Kall­dusch när kärn­kraf­ten för­svin­ner

Vad gjor­de du den 28 feb­ru­a­ri mel­lan kloc­kan 08 och 09? Kans­ke stod du i duschen, slog på kaf­fe­bryg­ga­ren, el­ler stämp­la­de in på jobbet.

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - JO­A­KIM BROMAN Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

KÄRN­KRAF­TEN. San­no­lik­he­ten ta­lar i al­la fall för att du för­bru­ka­de en del ener­gi, ef­tersom den­na kal­la ons­dags­mor­gon var Sve­ri­ges så kal­la­de topp­last­tim­me, det vill sä­ga den tim­me på året då vi an­vän­de som mest elekt­ri­ci­tet.

Ef­tersom vin­tern in­te blev så myc­ket kal­la­re be­höv­de re­serv­kraft­ver­ken in­te ve­vas igång. El­sy­ste­met ha­de vis­sa mar­gi­na­ler.

In­för den kom­man­de vin­tern har mar­gi­na­ler­na dock ta­git slut. I sin pro­gnos för 2018/2019 pe­kar Svens­ka Kraft­nät på att vi står in­för en ef­fekt­brist, även om vin­tern blir helt nor­mal. Blir det kal­la­re än van­ligt sak­nas he­la 1 500 MW. Det mot­sva­rar un­ge­fär 500 sto­ra vind­kraft­verk – gi­vet att vin­den blå­ser vid rätt till­fäl­le.

Tar man dess­utom i be­ak­tan­de att två re­ak­to­rer i kärn­kraft­ver­ket Ring­hals ska stäng­as ner un­der 2019 och 2020, då in­ser man snabbt att elim­por­ten kommer att öka re­jält de när­mas­te åren. Det är ett pro­blem in­te minst ur kli­mat­syn­punkt. Sve­ri­ge har för till­fäl­let ett av värl­dens grö­nas­te

Sve­ri­ge har för till­fäl­let ett av värl­dens grö­nas­te ener­gi­sy­stem

ener­gi­sy­stem. Runt 99 pro­cent av el­pro­duk­tio­nen sker med fos­sil­fria käl­lor. In­om EU är det ba­ra Frank­ri­ke som kommer i när­he­ten, med cir­ka 94 pro­cent fos­sil­fri el.

När vi im­por­te­rar elen istäl­let för att pro­du­ce­ra den själ­va ris­ke­rar det där­för att bli från be­tyd­ligt säm­re käl­lor. I Skå­ne finns se­dan re­ak­to­rer­na i Bar­se­bäck stäng­des ned en gans­ka li­ten el­pro­duk­tion, sam­ti­digt som re­gi­o­nen är be­folk­ningstät. Vid hög ef­ter­frå­gan kommer elen i bäs­ta fall norr­i­från, från re­ak­to­rer­na i Ring­hals el­ler Os­kars­hamn. I värs­ta fall är det kol­kraft­verk i Dan­mark el­ler Tyskland som går på hög­varv.

Att Sve­ri­ge im­por­te­rar el be­ty­der för­stås ock­så att vi in­te ex­por­te­rar den. När kärn­krafts­re­ak­to­rer­na i Fors­mark ge­ne­re­rat över­skott har det­ta kun­nat ex­por­te­ras till Fin­land. Fin­land har i sin tur kun­nat ex­por­te­ra el till Est­land – som har Eu­ro­pas smut­si­gas­te ener­gi­sy­stem, ef­tersom de till störs­ta del pro­du­ce­rar el ge­nom att el­da ol­je­skif­fer. Svensk el­ex­port är ett enormt ef­fek­tivt kli­mat­verk­tyg.

Ef­fekt­bris­ten är in­te hel­ler ba­ra en mil­jöfrå­ga. I slu­tet av ok­to­ber (30/10) rap­por­te­ra­de P4 Väst­man­land att bris­ter i ström­för­sörj­ning­en kan sät­ta stopp för nya fö­re­tagse­ta­ble­ring­ar. Ef­ter att e-han­dels­jät­ten Ama­zon öpp­nat tre da­ta­cen­ter i re­gi­o­nen finns in­te ka­pa­ci­tet till fler el­in­ten­si­va verk­sam­he­ter. Om in­te elen pro­du­ce­ras där den be­hövs så mås­te el­nä­ten för­bätt­ras för att kun­na över­fö­ra mer el från and­ra re­gi­o­ner.

Slut­sat­sen är att ar­gu­men­ten mot kärn­kraf­ten bå­de på kort och lång sikt ta­git slut. Det är en kraft­käl­la som i kom­bi­na­tion med vat­ten­kraf­ten be­hövs i ener­gi­sy­ste­met. Men i stäl­let för att över­vä­ga nya re­ak­to­rer går po­li­ti­ken i mot­satt rikt­ning. Ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­sen från 2016 tillå­ter vis­ser­li­gen nya re­ak­to­rer, men frå­gan är om kärn­kraf­ten kan täv­la med sub­ven­tio­ne­rad vind­kraft och det dif­fu­sa må­let om ett 100 pro­cent för­ny­bart ener­gi­sy­stem 2040. Kans­ke krävs det en kall dusch och en kaf­fe­bryg­ga­re som in­te vill gå på för att svens­ka po­li­ti­ker ska för­stå pro­ble­ma­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.