg­na­den av järn­vä­gen ska ske sö­derut.

– Øst­fold lik­som Väst­ra Gö­ta­land är en del av Eu­ro­pa och det är vik­tigt för kom­pe­tenstill­gång­en och ex­port­mark­na­der­na att vi byg­ger ut, sä­ger hon.

Nu ska ett bo­lag för pro­jek­tet star­tas. På ett mö­te den 23 no­vem­ber kom­mer det ti­di­ga­re sam­ar­be­tet Oslo Gö­te­borg (OG) att läg­gas ner och ett bo­lag bil­das med ägar­na Gö­te­borgs Stad, Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, Øst­fold Fyl­ke, Akers­hus Fyl­ke (mot­sva­ran­de re­gi­o­ner el­ler lands­ting), och Oslo kom­mu­ne. Bo­lags­nam­net fö­reslås bli Swenor Rail AB.

– Jag stic­ker ut ha­kan och sä­ger att det här kom­mer att bli av nu, sä­ger Siv Hen­ri­et­te Jacob­sen, fyl­kesord­fö­ran­de i Øst­fold (Ap).

– Det finns inga be­slut än­nu, men det finns fle­ra skäl att få igång ett bo­lag el­ler an­nan or­ga­ni­sa­tion som är de­di­ke­rad det­ta upp­drag, sä­ger Väst­ra Gö­ta­landre­gi­o­nens Max Falk.

”Tar vi in­te tag i det­ta nu kom­mer det kos­ta oss ge­nom att vi ham­nar i pe­ri­fe­rin”

KAI EIDE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.