Ska stär­ka psy­kisk häl­sa

Strömstads Tidning - - Nyheter - MA­JA NILSSON

Fyr­bo­dals per­son­li­ga om­bud ska ge stöd och upp­täc­ka bris­ter i hjälp­sy­ste­men. – I den bäs­ta av värl­dar så ha­de vi ald­rig be­hövts, sä­ger per­son­li­ga om­bu­det Ma­ria Lundgren.

Från och med 1 april i år är per­son­li­ga om­bud en ge­men­sam Fyr­bo­dal­verk­sam­het och al­la 14 kom­mu­ner har till­gång till om­bu­den. För samt­li­ga kom­mu­ner finns sju an­ställ­da om­bud som ska hjäl­pa och stöd­ja per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa och de­ras kon­takt med myn­dig­he­ter.

– Vår mål­sätt­ning är att öka per­so­ners själv­stän­dig­het, vi är hjälp till hjäl­pen, be­rät­tar Ma­ria Lundgren som ar­be­tar som per­son­ligt om­bud i Bo­hus­län.

OR­GA­NI­SA­TIO­NEN INRÄTTADES FÖR att även små­kom­mu­ner­na ska kun­na ha till­gång till per­son­li­ga om­bud.

– Det är en Fyr­bo­dal­sats­ning så att al­la kom­mu­ner ska få ta del av om­bu­den. Från bör­jan var det tänkt att vi skul­le va­ra tio styc­ken, men det blev sju, och nå­gon­stans ska man ju bör­ja, be­rät­tar hon.

De har kli­en­ter från al­la kom­mu­ner och det är myn­dig­he­ter, an­hö­ri­ga, ku­ra­tor el­ler de själ­va som hör av sig för att hjälp. Men de per­son­li­ga om­bu­den är in­te ba­ra till som stöd, de ska även upp­täc­ka bris­ter i sy­ste­men.

– Vi ska upp­märk­sam­ma bris­ter i hjälp­sy­ste­men och vi för statistik. Det kan hand­la om krän­kan­de sär­be­hand­ling el­ler per­so­ner som gång på gång ham­nar mel­lan sto­lar­na, då får vi för­sö­ka se var­för. I de nbäs­ta av värl­dar ha­de vi ald­rig be­hövts, men så är det in­te ty­värr.

DE SOM ÄR högst pri­o­ri­te­ra­de är de som är bo­stads­lö­sa el­ler på väg att vrä­kas, el­ler de som står helt ut­an in­komst. Samt de över 18 år.

– Nå­got vi pra­tat om i grup­pen är att det går väl­digt fort att ham­na ut­an­för sy­ste­men i dag och in­te ha nå­got för­sörj­nings­stöd.

Det var ef­ter psy­ki­a­tri­re­for­men 1995 som det bör­ja­de dis­ku­te­ras om att de ti­di­ga­re in­låsta pa­ti­en­ter­na for il­la i sam­häl­let.

– Re­ge­ring­en in­för­de en test i någ­ra kom­mu­ner med per­son­li­ga om­bud och so­ci­al­tjäns­ten kun­de kon­sta­te­ra att bland an­nat da­gar­na i psy­ki­a­trin blev fär­re, be­rät­tar Ma­ria.

Per­son­li­ga om­bud fi­nan­sie­ras ge­nom stats­bi­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.