Bonus till Ta­num och Strömstad

Strömstads Tidning - - Nyheter - AG­NE­TA KÄLLBERG

Nu har Bo­ver­ket be­slu­tat om vil­ka som får stat­lig bygg­bonus i år. Strömstad får 1,9 mil­jo­ner kro­nor och Ta­num drygt 3,7.

För att kom­ma ifrå­ga för att få den så kal­la­de bygg­bonu­sen, mås­te kom­mu­ner­na bland an­nat ha läm­nat start­be­sked un­der en tolv­må­na­ders­pe­ri­od som möj­lig­gör byg­gan­de av minst en bo­stad.

Dess­utom ska det fin­nas minst en ny­an­länd i kom­mu­nen som fått per­ma­nent up­pe­hålls­till­stånd. Bygg­bonu­sen kom till för att sti­mu­le­ra bo­stads­byg­gan­det.

Ta­num har gett klar­tec­ken för 209 bo­stä­der, vil­ket ger en bonus på drygt 3,7 mil­jo­ner. I Strömstad pla­ne­ras 75 bo­stä­der och det ger 1,9 mil­jo­ner kro­nor.

Orust får drygt 1,6 mil­jo­ner för sitt start­be­sked om 87 nya lä­gen­he­ter.

För Ud­de­val­las del har man gett start­be­sked för 178 bo­stä­der, vil­ket ger kom­mu­nen 5,3 mil­jo­ner kro­nor. Pe­ri­o­den räk­nas från 1 au­gusti i fjol och tolv må­na­der fram­åt.

Munke­dal får när­ma­re 1,6 mil­jo­ner för 53 nya lä­gen­he­ter och Ly­se­kil med si­na 38 lä­gen­he­ter får 1,5 mil­jo­ner kro­nor.

To­talt de­las det ut 1,3 mil­jar­der i stats­bi­drag till al­la de 234 kom­mu­ner som an­sökt.

Bild: JENNY JOHANSSON

STAT­LI­GA PENG­AR TILL BYGGEN. Strömstads kom­mun får 1,9 mil­jo­ner kro­nor i bygg­bonus från Bo­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.