Mil­jo­ner i mer­kost­nad för larm­tjänst

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­JA NILS­SON 0522-992 00 ma­ja.nils­son@bo­husla­ning­en.se

Re­gi­o­nen har för­längt av­ta­let med SOS Alarm, igen, sam­ti­digt som de hål­ler på att byg­ga upp sin egen pri­o­ri­te­rings­tjänst. Kost­na­den be­räk­nas nu bli 40 mil­jo­ner kro­nor mer.

Väst­ra Göt­lands­re­gi­o­nens för­sök att bil­da en egen alar­me­rings­tjänst har fort­fa­ran­de in­te lyc­kats. På häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sens se­nas­te mö­te be­slu­ta­des att re­gi­o­nen nu för­läng­er av­ta­let med SOS Alarm Sve­ri­ge AB.

I ETT PRESS­MED­DE­LAN­DE fram­går att pri­o­ri­te­rings­funk­tio­nen i egen re­gi kom­mer att bli 40 mil­jo­ner kro­nor dy­ra­re än vad man ti­di­ga­re be­räk­nat. Sty­rel­sen an­ser dock att kva­li­te­ten och pa­ti­ent­sä­ker­he­ten är vik­ti­ga­re.

Re­dan i vå­ras skul­le re­gi­o­nens egen alar­me­rings­tjänst va­ra i bruk, men i stäl­let fick de för­länga av­ta­let med SOS Alarm. Re­gi­o­nen val­de att in­te gö­ra en of­fent­lig upp­hand­ling, men det krä­ver en mo­ti­ve­ring i var­je en­skilt fall – nå­got som re­vi­sions­en­he­ten in­te an­såg att re­gi­o­nen gjort.

RE­VI­SIONS­EN­HE­TEN RIK­TA­DE ÄVEN kri­tik mot att det in­te fanns till­räck­ligt un­der­lag till full­mäk­ti­ge in­för be­slu­tet. I un­der­la­get sak­na­des bland an­nat en eko­no­misk ana­lys – i stäl­let re­do­vi­sa­de man kost­na­der­na för det nya av­ta­let munt­ligt.

Vid den förs­ta för­läng­ning­en av av­ta­let med SOS Alarm i vå­ras, be­räk­na­des no­tan bli mer än dub­belt så dyr – även om de fick fär­re ar­bets­upp­gif­ter. Vad den to­ta­la kost­na­den för upp­bygg­nad av egen pri­o­ri­te­rings­tjänst och den nya av­tals­för­läng­ning­en med SOS kom­mer slu­ta i är i nu­lä­get oklart.

I vå­ras ha­de larm­cen­tra­len i egen re­gi lyc­kats re­kry­te­ra 20 sjuk­skö­ters­kor. Det var hälf­ten av vad som be­höv­des.

MATS KIHLGREN, VERK­SAM­HETS­CHEF

för Sjuk­vår­dens Larm­cen­tral i re­gi­o­nen tror att de kom­mer att kla­ra re­kry­te­ring­en till april.

– Vi star­ta­de från noll i ja­nu­a­ri. Om man tän­ker på det, så har re­kry­te­ring­en gått bra. Det har va­rit en del om­sätt­ning av sjuk­skö­ters­kor­na nu, men vi går stän­digt upp­åt. Nu vän­tar vi på tio nya som kom­mer in i ja­nu­a­ri, sä­ger han. Tror du att ni kla­rar upp­dra­get i april?

– Ja, det pla­ne­rar vi för. Det lät­tar ju he­la ti­den ju mer den här tjäns­ten spri­der sig.

Av­ta­let med SOS Alarm kom­mer lö­pa till och med 31 mars 2019.

Tid­ning­en har sökt häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Jonas Andersson (L) och and­ra vice ord­fö­ran­de Jim Ale­berg (S) ut­an re­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.