En Jul­sa­ga på två sce­ner

På te­a­ter­sce­nen i Strömstad sätts Dic­kens jul­sa­ga upp i be­ar­be­tad form. Här är det in­te Mr Scroo­ge som mö­ter si­na ju­lan­dar ut­an Fru Johns­son. Ti­den är in­te 1800-tal ut­an här och nu.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MA­RI­TA ADAMSSON 0526-624 02 ma­ri­[email protected]­nb.se

KUL­TUR: En Jul­sa­ga av Char­les Dic­kens är ju­lens sto­ra klas­si­ker. I fredags ha­de den pre­miär på Fred­rik­shalds Te­a­ter med Strömstads­dan­sa­ren Gio Krag­he i en­semb­len. På fre­dag är det dags för Ung­doms­grup­pen Te­a­ter att spe­la sin upp­da­te­ra­de ver­sion med hand­ling­en för­lagd till nu­tid på Ska­ge­racks scen.

Jag blir in­släppt i kul­tur­hu­sets hjär­ta av Fram­ti­den, en grå­silv­rig ge­stalt för ögon­blic­ket ut­an ap­pa­ra­ter och slad­dar. De kommer fram när Fram­ti­dens ju­lan­de ska ta med Fru Johns­son ut i verk­lig­he­ten.

Fru Johns­son själv sve­per om­kring i om­fångs­rik päls och för­sö­ker gö­ra gång­en snygg och re­spek­tin­gi­van­de på höga klac­kar, me­dan re­gis­sör och te­a­ter­le­da­re Ca­mil­la He­din står med smink­pen­seln i högs­ta hugg.

Hen­nes Ung­doms­grupp Te­a­ter är i slut­fa­sen av re­pe­ti­tio­ner­na. Fre­dag 30 no­vem­ber är det fö­re­ställ­ning på rik­tigt.

AR­BE­TET HAR PÅ­GÅTT än­da se­dan förra året när någ­ra av grup­pens med­lem­mar ha­de drama som ele­vens val på hög­sta­di­et med Ca­mil­la He­din som lärare och bör­ja­de skri­va ma­nus.

– Vi dis­ku­te­ra­de klas­si­ker och hur man kun­de skri­va om dem, be­rät­tar Ca­mil­la He­din.

Va­let föll till sist på att ska­pa nytt ma­nus till en histo­ria som un­der årens lopp har be­rät­tats så många gång­er på så skil­da sätt att de fles­ta kän­ner till in­tri­gen: Dic­kens jul­ry­sa­re om Scroo­ge.

I den här te­a­ter­tapp­ning­en up­pen­ba­rar sig då­ti­dens an­de som en glitt­ran­de di­sco­dan­sa­re från 80-ta­let i grö­na tri­kå­er och tungt ögon­smink, be­slu­ten att ta med Fru Johns­son till den gång­na tid när hon än­nu ha­de fru och barn.

DE BÄGGE VÄN­TAR tål­mo­digt på Fru Johns­son un­der julaf­to­nen, men när kar­riä­ris­ten och fö­re­ta­ga­ren för fe­mi­to­elf­te gång­en sät­ter jobbet fö­re fa­mil­jen bris­ter fru Mag­da­le­nas tå­la­mod. Fru Johns­son kommer runt mid­natt, när bar­net re­dan som­nat vid jul­klapps­hö­gen, och Mag­da­len kas­tar ring­en i gol­vet, tar med dot­tern An­na Johanna och för­svin­ner ur Fru Johns­sons liv.

Nu­ti­dens Fru Johns­son vill in­te gär­na kon­fron­te­ras med det för­gång­na, li­ka li­tet med nutiden och än­nu mind­re med fram­ti­den, men Nu­tids­an­den mes­sar hen­ne och prop­sar på ett få vi­sa verk­lig­he­ten och knappt har hon hun­nit sjun­ka ner i sin få­tölj ef­ter det­ta för­rän Fram­tids­an­dens tek­nis­ka ut­rust­ning tving­ar iväg hen­ne till igen hen­nes kon­torsas­si­stent Lu­cy – som che­fen Fru Johns­son tving­at att job­ba även julaf­ton – för att se hur il­la det är ställt hos Lu­cys mam­ma och sju­ka lil­la­sys­ter.

DET ÄR ALLT­SÅ Dic­kens be­rät­tel­se, men i mo­dern tapp­ning. Att mer än 150 år har gått se­dan A Christ­mas Ca­rol var ny­skri­ven har in­te änd­rat spän­ning­ar kring ju­len, frå­gor­na kring vad som egent­li­gen be­ty­der mest i li­vet och hur vi be­hand­lar varand­ra, konstaterar en­semb­len in­nan den ger sig i kast med slut­sce­nen, som hålls hem­lig fram till på fre­dag.

Bild: MA­RI­TA ADAMSSON

VÄNTANDE FA­MILJ. An­na Johanna (Al­bin Ni­e­der­korn) och Fru Mag­da­le­na (Ma­rie Silfver­berg Ut­gaard), med nu­ti­dens Fru Johns­son (Ce­ci­lia Erik­sen) och då­ti­dens Ju­lan­de (Isa­bel­le Pauls­son).

NU­TID. Fru Johns­son och Nu­ti­dens Ju­lan­de (Gustaf Lom­gård) på be­sök hos Lu­cy och hen­nes fa­milj.

TILL­BA­KA I TI­DEN. Då­ti­dens Ju­lan­de på väg till Fru Johns­son.

FRAM­TID. Döds­kamp hos Lu­cy (Nel­ly Sköld), lil­la­sys­ter (El­sa Ell­min) och de­ras mam­ma (Oli­ver Lin­dell). Dok­tor är Isa­bel­le Pauls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.