För­slag: Natt­stäng­da am­bu­lan­ser

Am­bu­lans­verk­sam­he­ten fö­re­slår om­fat­tan­de neddragningar. Bland an­nat ska am­bu­lan­ser stäng­as ner nat­te­tid. Men Nu­sjuk­vår­dens ord­fö­ran­de vill in­te fat­ta det be­slu­tet i nu­lä­get.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MA­RI­TA ADAMSSON 0526-624 02 ma­ri­[email protected]­nb.se MA­JA NILSSON 0522-992 00 ma­[email protected]­husla­ning­en.se

Som en be­spa­ringsåt­gärd fö­reslås am­bu­lan­ser stäng­as nat­te­tid i bland an­nat Strömstad. För­sla­get väc­ker star­ka re­ak­tio­ner.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att Nu-sjuk­vår­den mås­te gö­ra ned­skär­ning­ar. Am­bu­lan­ser­na är en av verk­sam­he­ter­na som drab­bas när Nu-sjuk­vår­den ska spa­ra 19 mil­jo­ner kro­nor.

I tors­dags läm­na­de am­bu­lans­verk­sam­he­ten över sitt för­slag till hur de ska kun­na få ett noll­re­sul­tat. För­sla­get innebär om­fat­tan­de neddragningar där bland an­nat en­he­ter i Munke­dal, Strömstad, Ud­de­val­la, Hallin­den och Åmål drab­bas. Am­bu­lan­ser­na fö­reslås att va­ra ned­stäng­da främst nat­te­tid. Även sing­le re­spon­dern som be­tjä­nar Strömstad och Ta­num ska för­svin­na en­ligt för­sla­get.

– För­sla­get in­ne­hål­ler dess­utom som­mar­ner­drag­ning av aku­tam­bu­lans mot­sva­ran­de en dygn­sam­bu­lans un­der pe­ri­o­den ju­ni-ju­li-au­gusti, sä­ger Björn Ka­lin, verk­sam­hets­chef på am­bu­lans­verk­sam­he­ten. Vad innebär det här?

– Det kommer att för­svå­ra till­gäng­lig­he­ten. Vi har lagt för­sla­get till ned­drag­ning just nat­te­tid för att det är då de an­vänds minst, men oav­sett så kommer det att ge ef­fekt. Ned­skär­ning­en innebär även att ett 20-tal ope­ra­ti­va med­ar­be­ta­re kommer be­hö­va om­pla­ce­ras. Be­slu­tet lig­ger på dag­ord­ning­en för Nu-sjuk­vår­dens sty­rel­se­mö­te den 29 no­vem­ber. Men Ma­rith Hes­se (M), ord­fö­ran­de i Nu-sjuk­vår­dens sty­rel­se, vill in­te fat­ta be­slut om att spa­ra på am­bu­lans­sjuk­vår­den då. Un­der­la­get är för då­ligt, an­ser hon.

– Vi mås­te ve­ta vad som hän­der med in­sats­ti­der­na. Am­bu­lan­sen är en trygg­het och vårt skylt­föns­ter ut­åt i Fyr­bo­dal.

In­nan det fat­tas be­slut om am­bu­lan­sen vill hon ha så­väl bätt­re ana­ly­ser av kon­se­kven­ser­na som en dis­kus­sion med Nor­ra häl­so- och

sjuk­vårds­nämn­den, som är be­stäl­la­re av Nu-sjuk­vår­dens tjäns­ter.

– Vi har haft en träff med pre­si­di­et för nämn­den och vi sa då att vi har eko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar och att vi har en lis­ta, men det­ta be­hö­ver dis­ku­te­ras me­ra med Häl­so- och sjuk­vårds­nämn­den. Vice ord­fö­ran­den och jag är över­ens om det.

MA­RITH HES­SE AV­GÅR som ord­fö­ran­de vid års­skif­tet och fö­re­sla­gen ef­ter­trä­da­re är Pe­ter Heie (C) från Strömstad. Ma­rith Hes­se hop­pas att han ska vin­na stör­re ge­hör för en hel­hets­syn på re­gi­o­nen, som tar hän­syn till att det i vis­sa om­rå­den är sto­ra av­stånd.

– Nu-sjuk­vår­den har en jät­te­geo­gra­fi och vår am­bu­lans­or­ga­ni­sa­tion är stör­re än Sahl­grens­kas, men vå­ra sy­stem i re­gi­o­nen tar in­te hän­syn till den geo­gra­fis­ka fak­torn. Jag hop­pas att Pe­ter Heie lyc­kas bätt­re med att få för­stå­el­se för det, sä­ger hon.

Pe­ter Heie själv vill in­te kom­men­te­ra spar­för­sla­gen när Strömstads Tid­ning når ho­nom.

– Jag är in­te vald än. Än så länge sit­ter jag på åskå­dar­plats.

Ca­ri­na Åström (S) är vice ord­fö­ran­de i Nu-sjuk­vår­dens sty­rel­se och enig med Ma­rith Hes­se om

att det be­hövs en dju­pa­re ana­lys av kon­se­kven­ser­na av att dra in på am­bu­lans­verk­sam­he­ten.

– Jag li­tar på att am­bu­lans­sjuk­vår­den i ett tving­an­de lä­ge har lagt si­na för­slag där det ska ha mins­ta möj­li­ga ne­ga­ti­va på­ver­kan, men jag tyc­ker än­då att vi be­hö­ver me­ra bak­grunds­be­skriv­ning, mer om kon­se­kven­ser­na och am­bu­lan­sens möj­lig­het att ut­fö­ra sitt upp­drag, sä­ger hon.

JÖR­GEN MOLIN FRÅN Strömstad är mo­de­rat po­li­ti­ker i Nor­ra häl­so­och sjuk­vårds­nämn­den. Han är över­ras­kad och för­vå­nad över för­sla­get att spa­ra på am­bu­lans­sjuk­vår­den.

– Det här är en ar­bets­upp­gift för Nu-sjuk­vår­dens sty­rel­se. Häl­so­och sjuk­vårds­nämn­den är ba­ra be­stäl­la­re, men det känns kons­tigt att vi in­te hört ett ord om det­ta, sä­ger han.

Nämn­den ha­de mö­te 20 no­vem­ber och då sa­des ingen­ting om att det finns för­slag att dra ner på am­bu­lans­verk­sam­he­ten i om­rå­det.

Un­der den långa tid stäng­ning­en av jour­cen­tra­len har dis­ku­te­rats – och kri­ti­se­rats av oro­li­ga Strömstads­bor – har det of­ta hän­vi­sats till att trygg­he­ten ga­ran­te­ras ge­nom bra am­bu­lans­sjuk­vård. Nu kommer för­slag att dra ner just på am­bu­lans.

JÖR­GEN MOLIN FÖR­KLA­RAR att han upp­le­ver för­sla­get när­mast som ett hot, ett sätt att ge­nom att fö­re­slå neddragningar som blir känn­ba­ra för­kla­ra det kär­va eko­no­mis­ka lä­get.

– Jag hop­pas att kon­se­kvens­be­skriv­ning­en gör att sty­rel­sen in­te fat­tar det här be­slu­tet. Det känns in­te rätt. Det är olyck­ligt att så­da­na här för­slag kommer så i sista stund, an­ser han och syf­tar på att en ny sty­rel­se tar över från 1 ja­nu­a­ri.

OM­FAT­TAN­DE NEDDRAGNINGAR. Björn Ka­lin, verk­sam­hets­chef på am­bu­lans­verk­sam­he­ten, fö­re­slår sto­ra neddragningar för att spa­ra peng­ar in­om Nu-sjuk­vår­den.

Bild: STE­FAN BENNHAGE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.