Brin­ner för sitt Sal­tö

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - ULF BLOMGREN 0522-992 39 [email protected]­husla­ning­en.se

Kjell Samu­els­son är sitt Sal­tö evigt tro­gen. Här har han till­bring­at he­la sitt liv. Går­den lig­ger med ut­sikt över Tjärnö, där Lovén­cent­ret sys­sel­sät­ter hälf­ten av be­folk­ning­en. Följ med på re­por­ta­ge­re­sa till Tjärnö-sal­tö.

SM6FAM. Det nam­net el­ler ko­den är känd är på många håll i värl­den. Kjell Samu­els­son på Sal­tö, någ­ra sten­kast ifrån Tjärnö i nor­ra Bo­hus­län, har va­rit sän­da­ra­ma­tör i näs­tan 50 år och Sal­tö­bo i 78 år.

Här ute har han allt­så till­bring­at he­la sitt liv. På går­den där han bor till­sam­mans med hust­run Eli­sa­beth Hil­ler­ström Samu­els­son, bod­de ock­så far­fars far Hans Mat­ti­as­son, far­far Samu­el Hans­son och Kjells pap­pa Klas.

– Far­fars far flyt­ta­de hit ut ifrån Bul­la­ren och man und­rar ju om han trod­de att släk­ten skul­le blir kvar ge­ne­ra­tion ef­ter ge­ne­ra­tion. Men det är lätt att tri­vas i den här na­tu­ren, sä­ger Kjell.

– Jag har haft en bra barn­dom och ett bra liv här ute, konstaterar han som har släkt­fors­kat en hel del och har myc­ket att be­rät­ta om Sal­tö och om Tjärnö, som lig­ger kans­ke ett par hund­ra me­ter över vi­ken, på and­ra si­dan.

DE FLES­TA PÅ Tjärnö, som är li­te stör­re och har fler in­vå­na­re, kän­ner till Kjell Samu­els­sons de­taljkun­ska­per om Sal­tö, Tjärnö, Daftö med fle­ra öar. De räk­nas näs­tan som en ö nu­me­ra, se­dan bil­bro­ar­na mel­lan dem bygg­des un­der 1960-ta­let.

– Här har bott män­ni­skor se­dan 1300-ta­let. Då fanns två el­ler tre bond­går­dar här ute. En gam­mal trä­kyr­ka fanns det troligen ock­så. I dag är vi om­kring 15 per­so­ner kvar på Sal­tö som bor här he­la året, be­rät­tar han.

Själv har han va­rit po­li­ti­ker, nämn­de­man, ak­tiv i kyr­kan och ar­be­tat på in­du­stri­er i Strömstad och som del­tids­bon­de på eg­na går­den.

IFRÅN HU­SET KAN vi se Tjärnö och Lovén­cent­ret.

– Förr ha­de vi två af­fä­rer på Tjärnö och egen präst, be­rät­tar Kjell när två kat­tung­ar kommer tul­tan­de runt vå­ra föt­ter. Det är Nis­se och Bos­se.

– Idyl­len här ute är to­tal. Men många hus är som­mar­stu­gor och står tom­ma en del av året, be­rät­tar Eli­sa­beth som ur­sprung­li­gen själv är från Ha­ga i Göteborg.

– Men ing­et slår Sal­tö, sä­ger hon och lyf­ter upp en av fa­mil­jens två ny­till­kom­na kat­tung­ar. De är brö­der, men den här, Nis­se, är mer till­gi­ven, sä­ger hon om den som ham­nar i fam­nen.

Bild: LASSE EDWARTZ

KÄNDIS. Kjell Samu­els­son är nå­got av en lo­kalkän­dis här ute på öar­na. Hans gård lig­ger idyl­liskt vid vatt­net mitte­mot Tjärnö.

KOMPIS. Det går in­te att ta mis­te på kär­le­ken mel­lan lil­la kat­tung­en Bos­se och Eli­sa­beth Hil­ler­ström Samu­els­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.