Last­bi­lar bris­ter i sä­ker­het

Strömstads Tidning - - Nyheter - LIN­DA SMITH 0526-624 06 lin­[email protected]­nb.se

En stor tra­fik­kon­troll på nors­ka tul­len vid Svi­nesund och på Ör­je vi­sa­de att då­li­ga brom­sar och bris­ter i last­sä­ker­he­ten är ett van­ligt fö­re­kom­man­de pro­blem på last­bi­lar som pas­se­rar riks­grän­sen.

Vid en mas­siv tra­fik­kon­troll på Svi­nesund och på Ör­je kon­trol­le­ra­des to­talt 882 tunga last­bi­lar mel­lan sön­dag och tors­dag förra veckan.

Av de 66 last­bi­lar­na som blev hän­vi­sa­de till brom­s­kon­troll, ha­de näs­tan hälf­ten, 44 pro­cent, då­li­ga brom­sar och 38 pro­cent av dem för­bjöds att läm­na kon­troll­om­rå­det.

Av de 389 last­bi­lar som fick last­sä­ker­he­ten kon­trol­le­rad ha­de 21,6 pro­cent (84 for­don) så­pass sto­ra bris­ter att de för­bjöds att kö­ra vi­da­re.

– En an­nan obe­hag­lig ut­veck­ling är att det stän­digt blir fler chauf­fö­rer som sät­ter upp skär­mar och de­ko­ra­tio­ner vid fram­ru­tan, vil­ket ger då­lig sikt, sä­ger Øy­vind Grot­terød, tek­nisk chef vid Sta­tens väg­vä­sen till Hal­den Ar­bei­der­blad.

Av de 707 last­for­don som kon­trol­le­ra­des för sik­ten, fick tio pro­cent stä­da un­dan skym­man­de ob­jekt in­nan de fick lov att kö­ra vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.