Fak­ta: Lovén­cent­ret

Strömstads Tidning - - Nyheter -

* Vi­sar många ar­ter som finns ute i Kos­ter­ha­vet i si­na akva­ri­er.

* Är öp­pet för all­män­he­ten som­mar­tid.

* Sys­sel­sät­ter i ge­nom­snitt 60 per­so­ner, varav 40 forskare.

* Har ett eget li­tet ho­tell med 96 bäd­dar.

* Fick ny­li­gen eko­no­miskt bi­drag från Formas till havs­forsk­ning.

* Här fors­kas bland an­nat på bå­de evo­lu­tions­bi­o­lo­gi och vat­ten­bruk.

* Sa­m­ar­be­tar med Gö­te­borgs uni­ver­si­tets sta­tion på Kristi­ne­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.