Coop var­nar för bluff­mejl

Strömstads Tidning - - Nyheter - STE­FAN BJARNEFORS ste­[email protected]

En våg av bluff-sms och bluff­mejl har skic­kats ut i Coops namn. Nu var­nar ked­jan samt­li­ga si­na 3,5 mil­jo­ner med­lem­mar. – Det är skur­kar, sä­ger fö­re­ta­gets pressek­re­te­ra­re Ann Pers­son.

Un­der no­vem­ber har det skic­kats ut sms och mejl som ser ut att va­ra från Coop. Det står bland an­nat ”att Coop fi­rar födelsedag” och om “po­äng som för­fal­ler”. Mot­ta­gar­na upp­ma­nas att klic­ka på län­kar för att häm­ta sär­skil­da pri­ser. Det hand­lar dock om en bluff, be­rät­tar ked­jan.

Hur många kun­der som har fått ta emot med­de­lan­de­na är oklart, men för att var­na al­la be­rör­da har Coop nu skic­kat ut ett var­nings­mejl till samt­li­ga si­na 3,5 mil­jo­ner med­lem­mar.

COOP UPPMANAR DEM att ra­de­ra be­dra­gar­nas ut­skick och att in­te klic­ka på någ­ra län­kar.

”Vi ser all­var­ligt på det in­träf­fa­de och vill sam­ti­digt pas­sa på att tac­ka de kun­der och med­lem­mar som hört av sig till oss för att gö­ra oss upp­märk­sam­ma på des­sa be­drä­ge­ri­er. Det är vik­tigt för oss att vi får in un­der­lag på hur bluf­far­na är kon­stru­e­ra­de”, skri­ver de i sitt mejl.

ÄVEN I FEB­RU­A­RI fick ked­jan gå ut och var­na för be­dra­ga­re som an­vän­der sig av Coops namn.

– Det kan hän­da li­te när som helst. Det är skur­kar, sä­ger Ann Pers­son som är pressek­re­te­ra­re på fö­re­ta­get.

Hon sä­ger att de själ­va in­te har hac­kats, och att hon där­för in­te vet hur bluf­fen gått till.

Osäk­ra kun­der upp­ma­nas av Coop att hö­ra av sig till kundser­vice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.