Forsk­ning i cent rum på Tjärnö

På Tjärnö finns ett li­tet sam­häl­le med en stor ar­bets­plats för 60 per­so­ner, som ut­gör hälf­ten av be­folk­ning­en. Det gör ön unik i Strömstads kom­muns ö-flo­ra.

Strömstads Tidning - - Nyheter - ULF BLOMGREN

– Här är un­der­bart att le­va. Men vi oro­ar oss emel­lanåt för sko­lan som i dag har barn från för­sko­le­klass till års­kurs 3, be­rät­tar An­na-karin Ring som länge var ord­fö­ran­de för sam­hälls­för­e­ning­en på Tjärnö.

Hon be­rät­tar att det är ett le­van­de och ak­tivt li­tet sam­häl­le här ute och att för­e­ning­en sam­lar 130 med­lem­mar. Själv ar­be­tar hon på forsk­nings­sta­tio­nen, Lovén­cent­ret.

– Sko­lans va­ra el­ler in­te va­ra har dis­ku­te­rats då och då i många år av po­li­ti­ker­na in­ne i Strömstad. Läg­ger man ner sko­lan är det ett hårt slag mot den lil­la or­ten, me­nar hon.

PÅ TJÄRNÖ FINNS ing­en af­fär kvar och många tyc­ker att de all­män­na kom­mu­ni­ka­tio­ner­na med buss bor­de kun­na va­ra bätt­re än i dag.

– Här finns om­kring 400 hus och det kans­ke bor män­ni­skor året runt i 150 av dem.

IN TILL STRÖMSTAD är det en och en halv mil, men in­ter­na­tio­nellt är det frå­gan vad som är mest känt – Tjärnö el­ler Strömstad...

Då ta­lar vi för­stås om Lovén­cent­ret, som är en vik­tig del av Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och som lig­ger på Tjärnö.

– Vi hål­ler på att ta till­ba­ka det gam­la nam­net som var Tjärnö ma­ri­na la­bo­ra­to­ri­um. Det är mer känt, be­rät­tar Mar­tin Larsvik som är marinbiolog och in­for­ma­tör här ute.

MEN MYC­KET AV forsk­ning­en som be­drivs här är, el­ler hop­pas att bli, känd över värl­den. Som till ex­em­pel El­li­ka Fausts forsk­ning på ge­ne­tik hos den kans­ke mind­re kän­da fiskar­ten skärsnult­ra (släkt med stensnult­ra och berg­gyl­ta).

– Vi vet att sär­skilt skärsnult­ra är in­tres­sant för lax­od­la­re i Nordnor­ge. Där har man be­kym­mer med lus som an­gri­per lax­en. Skärsnult­ra kan släp­pas in i lax­od­ling­en och äter då upp lu­sen på lax­ens skinn, be­rät­tar hon.

– Man slip­per då ke­mi­ka­li­er, och skärsnult­ra från väst­kus­ten är där­för oer­hört ef­ter­trak­tad. Men vad hän­der med ge­ne­ti­ken när den rym­mer från lax­od­ling­ar ut­an­för Nordnor­ge och blan­dar sig med and­ra ar­ter? Det ska vi ta re­da på, sä­ger El­li­ka Faust.

SKÄRSNULTRAN HAR BLI­VIT kom­mer­si­ellt efterfrågad och fis­kas nu bland an­nat ut­an­för Strömstad för att säl­jas till fisk­od­la­re. Pri­set på den lil­la lusä­tan­de fis­ken sti­ger.

– Kos­ter­ha­vet hy­ser 6 000 havs­le­van­de ar­ter, be­rät­tar Mar­tin Larsvik.

Fler än 200 ar­ter är re­pre­sen­te­ra­de i forsk­nings­sta­tio­nens eg­na vis­nings­a­kva­ri­er.

ÖBOENDE FORSKARE. An­na-karin Ring är forsk­nings­in­gen­jör till var­dags och ak­tiv i öns sam­hälls­för­e­ning, som hon var

Bild: LASSE EDWARTZ

FORSKARE. Lo­vencent­ret på Tjärnö. El­lil­ka Faust fors­kar på skärsnultran, som äter lax.

MARINBIOLOG. Mar­tin Larsvik är marinbiolog och in­for­ma­tör på Lovén­cent­ret.

AKVARIEANSVARIG. Christin Ap­pelqvist är forskare och ba­sar över sta­tio­nens akva­ri­er.

LÄRARE. Pi­er­re De Wit och Alex­an­dra Kinn­by är lärare på Lovén­cent­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.