De ska fö­ra Över­by in i fram­ti­den

INNEBANDY: KLUB­BEN HOP­PAS PÅ LYFT MED FRAMGÅNGSRIKA UNG­DO­MAR

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - THOMAS BENNELIND 0526-624 07 [email protected]­nb.se

Kan Över­by IBK klätt­ra upp­åt i se­ri­e­sy­ste­men? Ung­dom­sla­get, med spe­la­re föd­da 05, 06 och 07, skör­dar fram­gång­ar som bå­dar gott in­för kom­man­de sä­song­er.

Nya ti­der stun­dar för Över­by. Spe­la­re från tre års­kul­lar gör just nu suc­cé. Tränartroj­kan Mår­ten Ox­en­holt och To­ny Hans­son tror att med­gång­en på sikt kan lyf­ta se­ni­or­la­get.

Tem­pot är högt när spe­la­re från års­kul­lar­na 05, 06 och 07 su­sar fram över ba­nan. Fle­ra av spe­lar­na på pla­nen har va­rit med se­dan klub­ben grun­da­des. Mår­ten Ox­en­holt och To­ny Hans­son sam­lar spe­lar­na vid ena lång­sidan. Ny­fi­ket och in­tres­se­rat lyss­nar de på vad trä­nar­na har att sä­ga.

– Den här grup­pen har hål­lit ihop un­der många år. Vi har fått in någ­ra spe­la­re som är föd­da 07, som vi har lyft upp från la­get un­der­i­från, sä­ger Mår­ten Ox­en­holt som ihop med To­ny Hans­son har lett la­get mel­lan sex och sju år.

Oav­sett id­rott byggs myc­ket av så­väl tak­tis­ka som tek­nis­ka fär­dig­he­ter vid ti­dig ål­der. Innebandy är ing­et un­dan­tag, en­ligt Mår­ten Ox­en­holt.

– Vad som är ro­ligt är att många av spe­lar­na har va­rit med från bör­jan. Där­för ser vi ock­så att de från ti-

”Om siså­där fem år ser vi gär­na att ett par av spe­lar­na är med i a-la­get. Då tror jag att vi kan avan­ce­ra upp­åt”

dig ål­der har fått med sig så myc­ket innebandy. Nu har vi lag i de yngs­ta ål­derskul­lar­na 11 och 12, sä­ger han.

To­ny Hans­son för­tyd­li­gar att äld­re barn och ung­do­mar är väl­kom­na att gå med – trots att man in­te va­rit med från bör­jan.

– Vi stäng­er inga dör­rar för dem som vill bör­ja med innebandy li­te se­na­re, sä­ger han.

DÅ FÖR­E­NING­EN ÄR ung me­nar To­ny Hans­son och Mår­ten Ox­en­holt att det tar tid in­nan man kan skör­da re­sul­ta­tet av skol­ning­en från ung­dom­sår till se­ni­or­sam­man­hang.

– Den sto­ra ut­ma­ning­en för oss blir att få spe­lar­na att fort­sät­ta med in­ne­ban­dyn. Man vill gär­na att de ska hål­la på med spor­ten fram till att de är li­ka gam­la som jag och To­ny. Men sam­man­håll­ning­en och har­mo­nin i la­get är bra. Vi har al­la för­ut­sätt­ning­ar, sä­ger han.

ÅRETS SÄ­SONG HAR gått spikrakt för det unga Över­by­la­get som hål­ler till i Gö­te­borgs­se­ri­en. Man har kla­rat av att häv­da sig mot stör­re klub­bar. Ef­ter års­skif­tet går la­get in i ett an­nat se­ri­e­sy­stem.

– Det har gått väl­digt bra, jag tror det be­ror på kil­lar­nas vil­ja att lä­ra sig. Även om vi in­te stir­rar på re­sul­ta­ten så kom­mer de. Nu har in­ne­ban­dy­för­bun­det sett över reg­ler­na.

MÅR­TEN OX­EN­HOLT Trä­na­re, Över­by IBK

När vi se­dan går in i vår­sä­song­en lot­tas se­ri­er­na om för att var­je lag ska få så jäm­bör­digt mot­stånd som möj­ligt, sä­ger To­ny Hans­son.

DEN­NA SÄ­SONG­EN SPE­LAR herr­la­get i di­vi­sion 5. Om klub­ben får be­hål­la si­na ta­lang­er tror Mår­ten Ox­en­holt att klub­ben kan spe­la hög­re upp.

– Klub­ben väx­er un­der­i­från, och jag vet att vi kom­mer ha stor nyt­ta av de unga spe­lar­na som är med här i dag. Om siså­där fem år ser vi gär­na att ett par av spe­lar­na är med i a-la­get. Då tror jag att vi kan avan­ce­ra upp­åt, sä­ger Över­byträ­na­ren.

FART I BE­NEN. Erik Ax­els­son Lars­holt är en av spe­lar­na i la­get som har fått upp far­ten. Här spring­er han fram mel­lan ko­ner­na när la­get trä­na­de i aktivitetshallen.

Bild: THOMAS BENNELIND

BRA SAM­MAN­HÅLL­NING. Spe­lar­na tar in in­struk­tio­ner från trä­nar­na Mår­ten Ox­en­holt och To­ny Hans­son.

TRÄNINGSVILJA. Över­bys trä­nar­duo för­kla­rar att de unga spe­lar­na vi­sar upp stort en­ga­ge­mang.

MED PÅ BA­NAN. Le­da­ren Mår­ten Ox­en­holt pas­sar iväg bol­len un­der trä­nings­pas­set i aktivitetshallen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.