I mång­ty­digt gräns­land

NÄ­SINGE: BOK MED RÖT­TER I SKO­GAR OCH ROLLSPEL

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - MARITA ADAMSSON 0526-624 02 [email protected]­nb.se

Vad hän­der när grän­sen mel­lan fan­ta­si och verk­lig­het luck­ras upp? Ur så­da­na frå­gor har boken Rö­rel­ser i sko­gen växt.

Den som lä­ser Rö­rel­ser i sko­gen vand­rar in i en skog, verk­lig men ock­så en roll­spels­vild­mark, där per­so­ner­nas iden­ti­tet blir allt­me­ra oklar: Spe­lets el­ler verk­lig­he­tens? Och var­för sker det som sker? Vem drar i trå­dar­na?

– Det spe­lar på oli­ka di­men­sio­ner som fly­ter ihop. I ett gräns­land mel­lan den di­gi­ta­la värl­den och den verk­li­ga fly­ter allt ihop i ett ka­os, sä­ger Mar­tin Simonson, som skri­vit två av bokens tre av­del­ning­ar från skil­da tidse­po­ker.

HANS BERÄTTELSER, EN från nu­tid och en från fram­tid, ut­spe­lar sig i sko­gar­na kring Ide­fjor­den, Nä­singe och Krok­strand, ock­så ett gräns­land; det mel­lan Sve­ri­ge och Nor­ge.

Han kan sko­gar­na. De­lar av sin upp­växt har han till­bring­at här, i Häl­le­smörk, lekt och spe­lat rollspel i den om­gi­van­de sko­gen. Det har satt spår. Mar­tin Simonson är verk­sam vid uni­ver­si­te­tet i Vi­to­ria, Baski­en, och spe­ci­a­li­se­rad på fan­ta­sy-lit­te­ra­tur.

– När jag be­stäm­de mig för att gö­ra en av­hand­ling val­de jag att skri­va om Tol­ki­en. Hans värld var ju grun­den för vå­ra rollspel och jag vil­le se vad han bygg­de den på.

– Det är myc­ket fornnor­disk my­to­lo­gi men ock­så klas­sisk my­to­lo­gi och me­del­ti­da ro­man­ser.

I den nya boken åter­vän­der han till barn­do­mens roll­spels­sko­gar och lå­ter si­na hu­vud­per­so­ner gö­ra det­sam­ma: En sys­kontrio kom­mer till barn­domstrak­ter­na för att ta hand om sin ge­men­sam­ma båt och be­fin­ner sig där­med mitt i sin gam­la fan­ta­si­värld, men sam­ti­digt i den högst kon­kre­ta värld som till­hör de äld­re ge­ne­ra­tio­ner­na, som går på älg­jakt i den verk­li­ga sko­gen som de all­tid gjort.

Bakom det­ta ru­var nå­got out­ta­lat, mys­tiskt, svår­grip­bart – och

Verk­lig­het och fan­ta­si gli­der i och ur varand­ra. Det blir grad­vis allt svå­ra­re att hål­la isär dem. Vem styr vem? Och var­för?

skräm­man­de. Man anar out­ta­la­de samband och star­ka kraf­ter som styr i bak­grun­den. Be­rät­tel­sen får drag av bå­de skräck­ro­man och dec­ka­re. Det blir allt tyd­li­ga­re att många av per­so­ner­na har svårt att hål­la isär si­na fan­ta­si­ka­rak­tä­rer och si­na verk­li­ga jag, men att de ock­så är ma­ri­o­net­ter i en osyn­lig hand.

– Boken blir en re­flek­tion kring vad som hänt se­dan in­ter­net blev stort och man fått en möj­lig­het att ha al­ter­na­ti­va iden­ti­te­ter i so­ci­a­la me­di­er och över re­la­tio­nen mel­lan den eg­na iden­ti­te­ten och roll­spel­si­den­ti­te­ten, sä­ger Mar­tin Simonson.

DET HAND­LAR OCK­SÅ om hur mak­ten över so­ci­a­la me­di­er ham­nar i någ­ra per­so­ners el­ler fö­re­tags hän­der, som kan dra i trå­dar­na och be­stäm­ma vad som får sy­nas, som Fa­ce­book el­ler Goog­le.

Sam­ti­digt be­rät­tar boken om för­änd­ring­en i för­hål­lan­det till sko­gen och na­tu­ren när den gam­la ge­ne­ra­tio­nens skogs­bru­ka­re läm­nar över till yng­re, till dem som byg­ger upp en roll­spels­värld. För­änd­ring­ar i hur män­ni­skan för­hål­ler sig till sin om­värld.

– I den förs­ta de­len tar män­ni­skan hjälp av re­li­gi­o­nen, sä­ger Mar­tin Simonson.

Den be­rät­tel­sen är skri­ven av Per Johansson, som för­läg­ger hand­ling­en till me­del­tid och lå­ter en munk från Rom vand­ra ge­nom Väs­ter­göt­land där pes­ten här­jar.

I Martins berättelser hand­lar det, för­u­tom om för­hål­lan­det mel­lan den di­gi­ta­la och den verk­li­ga värl­den, ock­så om män­ni­skans för­sök att över­le­va på en jord, som ef­ter en ka­ta­strof bli­vit omöj­lig att vis­tas på ut­an skydds­dräkt. Det fun­ge­rar, men läng­tan till­ba­ka till na­tu­ren som en pa­ra­di­sisk plats blir för, åt­minsto­ne nå­gon, över­mäk­tig.

DEN GE­NOM­GÅ­EN­DE STÄM­NING­EN är på nå­got sätt osäk­rad. Det finns en osä­ker­het om vad som är vad. Den ska­par en käns­la av un­der­lig­gan­de hot. Och man får långt ifrån svar på allt.

Där­för blir det ock­så en upp­föl­ja­re, av­slö­jar Mar­tin. Fo­to­gra­fen Thomas Örn Karlsson och han själv ar­be­tar med en fort­sätt­ning på Martins be­rät­tel­se om roll­spels­sko­gen.

Jag ska allt­så få ve­ta vad som hän­de med Pa­tri­cia, fors­ka­ren som ba­ra för­svann där vid Ide­fjor­den, och vad det egent­li­gen var som sked­de i sko­gen. Re­dan näs­ta år, är det tänkt.

STÄMNINGAR. Fo­to­gra­fi­er­na i boken för­med­lar stämningar, in­te fak­ta.

Bild: THOMAS ÖRN KARLSSON

Bild: THOMAS ÖRN KARLSSON

DÖDEN. Ka­ta­stro­fer är när­va­ran­de, i bå­de för­gång­en tid, nu­tid och fram­tid.

Bild: THOBIAS NILSSON

BARNDOMSMILJÖER. Fo­to­gra­fen Thomas Örn Karlsson och för­fat­ta­ren Mar­tin Simonson väx­te upp i sko­gar­na i Ide­fjor­dens och Nor­ges när­het.

Bild: THOMAS ÖRN KARLSSON

SKOG. Na­tu­ren, sär­skilt sko­gen, har en hu­vud­roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.