Lin­do­mes styr­ka bröt ner Över­by

Strömstads Tidning - - Sport - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­[email protected]­nb.se

Att kom­ma till av­slag med en­dast två fem­mor kan va­ra väl så job­bigt. Med ett av se­ri­ens bäs­ta lag på and­ra plan­hal­van blir se­ger­chan­ser­na där­ef­ter. Trots led­ning mot Lin­do­me kla­ra­de Över­by in­te av stå emot gäs­ter­nas an­storm­ning.

Två ra­ka seg­rar ha­de in­för sön­da­gens hem­ma­match mot Lin­do­me lyft Över­by­spe­lar­nas själv­för­tro­en­de. På för­hand vän­ta­de en tuff upp­gift, och som till slut även skul­le vi­sa sig bli för svår att kla­ra av. Lin­do­mes se­ger med 11–8 satt dock långt in­ne.

– Jag tyc­ker att kil­lar­na gör en stark käm­parin­sats. Det är en jämn match mel­lan två bra lag. Skill­na­den är att de sät­ter si­na chan­ser. Sam­ti­digt går vi ock­så på ba­ra två fem­mor, man blir trött och tap­par fo­kus, sä­ger spe­lan­de Över­byträ­na­ren Andreas Eriks­son ef­ter för­lus­ten som var la­gets fjär­de för sä­song­en i in­ne­ban­dy­fem­man.

LIN­DO­ME TOG LED­NING­EN i mat­chen ef­ter fem mi­nu­ter ge­nom Ke­vin Hå­kans­son. Se­dan slog Över­by och Mar­cus Sääf slog till gång­er två. Jo­han Bladh kvit­te­ra­de för bor­t­a­la­get, som såg ut att hål­la 2–2 till pe­ri­od­vi­lan. Då sat­te Andreas Gustafsson 3–2 till Över­by.

– Un­der förs­ta 20 mi­nu­ter­na or­kar vi hål­la up­pe tem­pot med dem, sä­ger Andreas Eriks­son.

ORKEN FANNS OCK­SÅ med Över­by i mit­ten­pe­ri­o­den – trots att man på nytt in­led­de i upp­förs­bac­ke. Oscar Widén kvit­te­ra­de ef­ter halva pe­ri­o­den till 4–4. Lin­do­mes Adam Lo­rent­zon över­lis­ta­de ett par mi­nu­ter se­na­re stor­spe­lan­de Emil An­ders­son – mål­vak­ten fick be­röm av Andreas Eriks­son.

– Där har vi ock­så till­räck­ligt med ork och kän­ner att vi är så­pass bra med i mat­chen. Vi sa­de ock­så att mat­chen in­te skall gli­da oss ur hän­der­na. Se­dan har vi tre rik­tigt bra mål­vak­ter i la­get. Jag vet in­te hur många skott Emil räd­da­de, men han gjor­de en jättebra match, sä­ger Över­bys trä­na­re.

Med ställ­ning­en 5–4 var mat­chen in­för tred­je pe­ri­o­den vidöp­pen. Men trött­he­ten bör­ja­de nu ta ut sin rätt. För även om frej­di­ga of­fen­si­va tri­on med Os­kar Widén, Si­mon Bo­bek och Mar­cus Sääf blås­te liv i mat­chen – och dess­utom för­de upp Över­by i led­ning med 8–6 – kör­de man fast när flå­set tog slut.

IN­OM LOPPET AV åt­ta se­kun­der ha­de Lin­do­me re­du­ce­rat och kvit­te­rat. Vänd­ning­en var se­dan ett fak­tum ef­ter att Adam Lo­rents­son ord­nat 9–8. Med spe­la­re för ba­ra två fem­mor blev Över­bys al­ter­na­tiv be­grän­sa­de. Mot­stån­dar­na väx­la­de upp och sprang i från till 11–8.

– Vi sak­nar en hel start­fem­ma. Bå­de jag och Hen­rik Norgren fick gå in i la­get. Men se­dan mås­te jag lyf­ta Os­kar Widén, som ihop med Mar­cus Sääf gör hat­t­rick. Även Si­mon Bo­beck gör en väl­digt bra match, sä­ger Andreas Eriks­son.

Bild: THO­MAS BENNELIND

HEDERSAM FÖR­LUST. Över­by, med spe­lan­de trä­na­ren Andreas Eriks­son, lyc­ka­des in­te hål­la ut mot Lin­do­me. (Ar­kiv­bild)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.