Ut­hyr­nings­för­bud för Spin­na­ren

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­RI­TA ADAMSSON 0526-624 02 ma­ri­ta.adamsson@st­nb.se

Äga­ren till fas­tig­he­ten Spin­na­ren fick som vän­tat ut­hyr­nings­för­bud vid mil­jö- och bygg­nämn­dens mö­te i tors­dags. En enig nämnd gick helt på mil­jö­för­valt­ning­ens för­slag.

– Hu­set är skad­ligt för män­ni­skor att bo i, sa­de mil­jö­in­spek­tö­ren Kristof­fer Eklund till tid­ning­en för en må­nad se­dan.

Han sa­de ock­så att tid­punkt för ett för­bud be­rod­de på hur snabbt nämn­den kun­de age­ra. Be­slu­tet togs allt­så på ef­ter­föl­jan­de mö­te.

– Det är be­dröv­ligt. Man ska in­te be­hö­va bo så, kom­men­te­rar mil­jöoch bygg­nämn­dens ord­fö­ran­de Bengt Biv­rin (MP).

Ut­hyr­nings­för­bu­det in­trä­der dock in­te ome­del­bart. En­ligt ut­red­ning­en är häl­so­ris­ker­na in­te stör­re än att man kan ge fas­tig­hets­ä­ga­ren tid att sä­ga upp hy­res­gäs­ter­na el­ler skaf­fa er­sätt­nings­bo­stad.

För­bu­det trä­der där­för en­ligt be­slu­tet i kraft tre må­na­der ef­ter det att fas­tig­hets­ä­ga­ren fått be­sked. Det­ta gäl­ler även om hon skul­le väl­ja att över­kla­ga nämn­dens be­slut. Bry­ter fas­tig­hets­ä­ga­ren mot för­bu­det ho­tar vi­te om 150 000 kro­nor.

Fas­tig­he­ten har ett fint lä­ge i korsningen Norr­tulls­ga­tan-fred­rik­shalds­vä­gen och pla­ner har fun­nits på en riv­ning av det för­fall­na hu­set och byg­ge av nytt bo­stads­hus, men de har in­te satts i ver­ket.

– Nu är hu­set ute till för­sälj­ning. Jag hop­pas att nå­gon kö­per det och kan byg­ga en ny, mo­dern bo­stads­fas­tig­het, sä­ger Bengt Biv­rin.

SPIN­NA­REN 1 HAR va­rit fö­re­mål för an­mäl­ning­ar och ut­red­ning hos kom­mu­nen se­dan i vå­ras. Det har bland an­nat gällt fukt­ska­dor, tra­si­ga föns­ter och tak, råt­tor och far­li­ga el­in­stal­la­tio­ner hos en barn­fa­milj som hyr lä­gen­het i hu­set.

Bild: MA­LIN BRING

SPIN­NA­REN. Hu­set, i gam­mal bo­hus­länsk stil, lig­ger i korsningen Nor­tulls­ga­tan-fred­rik­shalds­vä­gen men är i myc­ket då­ligt skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.